• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

11. RaM 30.května 2006

Informace z jednání 11. schůze  Rady města Cvikov dne 30. května  2006

 

119/06

Prodej bytu obálkovou metodou, 3 nabídky, dle výše nabízené ceny schválila prodej bytu z majetku města  č. 8 velikost 1+3 v č.p. 550 Sídliště Cvikov II Cvikov nejvyšší nabídce  pana Michala Vojtěcha, bytem Cvikov II Sídliště 550 (6 pro)

120/06

Nesouhlasí s odpisem školného za r. 2005 dle návrhu ZUŠ Cvikov. (6 pro)

121/06

Nesouhlasí s úhradou měsíčních nákladů na provoz v DD Zákupy za přijetí občanů našeho města  do tohoto zařízení. (6 pro)

122/06

Souhlasí s úhradou vložených prostředků na zřízení plynového topení v č.p. 246 (dle fakturace-amortizace) nájemci p.Jelenovi dle smlouvy. (6 pro)

123/06

Souhlasí s dodatkem ke smlouvě  o čerpání dotace ze SFŽP – prodloužení termínu  do r. 2007 – dokončení a vyhodnocení ČOV a kanalizace. (6 pro)

124/06

Nesouhlasí s odpisem pohledávek za likvidaci odpadu u fyzických osob dle návrhu, doporučuje pohledávky uplatňovat v konkursním řízení a v řízení o dědictví. (6 pro)

125/06

Doporučuje ZM schválit odpis  dle návrhu  - účet 042 . (6 pro)

126/05

Doporučuje ZM poskytnutí dotace ve výši 35 tis. Kč pro farnost Cvikov Římskokatolické církve na zhotovení mřížovaných vrat kostela. (6 pro 

127/06

Souhlasí s pronájmem garáže u č.p. 105 v Komenského ul. p. Františkovi Andrlemu, bytem tamtéž (podmínka bezdlužnosti). (6 pro)

128/06

Rada ukládá starostovi a místostarostovi vypracovat návrh kriterií a pravidel pro přidělování a stanovování pořadníku přidělování nájemních bytů města. (6 pro)

129/06

Doporučuje ZM schválit záměr města – výstavby cyklostezky s asfaltovým povrchem  v trase bývalého drážního tělesa na trase Cvikov Svor, případně souběžně se silnicí I/13 . (6 pro)

 

130/06

Doporučuje ZM pro volební období 2006-2010 počet členů zastupitelstva města 21 v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. § 67 a § 68, podle  počtu obyvatel města. (6 pro)

131/06

Doporučuje ZM změnu prodeje pozemků v k..ú. Cvikov, p.č. 2480 o výměře 1228 m2 – rozdělení pozemku na stavební parcelu o výměře 168 m2 a zahradu, kupující  p. Velíšek a sl. Matoulková.  (celková cena zůstává stejná, ale 2 smlouvy)(6 pro)

132/06

Doporučuje ZM zřízení věcného břemene na pozemku města  p.č. 1075 pro ČEZ – zřízení el. přípojky pro výstavbu rodinného domu p. Šajtara v k.ú. Trávní, smlouva o smlouvě budoucí. (6 pro)

133/06

souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku část 1376/15 v zahrádkářské lokalitě Wolkerova ul. – Lenka Dvořáková, bytem Cvikov (ukončení nájmu p. Rudolfem Zikmundem).

134/06

Schvaluje organizační řád Městského úřadu Cvikov s účinností od 1.6. 2006.

 

Dále rada projednala a

 

-         nedoporučila odkoupení lyžařského vleku vzhledem k předpokládané výši nákladů na provoz  a opravy

-         vzala na vědomí informaci o natáčení ve dnech  4.-9.7. 2006 v k.ú. Svitava v prostorách náhonu a jeskyní

-         odkládá žádost p. Waltera o prodej pozemku v k.ú. Naděje po projednání v komisi výstavby

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                                Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                                     starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky