• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

12. RaM 15.května 2012

Usnesení z 12. schůze Rady města Cvikova 15. května 2012

účast: ze 7 členů přítomno: 5 členů, 2 omluveni: p.Jirák, p.Ing. Beránek

210/12
Schvaluje proplacení doplatku za vložené investice do úprav bytu č. 1 v č.p. 541 Mánesova ulice Cvikov II ve výši 7 020,- Kč vzhledem k ukončením nájmu a určení bytu k prodeji . Předávající nájemce Veronika Kocsisová, bytem Zahrádky u České Lípy. (5 pro, 2 omluveni)

211/12
a) Schvaluje úhradu vynaložených nákladů ve výši 18 555,- Kč na vybudování dřevěného venkovního posezení u č.p. 73 v Drnovci a to formou zápočtu na úhradu nájemného za nebytový prostor - nájemce Martin Kortan, Nový Bor. (5 pro, 2 omluveni)

b) Stanovuje zásadu : pro příští proplácení investičních úprav musí nájemce předem předložit žádost do RM s popisem zamýšlených úprav a předběžným rozpočtem výdajů. Pokud nebude předem předloženo a udělen souhlas, nebudou radou tyto výdaje propláceny.
(5 pro, 2 omluveni)

212/12
Schvaluje prodloužení akce veřejné hudební produkce - „BARABANFEST“ dne 25.-26.5.2012 ve Cvikově - do 23,00 hodin. (5 pro, 2 omluveni)

213/12
Souhlasí s přihlášením „Rekonstrukce Hotelu Sever na Multifunkční centrum“ do soutěže „Stavba roku v Libereckém kraji“. Podání přihlášky zajistí místostarosta města JUDr. Švehla. (5 pro, 2 omluveni)

214/12
Souhlasí s přidělením nájmu bytu č. 9 v č.p. 544 Mánesova ulice Cvikov II p.Markétě Kůželové, bytem Cvikov , podle pořadníku žadatelů o byty. (5 pro, 2 omluveni)

215/12
Pověřuje starostku města k podepsání mandátní smlouvy s Agenturou regionálního rozvoje na dokončení akce „ Rekonstrukce rybníku Internát“. (5 pro, 2 omluveni)

216/12
Rada bere na vědomí delimitaci Makléřské pojišťovací společnosti TOP SERVIS POJIŠTĚNÍ - p ro město bude nadále vykonávat službu p.Jana Kubáňová. Pověřuje starostku města podpisem smlouvy. (5 pro, 2 omluveni)

217/12
K usn. 150/12 - provedena veřejná nabídka pronájmu nebytového prostoru v č.p. 137 Československé armády Cvikov I (400,- Kč /m2/rok + služby, účel), pronájem od 1.6.2012. Přijata 1 nabídka, čj. MUC 1835/2012 - žadatel JUDr. František Mach, bytem Nový Bor, . Rada souhlasí s pronájmem za cenu 450,- Kč/m2/ rok + energie dle písemné nabídky. (5 pro,2 omluveni)

218/12
K usn. 171/12 - provedena veřejná nabídka na pronájem internetové kavárny v multifunkčním centru Sever . Přijata 1 nabídka, č.j. MUC 1912/2012 - žadatel Petr Čech, bytem Česká Lípa, za cenu 410,- Kč/m2/rok + energie, pronájem od 1.6.2012. K upřesnění užívání nebytového prostoru a realizace záměru, bude pozván pan Čech na jednání rady 29.5.2012 v 9,00 hodin k osobnímu jednání. (4 pro, 1 zdržel, 2 omluveni)

219/12
Souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou "Obnova protipovodňové hráze Cvikov" -  na p.p.č. 3787/2 a 3783/56 v k.ú. Cvikov s vlastníkem pozemku Povodí Ohře s.p. Chomutov za jednorázovou úhradu 500,-Kč + DPH. (5 pro, 2 omluveni)

220/12
Souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav kanalizační přípojky na p.p.č. 573 v kú Drnovec pro RD čp.101 mezi městem Cvikov a manž. Pandadis Zisis a Naděžda. Rozsah VB cca 1 bm, zřízení bezúplatně. (5 pro, 2 omluveni)

221/12
Souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav kanalizační přípojky na p.p.č. 2865/12 v kú Drnovec pro RD čp.566 mezi městem Cvikov a Vodenka Petr, Karel a Luděk. Rozsah VB cca 2 bm, zřízení bezúplatně. (5 pro, 2 omluveni)

222/12
Souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav kanalizační přípojky na p.p.č. 2865/12 kú Cvikov a 131/10 v kú Drnovec pro RD čp.509 mezi městem Cvikov a Jánoška Josef. Rozsah VB cca 8 bm, zřízení bezúplatně. (5 pro, 2 omluveni)

223/12
Souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav kanalizační přípojky na p.p.č. 2865/12 kú Cvikov a 131/10 v kú Drnovec pro RD čp.505 mezi městem Cvikov a Jirků Jaroslava. Rozsah VB cca 7 bm, zřízení bezúplatně. (5 pro, 2 omluveni)

224/12
Bytová jednotka – opakovaná nabídka prodeje třetím osobám (bez závazku nájemce)

(5 pro, 2 omluveni)

225/12
Bytová jednotka (BJ) – nabídka prodeje třetí osobě (převod s nájemcem)
číslo 326/2-Lindava, 328/1-Lindava, 303/8-Cvikov, 469/1-Cvikov II, 539/2,4,5,6-Cvikov II, 541/3,5-Cvikov II; 542/102-Cvikov II; 543/202,203,206,207-Cvikov II, 547/6-Cvikov
ZM dne 10.05.2012 schválilo kupní cenu ve výši 50% z ceny dle znalec. posudku (vč. zaokrouhlení na celé tis.Kč) + prodej přes realitní kancelář za podmínky bez exkluzivity
Rada doporučuje oslovit tyto realitní kanceláře:

EU Grand Reality s.r.o., pobočka Náměstí Osvobození, Cvikov

REA - realitní kancelář, pobočka Tř. T. G. Masaryka 45, Nový Bor

Reality-Sever, s.r.o. , pobočka B. Egermanna 156, Nový Bor-Arnultovice

(5 pro, 2 omluveni)

226/12
Prodej obytných domů
( k usn. RM ze dne 21.02.2012 č. 85/12 bodu b): sezvat nájemce jednotlivých objektů ke zjištění předběžného zájmu o koupi bytů nebo podílů domů: u všech objektů objednat nové znalecké posudky u p. Koutské . (5 pro, 2 omluveni)

227/12
Pozemky – pronájem
A) schvaluje pronájem pozemku
p.p.č. 1006/2 část 119 m˛ z celkové výměry 397 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území (SOÚ)
(izofona hlukové zátěže denní i noční, středotlaký plynovod)
žadatel: PÝCHOVÁ Jana, Cvikov
ÚD: 12.04.-02.05.2012
za účelem zahrada za cenu 1,50 Kč/m˛/rok
(5 pro, 2 omluveni)

B) schvaluje pronájem pozemku
p.p.č. 2575/4 část 1250 m˛ z celkové výměry 1640 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost (TTP); ÚP: louky a pastviny (stoka jednotné kanalizace)
p.p.č. 2578/3 část 210 m˛ z celkové výměry 935 m˛ v k.ú. Cvikov KN: ostatní plocha (OP)-jiná plocha; ÚP: ostatní zeleň
žadatel: HALINÁROVÁ HANUŠOVÁ Šárka, Cvikov
využití : za účelem výsadby ovocných stromů a japonských topolů
K výsadbě topolů je nutné povolení z ORP MÚ Nový Bor. Biokoridor je třeba zachovat (zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství)
ÚD: 12.04.-02.05.2012
za účelem: část zahrada (možnost oplocení) za cenu 1,50 Kč/m˛/rok
část ostatní (bez plocení) za cenu 1,- Kč/m˛/rok
(5 pro, 2 omluveni)

228/12
Odstoupení od pronájmu p.p.č. 141/1 o celkové výměře 300 m˛ v k.ú. Lindava
RM dne 06.03.2012 pod usn.č. 106/12)G) za účelem rozšíření zahrady schválila nájemci: Hartlová Zdenka, Praha; podána žádost o prodej - zrušení pronájmu po uzavření kupní smlouvy na pozemek . (5 pro, 2 omluveni)

229/12
Vyvěšení záměru  obce na úřední desce – směnit, prodat pozemky

A) schvaluje vyvěšení záměru prodeje p.p.č. 439/3 o celkové výměře 468 m˛ v k.ú. Cvikov KN: zahrada; ÚP: zahrady v ul.-vodovod p. Nisan, středotlaký plynovod
žadatel: VANÍKOVÁ Marie, Cvikov
účel: zahrada (k č.p. 83, Cvikov II na st.p.č. 401)
(5 pro, 2 omluveni)

B) odkládá vyvěšení záměru směny/prodeje
st.p.č. 614 o celkové výměře 171 m˛ v k.ú. Cvikov
za
p.p.č. 2753/2 část (dle GP) z celkové výměry 429 m˛ v k.ú. Cvikov
žadatel: ČERMÁK Tomáš, Cvikov (VN p.p.č. 2753/2 a 3)
účel: narovnání stavu (st.p. zasahuje do p.p.)
a doporučuje projednat s žadatelem pouze možnost prodeje
(5 pro, 2 omluveni)

C) schvaluje vyvěšení záměru prodeje
p.p.č. 141/1 o celkové výměře 300 m˛ v k.ú. Lindava KN: trvalý travní porost; ÚP: SOÚ záplavové území
žadatel: HARTLOVÁ Zdenka, Praha
účel: rozšíření zahrady (k č.p. 204, Lindava na st.p.č. 257)
(bez snížení kupní ceny )
(5 pro, 2 omluveni)

D) odkládá vyvěšení záměru prodeje
p.p.č. 2422 o celkové výměře 274 m˛ v k.ú. Lindava
KN: OP-jiná plocha; ÚP: SOÚ
a) žadatel: FORMAN Stanislav, Jablonné v Podještědí (VN: 1207/4)
účel: výstavba RD
b) žadatel: JENÍKOVI Josef a Bohumila, Lindava (nájemce-Smlouva o nájmu pozemku č.302, VP: čp. 175)
účel: rozšíření pozemků (na pozemku se nachází dřevníky ve vlastnictví žadatele a studna vystavěná v r. 1976
- bude provedeno místní šetření a nový návrh na rozdělení pozemku
(5 pro, 2 omluveni)

E) souhlasí s vyvěšením záměru prodeje pozemků v k.ú. Svitava
p.p.č. 99/1 o celkové výměře 7846 m˛
p.p.č. 101/8 o celkové výměře 64 m˛ vedení VN nadzemní
p.p.č. 101/9 o celkové výměře 17 m vedení VN nadzemní
vše dle KN: TTP; ÚP: louky a pastviny

a) žadatel: ZELENKOVÁ Drahoslava, Cvikov
účel: vysázení porostu jako zdroj biomasy, např. japonského topolu
b) žadatel: KRÁTKÝ Ivan, Lindava
účel: scelení pozemků-rozšíření pastviny (VN: p.p.č. 101/2)
Prodej bude obálkovou metodou s min. podáním 20,- Kč. (5 pro, 2 omluveni)

F) odkládá vyvěšení záměru prodeje pozemků
p.p.č. 101/10 o celkové výměře 6 m˛ v k.ú. Svitava
žadatel: KRÁTKÝ Ivan, Lindava
účel: scelení pozemků-rozšíření pastviny (VN: p.p.č. 101/2)
(5 pro, 2 omluveni)

G) odkládá vyvěšení záměru prodej pozemků
p.p.č. 330/11 o celkové výměře 1593 m˛ v k.ú. Svitava
žadatel: JENÍKOVI Zdeněk a Anna, Svitava
účel: rozšíření pozemků – zemědělské účely
(5 pro, 2 omluveni)

230/12
Vyvěšení záměru  obce na úřední desce – pronajmout pozemky
A) schvaluje vyvěšení záměru pronájmu pouze zahradu (tj. vyjma cesty)
p.p.č. 203/1 o celkové výměře 538 m˛ v k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost; ÚP: SOÚ
p.p.č. 2421 o celkové výměře 783 m˛ v k.ú. Lindava
KN: OP-jiná plocha; ÚP: SOÚ
žadatel: PILAŘOVÁ Dana, Lindava
účel: zahrada, přístupová cesta k nemovitostem (č.p. 172, 174 a 175)
p.p.č. 2421 část o výměře 600 m˛ z důvodu oddělení části představující komunikaci.
(5 pro, 2 omluveni)

B) schvaluje vyvěšení záměru pronájmu
p.p.č. 34 o celkové výměře 425 m˛ v k.ú. Drnovec KN: zahrada; ÚP: SOÚ tlaková kanalizace, středotlaký plynovod, dálkový kabel
žadatel: COLLIER Ivana, Cvikov
účel: zahrada (k č.p. 36, Drnovec na st.p.č. 14)
(5 pro, 2 omluveni)

Dále rada projednala

JUDr. Jaroslav Švehla Mgr.Šárka Jakobi
místostarosta města starostka města


↑ jdi na obsah stránky