• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

6. RaM 21.března 2006

Informace z jednání  6. schůze  Rady města Cvikov dne  21. března  2006

 

57/06

Stanovení rozsahu 2. etapy rekonstrukce  ZŠ a MŠ Cvikov – návrh ZŠ a MŠ na I. variantu – provedení SO2, SO4, SO5, část SO 1 (rekonstrukce tělocvičny + rekonstrukce sociálního zařízení, rekonstrukce okolí budovy, napojení sociálního zařízení na školním hřišti, rekonstrukce podlah ve třídách). Pověřuje stavebního technika upřesněním rozsahu rekonstrukcí podlah. Celkem náklady na rekonstrukci 16 500 tis. Kč.(7 pro)

58/06

Souhlasí s udělením výjimky dle vyhlášky města č. 6/2005  k prodloužení hudební produkce 16.4. 2006 do 03,00 hodin  – taneční zábava v Lindavě pohostinství U Fugase, pořadatel Josef Škrabánek, Lindava. (7 pro)

59/06

Doporučuje ZM schválit usnesení k odstranění tvrdosti zákona o místních poplatcích u  místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu dle návrhu. Odstranění tvrdosti na základě žádosti z důvodu stanovených v usnesení, pověření pro správce místního poplatku – finanční odbor MěÚ. (7 pro)

60/06

Žádost p. Černohuba o zrušení předkupního práva města dle kupní smlouvy  prodeje bytu – rada nedoporučuje – viz usnesení z minulé schůze rady.  (7 pro)

61/06

Souhlasí s provedenou aktualizací složení povodňové komise města. (7 pro)

62/06

Souhlasí s převodem nájemní smlouvy dle žádosti Lenky Slavíkové, převod nájmu bytu na základě společné domácnosti v době úmrtí otce. ( 7 pro)

63/06

Souhlasí s pronájmem bytu v č.p. 261 Vančurova ulice Cvikov p. Kristině Gorolové, na dobu určitou 3 měsíce s podmínkou splácení dluhu dle příslibu. V případě nedodržení splátkového kalendáře neprodloužení nájemní smlouvy. (7 pro)

64/06

Doporučuje ZM schválit dodatek č. 2 smlouvy s firmou Pittner Česká Lípa na dofinancování akce rozšíření kanalizace – navýšení nákladů na 255 tis. Kč. a v souvislosti s tím i rozpočtovou změnu o 55 tis. Kč z rozpočtu města na kanalizační přípojky.   (7 pro)

65/06

Doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 smlouvy s SVS Teplice na změnu hodnoty díla 42 449 464,- Kč – smlouva o smlouvě budoucí na převod ČOV a kanalizace z majetku města. (7 pro)

66/06

Souhlasí s prodejem pozemku 31/4 v k.ú. Trávník od Pozemkového fondu ČR mimo veřejnou nabídku. (7 pro)

67/06

Žádost Magdy Draškovičové, bytem Cvikov na zřízení věcného břemene na parcelu 13/2 v k.ú. Lindava v majetku města – nesouhlasí se zřízením věcného břemene, vzhledem k potřebě zajištění přístupu na okolní pozemky, souhlasí s provedením změny kultury pozemku města na místní komunikaci. Zřízením  místní komunikace bude zajištěn přístup bez zřizování věcného břemene.  (7 pro)

68/06

Doporučuje ZM poskytnutí příspěvku 30 000,- Kč na dopravu  - zájezd do Lotyšska. Doporučuje ZUŠ sledovat  vypsané granty z KULK k možnosti získání finančních prostředků mimo rozpočet města. (7 pro)

69/06

Souhlasí s vydáním povolení ke zvláštnímu užívání komunikace v prostoru náměstí agentuře Petra Znamenáčka Teplice dne 16.4. 2006 od 17,30-20,00 hod na propagační akci  k otevření supermarketu Interspar. Poplatek za užívání veřejného prostranství 500,- Kč. (7 pro)

70/06

Souhlasí s vypsáním další veřejné nabídky na pronájem nebytového prostoru prodejny v č.p. 295 Komenského ulice Cvikov. Podání nabídek do 18. dubna 2006 do 10,00 hodin. (7 pro)

71/06

Souhlasí s prodloužením nájemních smluv na pronájem pozemků dle návrhu pro občany p.Červinka, p. Andrš, p.Holubec, p.Vodička. (7 pro)

72/06

Doporučuje ZM projednat a schválit změny územního plánu města dle předložených žádostí občanů a města v k .ú. Cvikov, Trávník, Lindava a Svitava. (7 pro)

73/06

Nesouhlasí se zakoupením výsuvného žebříku včetně revize vzhledem k ceně (předpoklad cca 230 tis. Kč bez DPH) pro potřeby hasičského sboru Cvikov. Doporučuje zajistit další nabídky. (7 pro).

74/06

Vzala na vědomí studii proveditelnosti výstavby vodovodu a kanalizace v místní části Lindava a pověřuje místostarostu prověřením všech možností financování stavby, jednání s SVS a dalšími subjekty k získání dotačních titulů. (7 pro)

75/06

Doporučuje ZM schválit návrh na ukončení prodeje bytů za zvýhodněné ceny za prodej bytů – písemné upozornění stávajících nájemníků .(7 pro)

 

Dále rada projednala  a

 

-    vzala na vědomí informaci o kontrole plnění  usnesení rady

-         otázka vyžádání převodu objektů bývalého SOU: provést prohlídku objektů na příští schůzi rady, zvážit možnost využití a prodeje v případě převodu nemovitostí na město. Možnost prodeje v případě převodu prošetří místostarosta města, starosta zajistí přístup do objektů

-         odkládá zprávu o provedení kontroly způsobu likvidace odpadů u podnikatelů

-         smlouva s AMK Cvikov na pronájem objektu č.p. 30 – znovu vyzvat k podpisu smlouvy, na 2. schůzi v měsíci dubnu přijmout stanovisko

-         vzala na vědomí informaci o počtu dětí v MŠ Lindava za měsíc únor (7,4 dětí)

-         souhlasí s přípravou obecně závazné vyhlášky města upravující volný pohyb psů

-         vzala na vědomí program oslav dne 30.4. a 1.5. 2006 (doplnění akcí skákací hrad, upřesnit časový harmonogram jednotlivých akcí ze strany MKK)

-         vzala na vědomí informaci o nové metodice k propočtu přímých nákladů  ZUŠ dle demografického vývoje děti upravující normy počtu dětí a tím i tříd v ZUŠ

 

JUDr. Jaroslav Švehla              Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                  starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky