• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

12. RaM 13.května 2003

Usnesení z jednání   Rady města Cvikova 12. schůze  ze dne 13. května 2003

109/03

Provedla výběr nabídek na provedení zabezpečovacího zařízení objektu MKK a MŠ Sídliště (usn. rady č. 90/03), firma Marcel Koláček, náklady 17 650,- Kč MKK, bude hrazeno z rozpočtu,  21 000,- Kč MŠ Sídliště - doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu pro MěÚ, který bude zajišťovat realizaci.

110/03

K usn. č. 107/03 – vypsání obchodní veřejné soutěže na likvidaci odpadů ve městě – souhlasí se zadáním a doporučuje ZM schválit dle návrhu.

111/03

K usn. č. 23/03 – kontrola činnosti příspěvkové organizace DDM Cvikováček – vzala na vědomí informaci vedoucího PS Cvikov o činnosti PS, včetně informace o ukončení její činnosti v letošním roce.

112/03

K usn. č. 49/03 – souhlasí s návrhem dodatku a změn smlouvy o nájmu hasičského auta od firmy F-Line. Projednání návrhu s firmou F-Line zajistí místostarosta města JUDr. Švehla.

113/03

Souhlasí s vypsáním výběrového řízení na místo stavebního a investičního technika města s nástupem 1.9. 2003.

114/03

Projednala žádost rodičů dětí navštěvujících mateřské školy ve věci uzavření obou mateřských školek v době letních prázdnin a vzhledem k tomu, že připomínky k uzavření MŠ jsou směřovány na město, bez jejich projednání v MŠ, rada doporučuje, aby se zaměstnaní rodiče dětí do pondělí 26.5. 2003 vyjádřili přímo ve školkách k uzavření školek, v případě požadavku na umístění v době uzavření, napsat termín, kdy požaduje provoz školky. Podle počtu rada rozhodne o dalším postupu.

115/03

Souhlasí s vyhrazením parkovacího místa

a) u čp. 597 Sídliště pro p. Mataje,  bytem Cvikov (držitel průkazky ZTP), vyznačení vyhrazené parkovacího místa bez instalace zábrany.

b)  u čp. 587 Sídliště pro p. Vančuru, bytem Cvikov (držitel průkazky ZTP matka)

116/03

Souhlasí s pronájmem pozemku města  na zahrádku dle návrhu

-  manž. Koštejnovým, bytem Cvikov, Mánesova (po p. Pitříkové)

-  manž. Plíhalovým,bytem Cvikov, Sídliště (po p. Tejmlové)

117/03

Souhlasí s výměnou bytu mezi Michaelou Rubášovou, bytem Cvikov, Mánesova 542, byt 1+1 a manžely Kováčovými, bytem Cvikov, Sídliště 558, byt 1+2. Dohoda o zvýšení nájemného o 1000,- Kč na úhradu nedoplatků.

118/03

Uděluje výjimku počtu dětí ve třídách na 25 dětí Mateřské škole Jiráskova ulice Cvikov na školní rok 2003/2004.

119/03

Souhlasí s pololetními termíny odměn rozpočtových a příspěvkových organizací města a  pověřuje starostu přípravou návrhu odměn pro ředitele a vedoucí příspěvkových a rozpočtových organizací za 1. pololetí 2003

 

Dále rada projednala 

 

-         zápis kontrolního výboru ve věci provedené kontroly příspěvkové organizace DDM Cvikováček bude předložen na  ZM 22.5. 2003

-         vzala na vědomí informaci o provedení úprav zelené plochy a parkování v Mánesově ulici

-         vzala na vědomí informaci o uvolnění bytu 1+1 Sídliště, čp. 582 a vypsání obálkové metody  k jeho odprodeji

-         vzala na vědomí poskytnutí částky á 2000,- Kč z fondu starosty osadnímu výboru Drnovec a Lindava na zajištění akce Dne dětí v těchto místních částech

-         stanovila termín dalšího zasedání ZM na 26.6. 2003 

 

JUDr. Jaroslav Švehla                                Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                                  starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky