• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

17. RaM 22.října 2002

Usnesení Rady města Cvikova ze 17. schůze dne 22. října 2002 

 

Kontrola usnesení:

39/02 – zpracování projektu regenerace Sídliště – bude dokončen v měsíci říjnu,bude vystaveno pro veřejnost

75/02 – příspěvek či vybavení DL Cvikov – v řízení

127/02 – výsledky kontroly FÚ Č.Lípa – dotace na půdní vestavby - dosud bez vyjádření MF

150/02 – pomoc při úpravě bytu na faře – zatím pouze pomoc při údržbě zeleně, dosud bez finanční či materiální pomoci – v jednání

153/02 – prodej čp.35 v ul. ČSA Cvikov – obálková metoda – bude zaslán dopis žadatelům

167/02 – žádost p.Köhlera na prodej pozemku – bude podána nová žádost

172/02 – vypsání výběrového řízení na likvidaci odpadů

174/02 – výběrové řízení půjčky z FRBC – zmírnění podmínek při nižších půjčkách

179/02 – zařazení nákupu čerpadla pro hřiště do rozpočtu 2003

 

k vyřazení: 106/02,125/02,170/02,138/02,140/02,147/02,171/02,172/02,173/02,175/02,176/02,177/02, 178/02

 

 

180/02

Rada projednala nabídky na odborného lesního hospodáře lesů v majetku města a souhlasí se zadáním podle nabídky p.Haklovi,bytem Cvikov.

 

181/02

Vzala na vědomí vyúčtování ostatní dopravní obslužnosti za 3.čtvrtletí 2002,včetně informace o přechodu této agendy z referátu dopravy OkÚ na Krajský úřad Liberec, informativní schůzka 24.10.02 .

 

182/02

Zplnomocňuje ředitele Služeb města Cvikov p.Maděru Bohumila zastupováním města ve společenství vlastníků domů Cvikov II, Sídliště 548-558 .

 

183/02

Souhlasí s vytvořením nového pracovního místa – majetkoprávní referent /zrušení 1 pracovního místa živnostenského úřadu města/ a přijetím Štěpánky Petrusové  na toto místo.

 

184/02

V souvislosti se zřízením Mateřské školy Sídliště Cvikov jako příspěvkové organizace

1)      odvolává Mgr.Šárku Jakobi z funkce ředitelky  MŠ k 31.12.2002

2)      jmenuje Mgr.Šárku Jakobi do funkce ředitelky MŠ od 1.1.2003

3)      stanovuje ředitelku MŠ Mgr.Šárku Jakobi statutárním orgánem příspěv.organizace

 

 

 

185/02

V souvislosti se zřízením Mateřské školy Jiráskova ul.Cvikov jako příspěvkové organizace

1)      odvolává Evu Bobelákovou z funkce ředitelky MŠ k 31.12.2002

2)      jmenuje Evu Bobelákovou do funkce ředitelky MŠ od 1.1.2003

3)      stanovuje ředitelku MŠ Evu Bobelákovou statutárním orgánem příspěv.organizace

 

186/02

V souvislosti se zřízením Základní umělecké školy Cvikov jako příspěvkové organizace

1)      odvolává Olgu Svatošovou z funkce ředitelky MŠ k 31.12.2002

2)      jmenuje Olgu Svatošovou do funkce ředitelky MŠ od 1.1.2003

3)      stanovuje ředitelku Olgu Svatošovou statutárním orgánem příspěvkové organizace

 

187/02

Souhlasí s přídělením bytu 1+0 v Lindavě manželům Koštejnovým,bytem Cvikov Smetanova 91 jako náhradní ubytování k řešení jejich sociální situace.

 

188/02

Nedoporučuje ZM vyhovět žádosti o osvobození z poplatku za likvidaci odpadů dle žádosti Vlasty Henkeové, za dům v Drnovci, užívaný k rekreačním účelům.

 

189/02

Projednala žádost manž. Millerových ,Cvikov Havlíčkova 462 ve věci pronájmu pozemků města u domu čp.462 a vzhledem k tomu,že na předmětný pozemek nebyla uzavřena nájemní smlouva a dle šetření v poslední době jej nikdo neobhospodařoval, zamítá žádost o zrušení pronájmu pozemku p.Plíhalovi.

 

190/02

Projednala dopis občanů z čp. 178,179 v ul.B.Němcové ve věci vyhrazeného parkování a nesouhlasí se zrušením již schváleného vyhrazeného parkování jednotlivým občanům, další parkovací místo k volnému parkování na bývalém hřišti u těchto bytových jednotek.

 

191/02

Projednala žádost p.Martínka za umístění zpomalovacích pruhů na místní komunikaci v Lindavě a doporučuje zařazení do akcí SMC na rok 2003.

 

192/02

Schválila odpis nevymahatelné pohledávky – pokuty ve výši 500,- Kč Svetlany Gordejevy,  /výdaje na uplatnění pohledávky by převýšili výši pohledávky/.

 

193/02

Souhlasí s návrhem reklamy města Cvikova v nákladu 250 ks -cena 2 tis.Kč v informačním prospektu Babylon centra Liberec.

 

194/02

Nesouhlasí s nabídkou firmy Algema na umístění www stránek města.

 

 

                        Petr Kořínek                          Jaroslav Hanzlíček

                        místostarosta                        starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky