• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

29. ZaM 29.června 2006

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Cvikova dne 29.června  2006

 

Účast členů zastupitelstva na jednání:

 

z 21 členů zastupitelstva : 

Marta Studničná, Petr Kořínek , ing. Miroslav Hokr, ing. Zbyněk Kraus, Daniela Hanušová, Břeněk  Henke, Pavel Cyrus, Pavel Kovalev, Michal Vojtěch, Dr. ing. Dalibor Vojtěch, Mgr. Jiří Walter, Vladislav Pech, Pavel Pech, JUDr. Jaroslav Švehla, Jiří Jirák, Mgr. Ivo Čeřovský, Ladislav Krsek, PhDr. Ludmila Sýkorová, Mgr. Šárka Jakobi, ing. Josef Dostál, Mgr. Olga Svatošová

 

přítomno 14 členů

omluveni  7 – p. Hanušová, p.Henke, P. Vojtěch M., p. Pech P., p.Krsek, p.PhDr. Sýkorová, p.ing.Dostál,

 

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s jednacím řádem 

-     ověřovatele zápisu  p. Cyrus, p. Pech Vl. (12 pro, 2 nepřítomni p. Dr. ing. Vojtěch D., p.Kovalev)

-     složení komise pro úpravu usnesení ve složení předseda JUDr. Jaroslav Švehla, členové p.Mgr. Jakobi, Mgr. Svatošová . (12 pro, 2 nepřítomni p. Dr. ing. Vojtěch D., p.Kovalev)

-    program jednání dle pozvánek s doplněním bodu rozpočtová opatření (nákup radaru), bod prodej a nabytí pozemku (prodej Delty, prodej SVS) . (12 pro, 2 nepřítomni p. Dr. ing. Vojtěch D.,p. Kovalev)

Bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení

 

Zastupitelstvo města Cvikova

 

1/ Schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2005, včetně zprávy auditora Krajského úřadu Libereckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2005   bez výhrad . (12 pro, 2 nepřítomni p. Dr. ing. Vojtěch D., p. Kovalev) 

2/

Schvaluje rozpočtová opatření města

35 000,- Kč  neinvestiční dotace na zhotovení okrasné mříže do vchodu kostela Římskokatolická farnost Cvikov

48 000,- Kč   dle smlouvy s firmou Stormen s.r.o. Praha na rekonstrukci hřišť s umělým povrchem

100 000,- Kč  protipovodňová opatření proti zatopení rodinných domů ve Wolkerově ulici Cvikov

30 000,-  Kč na zpracování studie proveditelnosti k projektu rekonstrukce hotelu Sever  (podpis smlouvy s Agenturou regionálního rozvoje s.r.o Liberec)

200  000,- Kč propojení vrtů  Lindava

(hlasování k jednotlivým bodům opatření (12 pro, 2 nepřítomni p. Dr. ing. Vojtěch D., p. Kovalev)

3/

Bere na vědomí nabídku daru městu Cvikov ve výši 100 000,- Kč od manželů Skopových, bytem Cvikov na nákup radaru a pověřuje radu provedením výběru vhodného typu. (12 pro, 2 nepřítomni p. Dr. ing. Vojtěch D.,p. Kovalev)

4/

a)

Neschvaluje uzavření smlouvy s SVIS  spol. s r.o. Ústí nad Labem na zpracování projektové dokumentace  k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení, včetně stavebního povolení na stavbu  - vodovod a kanalizace Lindava a tlaková kanalizace Drnovec a ukládá radě vypsat výběrové  řízení na dodavatele PD.  (12 pro, 2 nepřítomni p. Dr. ing. Vojtěch D.,p. Kovalev)

b)

Schvaluje zadání vyhotovení polohopisného a výškopisného zaměření na akci vodovod a kanalizace Lindava  ve výši  179 850,-  p. Soukupovi

na akci tlaková kanalizace Drnovec ve výši 52 800,- p. Soukupovi

(12 pro, 2 nepřítomni p. Dr. ing. Vojtěch D.,p. Kovalev)

5/

A/  schvaluje prodej pozemku

a)     pozemkové parcely č. 3011/19 v Ústavní ulici ve Cvikově (poslední volný pozemek), kupující Zdravotnické středisko Hvozd s.r.o. (MUDr. Dalibor Maršák)   Pozemek je určen dle ÚP k zastavění rodinným domem. (12 pro, 2 nepřítomni p. Dr. ing. Vojtěch D.,p. Kovalev)

 a schvaluje snížení ceny pozemků z důvodu nadzemního vedení el. proudu nad pozemkem kde je výrazně zmenšena použitelná plocha a tím snížena hodnota pozemku. Prodej pozemku v ochranném pásmu VVN cca 40% plochy za cenu 30,- Kč, ostatní část cca 60 % plochy za cenu 200,- Kč. Celková plocha činí 1665 m2. Výpočet navrhované ceny činí : 999 m2 x 200,- Kč = 199 800,- Kč, 666 m2 x   30,- Kč =   19 980,- Kč. Celková cena = 219 780,- Kč (12 pro, 2 nepřítomni p. Dr. ing. Vojtěch D.,p. Kovalev)

b)     pozemkové parcely č. 3420/14 – TTP o výměře 958 m2 v lokalitě Zátiší, kupující  Jaroslav Černý, bytem Cvikov, Sídliště 576  Pozemek je dle ÚP určen k zastavění. Cena 100,- Kč/m2. (12 pro, 2 nepřítomni p. Dr. ing. Vojtěch D.,p. Kovalev)

c)     pozemkové parcely č. 491/3 – ostatní plocha o výměře 281 m2 za účelem zajištění příjezdové cesty a rozšíření zahrady o vlastní nemovitosti , kupující Martin Bureš, bytem Cvikov, Martinovo údolí 199 . Pozemek se nachází v ploše zeleně. Cena 30,- Kč/m2. (12 pro, 2 nepřítomni p. Dr. ing. Vojtěch D.,p. Kovalev)

d) části  parcely č. 3182 v k.ú. Cvikov dle geometrického zaměření pro účely zahrádek kupující  Jan Draškovič, Alena Hájková, Vítězslav Mataj, Miroslav Pozník, Anna a René Límovi , všichni bytem Cvikov (12 pro, 1 nepřítomen p. Dr. ing. Vojtěch D., 1 se zdržel p. Kovalev)

e)     pozemkových parcel č. 2467/1 – TTP o výměře 269 m2 a č. 2467/3 – zahrada o výměře 450 m2 za účelem rozšíření zahrady u vlastní nemovitosti kupující Zdeněk Černý, bytem Cvikov, Tovární 171  Cena 30,- Kč/m2. (13 pro, 1 nepřítomen p. Dr.ing. Vojtěch D.)

f)     pozemkové parcely č. 33 – zahrada o výměře 420 m2 a stavební parcely č. 136/1 – zbořeniště o výměře 297 m2 za účelem rozšíření zahrady u vlastních nemovitostí k.ú. Trávník u Cvikova. Cena 100,- Kč/m2 pro účely rekreace, kupující Vladimíra Švecová, bytem Praha (13 pro, 1 nepřítomen p. Dr.ing. Vojtěch D.)

g) stavební parcely č. 13 – zbořeniště o výměře 317 m2 za účelem rozšíření zahrady u vlastních nemovitostí v k.ú. Naděje,kupující manželé Hladíkovi a Ondřej Hanzal, všichni bytem Praha, každý jednou polovinou. Cena 100,- Kč/ m2. (13 pro, 1 nepřítomen p. Dr.ing. Vojtěch D.)

h) změnu prodeje pozemků v k..ú. Cvikov, p.č. 2480 o výměře 1396 m2 – rozdělení pozemku na stavební parcelu o výměře 168 m2 a zahradu 1228 m2  , kupující  p. Velíšek a sl. Matoulková.  (celková cena zůstává stejná, ale 2 smlouvy) (13 pro, 1 nepřítomen p. Dr.ing. Vojtěch D.)

 

B/  neschvaluje s prodejem pozemků

a)     části pozemkové parcely č. 3022/1 – zahrada o výměře 427 m2, kterou má dosud v pronájmu. Parcela se nachází v pásmu určeném k budoucí zástavbě, žadatel Marie Boesová, bytem Cvikov, Mánesova 545 (13 pro, 1 nepřítomen p. Dr.ing. Vojtěch D.)

 

C/ souhlasí s nabytím do majetku města

a) Od Pozemkového fondu ČR Česká Lípa  bezúplatným převodem  pozemkové parcely č. 163/7 v k.ú. Drnovec (účelová komunikace) (14 pro)

b)  od SVS a.s. Teplice p.č. 2580/8 599 m2 - areál ČOV, cena dle ocenění (po ukončení akce převod celé stavby) (14 pro)

 

D/ Schvaluje směnu pozemků

p.č. 276/3 v k.ú. Lindava ve vlastnictví sl. Dvořákové Alžběty za část pozemku p.č. 166/2 v k.ú. Lindava, prodej  zbylé části pozemku  sl. Dvořákové Alžbětě. S tím, že u pozemku st.p.č. 280 a p.č. 282 v k.ú. Lindava se město vzdává svých nároků pro umožnění koupě slečnou Dvořákovou. (14 pro)


E/ Neschvaluje

a)

přehodnocení a snížení ceny prodeje pozemků pro účely zahrádek – kolonie u rybníku Veselák (14 pro)

b)

snížení ceny pozemků č. 671 ostatní plocha o výměře 760 m2 v k.ú. Naděje dle žádosti p. Luďka Waltera.(14 pro)

6/

a) Schvaluje prodej domu č.p. 319 s pozemky p.č. 346,347,2378/4 Lindava  s.r.o Aulický invest Česká Lípa za cenu 630 tis.Kč. (tím se zamítá žádost manž. Stýblových) (14 pro)

b) neschvaluje prodej domu č.p. 256 s pozemky v areálu Delty ve Cvikově z důvodu využívání areálu pro potřeby města (12 pro, 2 zdrželi p. Cyrus, p. Kovalev)

7/

Souhlasí s podpisem smlouvy o dílo na půdní vestavbu 11 bytů  DPS Cvikov s firmou M-SILNICE a.s. Pardubice dle návrhu. (14 pro)

8/

Stanovuje pro  volební období 2006-2010  počet členů zastupitelstva města na  21 v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. § 67 a § 68, podle počtu obyvatel města. (13 pro, 1 zdržel p. ing. Kraus)

9/

a) schvaluje výjimku počtu dětí proti stanovenému průměrnému počtu 24 na 20 dětí v 1. třídě – pro Mateřskou školu Sídliště Cvikov, na školní rok 2006/07 (13 pro, 1 nepřítomen p. Kořínek)

b) schvaluje odpis účtu 042 – hmotné investice a projekty dle předloženého návrhu (14 pro)

c) schvaluje převod majetku města – sekaček  do majetku FK Cvikov a TJ Dynamo Lindava (14 pro)

d) vzala na vědomí informaci o úpravě silnice I/13 u benzinové pumpy  ve Cvikově

e) požaduje na Ředitelství silnic a dálnic Libereckého kraje obnovení přechodu pro chodce na silnici I/13 v ulici Pivovarská Cvikov a souhlasí s provedením stavebních úprav souvisejících s obnovením přechodu. (13 pro, 1 nepřítomen JUDr. Švehla)

f) schvaluje  záměr  výstavby cyklostezky s asfaltovým povrchem v trase bývalého drážního tělesa na trase Cvikov Svor, případně souběžně se silnicí I/13 (14 pro).

g) souhlasí s podpisem smlouvy na  zřízení věcného břemene na pozemku města  p.č. 1075 pro ČEZ – zřízení el. přípojky pro výstavbu rodinného domu p. Šajtara v k.ú. Trávník, smlouva o smlouvě budoucí. (13 pro 1 nepřítomen JUDr. Švehla)

h) bere na vědomí informaci rady o pravidlech přidělování nájemních bytů města

 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                         starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky