• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

7. RaM 6.března 2012

Usnesení z 7. schůze Rady města Cvikova 6. března 2012
účast: ze 7 členů přítomno 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek

89/12
Pronájem nebytového prostoru ve stánku tržnice u č.p. 99 Komenského ulice Cvikov I : K usn. rady č. 48/12 : zveřejnění nabídky na úřední desce od 14.2.2012 do 29.2.2012 včetně, 1 nabídka : firma HENIG security servis , s.r.o, 5.května 797, Česká Lípa, nájemné 600,- Kč/1m2/rok bez energií, včetně DPH, výměra 12,98 m2. Rada schvaluje pronájem dle nabídky, včetně vyhrazeného místa pro parkování v prostoru vjezdu k č.p. 99 Komenského ulice Cvikov I a užívání sociálního zařízení dle dohody v objektu Loutkové scény . (6 pro)

90/12
Schvaluje snížení osobního příplatku pověřené ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Cvikov, Sídliště dle návrhu od 1.4.2012.(6 pro)

91/12
Souhlasí s přijetím hmotných darů (hračky pro děti) ve výši 4 299,- a finančních darů –příspěvků rodičů ve výši 11 490,- Kč do fondu hraček v příspěvkové organizaci Mateřská škola Cvikov, Sídliště, za rok 2011. (6 pro)

92/12
Projednala návrh vyřazení majetku města z evidence a

  1. doporučuje ZM schválit vyřazení majetku i.č. 5187 – zbytky hráze koupaliště Lindava v zůstatkové hodnotě 120.321,- Kč ze skupiny 021 0600, org. 776 Rybníky . (6 pro)
  2. schvaluje vyřazení majetku ze 028 0100 v celkové hodnotě 7.370,- Kč, i.č. 4900,5477, org. 724 MěÚ. (6 pro)

93/12
Souhlasí s vyznačeným bezplatným parkovacím místem pro vozidlo p. Evy Zückerové, držitelky průkazu ZTP, u domu č.p. 588 Sídliště Cvikov II . (6 pro)

94/12
Bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 540 Mánesova Cvikov II k 31.12.2011. Veřejná nabídka na odprodej bude projednávána na příštím zasedání rady. (6 pro)

95/12
Nemá námitek k uspořádání 11. ročníku závodu horských kol MTB Maraton Bohemie dne 15.4.2012 na katastru města Cvikova. (6 pro)

96/12
Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost o.p.s. Střediska pro ranou péči Liberec ve výši 1000,- Kč. (6 pro)

97/12
Horský express Cvikov-Jonsdorf-Oybin a zpět v letních měsících 2012 – akce připravována, realizace podle možnosti využití přechodu v Krompachu, kde budou prováděny opravy silnice III.třídy.

98/12
Doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č. 1 dle návrhu. (6 pro)

99/12
Bere na vědomí prezentaci o.s. Mateřské centrum Pumpkin Česká Lípa a jejich předběžný zájem o zřízení mateřského centra v objektu Městského klubu kultury v Nerudově ulici Cvikov II. Žádost bude ze strany o.s. upřesněna.

100/12
Akce města – Reprezentační ples 10.3.2012 k 20. výročí Základní umělecké školy : rada souhlasí s bezplatným pronájmem baru (Kateřině Vančurové) v předsálí multifunkčního centra Sever pro zajištění občerstvení na akci . (6 pro)

101/12
Doporučuje ZM schválit revokaci usnesení č.1/1)B)D) ze dne 08.09.2011, kterým byl schválen prodej podílu o velikosti 1/8 ke stavbě bez čp/če-jiná stavba na st.p.č. 1129 a k pozemku pod stavbou st.p.č. 1129 v k.ú. Cvikov -písemné odstoupení žadatele MAXOVÁ Alena, bytem Cvikov ze dne 05.03.2012. (6 pro)

102/12
Schvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – prodat pozemky
- p.p.č. 3519/10 část cca 87 m˛ (mezi mostem a p.p.č. 3519/7) z celkové výměry 103 m˛ v k.ú. Cvikov, KN: OP-ostatní komunikace; ÚP: smíšené obytné území (v ulici vodovod-p.Nisan, středotlaký plynovod, hranice záplav.území Q100)
žadatel: DVOŘÁKOVI Jan a Marie, Cvikov
účel: ostatní-parkovací plocha
(6 pro)

103/12
Schvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – pronajmout pozemky - doplnění usnesení RM č. 567/11)B) ze dne 13.12.2011, kterým byl schválen záměr pronájmu p.p.č. 3025/1-ZE 3082 část 4620 m˛ z celkové výměry 109403 m˛ - změna výměry parcely - odstraněním ZE vzniklo nové p.p.č. 3025/8 o výměře 4998 m˛
žadatel o pronájem BIOCHOV s.r.o., Jablonné v Podještědí, účel: sekání trávy
(6 pro)

104/12
Schvaluje dodatek – změnu nájemní smlouvy č. 280 na pronájem pozemků
st.p.č. 76/1 část 38 m˛ z celkové výměry 266 m˛ v k.ú. Cvikov
- úmrtí nájemce, převod na manželku WÜRFELOVOU Milenu, Cvikov , účel: vjezd do garáže
(6 pro)

105/12
Pozemky - prodej
Doporučuje ZM schválit prodej pozemku města

A) p.č. 997/4 o výměře 240 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: čistě obytné území-kolektivní (v ulici vodovod-pásmo Cvikov,
stoka jednotné kanalizace, středotl. plynovod)
žadatel: TONAR Ivan, Cvikov (současný nájemce dle NS č. 0264)
účel: zahrada
ÚD: 14.02.2012 – 5.3.2012
prodej za cenu 200 Kč/m˛ + příslušenství , bez předkupního práva
(6 pro)

B) p.p.č. 2434/4 o výměře 34 m˛ v k.ú. Cvikov KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území (v ulici vodovod-pásmo Nisan,
středotlaký plynovod)
p.p.č. 2434/5 o výměře 57 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
žadatel: MADĚROVI Bohumil a Danuše, Cvikov
účel: zahrada-narovnání stavu
ÚD: 14.02.2012 – 5.3.2012,
prodej za cenu: 30,- Kč/m˛+ příslušenství, bez předkupního práva
(6 pro)

C) p.p.č. 2359/4 o výměře 73 m˛ v k.ú. Lindava
KN: koryto vodního toku přir. nebo uprav.-vodní plocha; ÚP: komunikace–místní obslužná (záplavové úz., biokoridor)
žadatel: ŠTĚPÁN Jiří, Lindava
účel: scelení pozemků
ÚD: 14.02.2012 – 5.3.2012
prodej za cenu: 20,- Kč/m˛ + příslušenství (6 pro)
a
doporučuje stavebnímu odboru zařadit změnu pozemku v ÚP (zrušit komunikaci) (6 pro)

D) p.p.č. 640 o výměře 12 m˛ v k.ú. Svitava
KN: ostatní plocha, jiná plocha; ÚP: louky a pastviny
žadatel: KRÁTKÝ Ivan, Lindava
účel: scelení pozemků
ÚD: 14.02.2012 – 5.3.2012
prodej za cenu: 20,- Kč/m˛ + příslušenství, bez předkupního práva
(6 pro)

E) p.p.č. 3/2 o výměře 20 m˛ v k.ú. Trávník u Cvikova
KN: ostatní plocha, neplodná půda; ÚP: smíšené obytné území
žadatel: KOVÁŘOVÁ Alena RNDr., Praha
účel: scelení pozemků
ÚD: 14.02.2012 – 5.3.2012
prodej za cenu: 100,- Kč/m˛ + příslušenství, bez předkupního práva
(6 pro)

F) p.p.č. 1021/3 část dle GP (po oddělení lesní cesty) z celkové výměry 1987 m˛ v k.ú. Naděje, KN: zahrada; ÚP: ostatní zeleň
žadatel: KOCOURKOVI Vlastimil a Barbora, Naděje
účel: rozšíření pozemků
ÚD: 14.02.2012 – 5.3.2012
prodej za cenu 30,- Kč/m˛+ ocenění porostu+ příslušenství, bez předkupního práva
po ocenění porostu předložit znova radě
(6 pro)

106/12
Pozemky – pronájem

A) schvaluje pronájem pozemku
p.p.č. 1781 o výměře 8962 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
žadatel: firma BIOCHOV s.r.o., Jablonné v Podještědí
účel: sekání trávy (sklizeň píce) - zařazení firmy v dotačního programu EU s dobou trvání do 31.12.2015, ÚD: 18.01.2012 – 29.2.2012
na dobu určitou do 31.12.2015 -účel: sekání trávy/sklizeň píce (ne pastvina)-bez oplocení , za cenu: 0,10 Kč/m˛/rok s 3 měs.výp.lhůtou
(6 pro)

B) schvaluje pronájem pozemku
- části p.p.č. 66 z celkové výměry 98 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: občanská vybavenost, izofona hlukové zátěže denní i noční
(v ulici vodovod-p. Nisan, středtlk.plynovod)

a) část 20 m2 za účelem ostatní plocha -přístup a příjezd do garáže na st.p.č. 9/4 žadatel HONZÁTKO Petr, Cvikov
ÚD: 14.02.2012 – 5.3.2012
pronájem a uzavření nájemní smlouvy za cenu: 1,- Kč/m˛/rok (bez oplocení)
(6 pro)

b) části 20 m2 za účelem ostatní plocha -přístup a příjezd do garáže na st.p.č. 9/5
žadatel: PALUŠ Petr, Česká Lípa
ÚD: 29.11.-16.12.2011
pronájem a uzavření nájemní smlouvy za cenu: 1,- Kč/m˛/rok (bez oplocení)
(6 pro)

C) schvaluje pronájem pozemku
st.p.č. 61/1 část cca 90 m˛ z celkové výměry 1369 m˛ v k.ú. Cvikov KN: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště; ÚP: smíšené obytné území (v ulici vodovod-pásmo Nisan)
žadatel: BERÁNKOVI Jan a Milada, Cvikov
účel: zahrada cca 30 m˛, ostatní plocha část cca 60 m˛
ÚD: 18.01.2012 – 29.2.2012
pronájem dle zákresu - zahrada cca 30 m˛ za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok
- ostatní plocha cca 60 m˛ za cenu: 1,- Kč/m˛/rok
(6 pro)

D) schvaluje pronájem pozemku
p.p.č. 3550/2 část 87 m˛ z celkové výměry 110 m˛ v k.ú. Cvikov KN: ostatní plocha, ostatní komunikace;
ÚP: smíšené obytné území (v ulici vodovod pásmo Nisan středotlaký plynovod)
žadatel: GRUSOVÁ Anna, Česká Lípa
účel: zahrada
ÚD: 18.01.2012 – 29.2.2012
pronájem - účel: zahrada, za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok
(6 pro)

E) schvaluje pronájem pozemku
p.p.č. 3802 část 33 m˛ z celkové výměry 702 m˛ v k.ú. Cvikov KN: vodní plocha, koryto vodního toku přir. nebo uprav.;
ÚP: komunikace; středotlaký plynovod
žadatel: POSSELTOVÁ Ivana, Česká Lípa, (vlastník č.p. 116, Potoční ul., Cvikov II)
účel: zahrada
ÚD: 14.02.2012 – 5.3.2012
pronájem - účel: zahrada, za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok
(6 pro)

F) schvaluje pronájem pozemku
p.p.č. 2883/16 o výměře 74 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost;
ÚP: ostatní-komunikace, místní obslužná; izofona hlukové zátěže denní i noční;
(v ulici vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod)
žadatel: TOUŠ Martin, Cvikov
účel: zahrada
ÚD: 18.01.2012 – 29.2.2012
pronájem - účel: zahrada, za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok,
upozornění na možné ukončení nájmu z důvodu veřejného zájmu
(6 pro)

G) schvaluje pronájem pozemku
p.p.č. 141/1 o výměře 300 m˛ v k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území (záplavové území)
žadatel: HARTLOVÁ Zdenka, Praha
účel: zahrada
ÚD: 14.02.2012 – 5.3.2012
pronájem – účel: zahrada, za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok
(6 pro)

H) schvaluje pronájem pozemku
p.p.č. 223/1 o výměře 827 m˛ v k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost;
ÚP: smíšené obytné území (záplavové území, ochranné pásmo silnic)
p.p.č. 223/4 o výměře 18 m˛ v k.ú. Lindava
KN: ostatní plocha, manipulační plocha;
ÚP: smíšené obytné území (záplavové území, ochranné pásmo silnic)
p.p.č. 2420 o výměře 183 m˛ v k.ú. Lindava
KN: ostatní plocha, jiná plocha; ÚP: smíšené obytné území (záplavové území)
žadatel: LÁRYŠ Dušan, Svitava
účel: sekání trávy
ÚD: 14.02.2012 – 5.3.2012
pronájem - účel: sekání trávy , za cenu: 0,10 Kč/m˛/rok
(6 pro)

I) schvaluje pronájem pozemku
p.p.č. 2424 o výměře 11 m˛ v k.ú. Lindava
KN: ostatní plocha, jiná plocha; ÚP: smíšené obytné území
žadatel: ŠTOLÚNOVI Pavol a Vlasta akad.soch., Lindava
účel: zahrada
ÚD: 14.02.2012 – 5.3.2012
pronájem - účel: zahrada , za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok
(6 pro)

J) schvaluje pronájem pozemku
p.p.č. 568/6 část (bez stávající komunikace) cca 130 m˛ z celkové výměry 269 m˛ v k.ú. Drnovec
KN: ostatní plocha, manipulační plocha; ÚP: komunikace
žadatel: KUNOVI Jiří a Kateřina, Drnovec
účel: zahrada
s případným uvolněním části -dle projektu jako přístupové pro výst.RD na p.p.č.76/1
ÚD: 14.02.2012 – 5.3.2012,
za podmínky uvolnění v příp. započetí výstavby na p.p.č. 76/1]
pronájem - účel: zahrada, za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok
(6 pro)

K ) schvaluje pronájem pozemku
p.p.č. 161/11 část 128 m˛ z celkové výměry 8816 m˛ v k.ú. Drnovec
KN: lesní pozemek; ÚP: pozemky plnící funkci lesa
p.p.č. 161/14 část 177 m˛ z celkové výměry 207 m˛ v k.ú. Drnovec
KN: ostatní plocha, neplodná půda; ÚP: smíšené obytné území
žadatel: SYTAŘ Jaroslav, Drnovec
účel: zahrada
ÚD: 18.01.2012 – 29.2.2012
pronájem - účel: zahrada, za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok
(6 pro)

107/12
Pozemky – nabytí
:
A) Nedoporučuje ZM schválit nabídku pozemků od ČR-ÚZSVM bezúplatný převod pozemků v k.ú. Cvikov p.p.č.3837, PK č.3151 a

B) doporučuje ZM schválit nabídku a bezplatný převod od ČR – ÚZSVM – pozemky v k.ú. Cvikov PK č.3152.

C) Doporučuje ZM schválit nabytí pozemku p.p.č.1207/6 ostatní plocha-neplodná půda o výměře 174 m2 k.ú. Lindava (dle GP č.486-158/2011 odděleno z p.p.č.1207/4)
účel: zajištění přístupu a údržby BUS zastávky (veřejně prospěšná stavba)  ÚP: smíšené obytné území - bezúplatný převod od ČR – Státní statek Bílý Kostel, s.p. v likvidaci

D) Nedoporučuje ZM nabytí pozemku - dražba p.p.č. 1207/4 ostatní plocha-neplodná půda o výměře 912 m˛ v k.ú. Lindava (dle GP č.486-158/2011)od ČR- Státní statek Bílý Kostel, st.podnik v likvidaci ÚP: smíšené obytné území , cena (nejnižší podání) 25.000,- Kč

(k bodu A-D: 4 pro, 1 nepřítomen, 1 zdržel)

Dále rada projednala

- Informace ke kontrole usnesení:
- bere na vědomí upozornění Krajského úřadu Lbc.kraje odboru územního plánování a stavebního úřadu ve věci ukončení platnosti územně plánovací dokumentace obcích podle § 188 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb.
- k usn. rady č. 63/12 b) : regulace topení v multifunkčním centru Sever – dopis na CL EVANS s.r.o Česká Lípa
- k usn. rady č. 65/12 : informace o výsledku jednání p. Valdmanna ve věci pronájmu pozemků města honební společnosti Zelený vrch, bude sepsána smlouva ??????
- bere na vědomí rozhodnutí MěÚ Nový Bor odboru dopravy č. j. MUNO 10427/2012 ve věci dopravního značení na komunikaci v k.ú. Trávník a k.ú. Naděje, které nebude realizováno
- K usn. rady č. 66/12 akce Odpadové hospodářství – odborná veřejnost a obyvatelstvo – změna termínu konání – doporučení na oslavy MDD


JUDr. Jaroslav Švehla      Mgr. Šárka Jakobi
místostarosta města         starostka města


↑ jdi na obsah stránky