• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

23. RaM 27.prosince 2005

Informace z jednání 23. schůze Rady města Cvikov dne 27. prosince 2005

 

261/05

Vyhodnocení pronájmu nebytového prostoru prodejny v č.p. 38 Náměstí Osvobození, Cvikov I. Celkem podány 3 nabídky, č.j 3027/05 cena 800,- Kč, zájemce Dičková Helena, č.j 3085/05 cena 800,- Kč, zájemce Mikuš Jan, č.j 3152/05 cena 910,- Kč, zájemce  Neckář Pavel. Rada schvaluje pronájem nebytového prostoru – prodejny nejvyšší nabídce, tj. Pavlovi Neckářovi, bytem Cvikov za cenu 910,- Kč/m2 ročně pro účely zřízení prodejny masa. Další pořadí nestanovuje, v případě odstoupení od pronájmu, bude rada projednávat další 2 došlé shodné nabídky. (6 pro, 1 nepřítomen)

262/05

Vyhodnocení prodeje bytové jednotky č. 7 v č.p. 560 Sídliště, Cvikov II. Celkem podány 4 nabídky, č.j 3049/05 cena 140000,- Kč, zájemce Matyáš Vojtěch, č.j 3121/05  cena 137000,- Kč, č.j 3133/05 cena 155000,- Kč, zájemce Hegrová Marianna, čj. 3144/05 cena 126000,-, zájemce Skibinski Roman. Rada schvaluje prodej bytu č. 7 v č.p. 560 Sídliště nejvyšší nabídce Marianně Hegrové, bytem Cvikov., stanovuje další pořadi dle výše ceny. (6 pro, 1 nepřítomen)

263/05

Žádost p. Heřmánka bytem Lindava ve věci prodeje pozemku a stížnosti na chov hospodářských zvířat a znečišťování přilehlých pozemků. Rada konstatovala, že prodej pozemku byl v souladu se zákonem o obcích, doporučuje osobní jednání k vysvětlení záležitosti s pozemky. Předmět stížnosti na chov hospodářského zvířectva p. Šťastným bude postoupen k řešení příslušnému orgánu . (5 pro, 2 nepřítomni)

264/05

Souhlasí s úpravou  nájemní smlouvy na pronájem  č.p. 30 Pivovarská ul. Cvikov II, budova Svazarmu  mezi městem a AMK Cvikov od 1.1.2006 – změna účtování nájemného (odděleně na účtu), roční vyúčtování, zákaz nedovoleného podnikání, pojištění objektu. (5 pro 2 nepřítomni)

265/05

Stanovuje výši spoluúčasti při pojištění majetku města na 10 tis. Kč. Celkové pojištění 250 tis. v návrhu rozpočtu města. (5 pro, 1 zdržel, 1 nepřítomen)

266/05

Vzala na vědomí návrh změny územního plánu k.ú. Svitava v rámci projektu p. Otradovce (využití území, dopravní řešení středu místní části, změna účelu stavebního pozemku, parkoviště, příjezdové komunikace k navrhovaným objektům) a doporučuje žadatelům podat do 15.1.2006 žádost o změnu ÚP s předběžným souhlasem vlastníků dotčených pozemků.

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                       starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky