• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

4. ZaM 8.března 2007

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov konaného dne  8. března 2007

 

Přítomno

z  21 členů zastupitelstva  19, 2 členové omluveni (p. Mgr. Krafková, p. Hanzlíček)

 

Zastupitelstvo města Cvikova projednalo a

 

1/

bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení  a  u k l á d á   referentce životního prostředí  zajistit realizaci usnesení ve věci rozmístění košů, do 30.4. 2007 podat informaci, jak bylo realizováno a na zasedání 3.5. 2007 předložit zprávu s přehledem a finančním krytím.  (hlasování: 19 pro)

2/

schvaluje zvýšení nájemného v bytech města na rok 2007 od 1. července 2007 a dále na léta 2008 - 2010. (hlasování: 16 pro, 2 proti p. Vojtěch M., p. ing. Hokr, 1 zdržel p. Ing. Dr. Vojtěch D.)

3/

A/ Schvaluje doplnění změny č. 2  Územního plánu města Cvikova

a) nově vyměřené pozemky č. 508/1 a č. 508/2 v k.ú. Trávník u Cvikova za účelem ekologických staveb dvou objektů pro rekreační účely (žadatel p. Marek Landa, bytem Česká Lípa, TGM. 131)  (hlasování   16 pro, 1 proti p. Kovalev, 2 zdrželi p. ing. Hokr, p. Jirák)

b) stavební parcela č. 192, v k.ú. Trávník u Cvikova za účelem možnosti výstavby, s podmínkou, že město Cvikov nebude zajišťovat přístupovou komunikaci. (žadatel p. Ing. Michal Bělohlávek, bytem Praha 3, Štítného 19) (hlasování 19 pro)

c) pozemky uvedené v žádosti k možnosti výstavby rodinných domů v k.ú. Lindava mimo oblasti v inundačním pásmu. (žadatel manž. Jandlovi, Lindava čp. 139 ) ( hlasování 17 pro, 2 nepřítomni p. JUDr. Švehla, p. ing. Dostál)

d) zařazení pozemkové parcely č. 2312/2 v k.ú. Cvikov pro účely výstavby rodinných domků (viz přiložená žádosti s přílohami) změna pouze v rámci linie plánované výstavby na pozemkové parcele č. 2363/3 za ubytovnou DDM Cvikováček. (žadatel manž. Stránských, Česká Lípa, Střelnice 2287) (hlasování 18 pro, 1 proti p. ing. Dr. Vojtěch)

e) pozemková parcela č. 655/1 v k.ú. Trávník u Cvikova, ostatní plocha o výměře 2381 m2 do kategorie smíšené obytné území (žadatel Luděk Walter, K Beránku 3, Praha 4) (hlasování 19 pro)

f) pozemkové parcely dle zákresu pro zřízení  chodníku od ČS PHM na Svor (žadatel město Cvikov) (hlasování 18 pro, 1 nepřítomen p. Vojtěch M.) 

B/  neschvaluje změnu územního plánu

a) pozemku  p.č. 758/2 o výměře 1318 m2 v k.ú. Naděje na výstavbu rodinných domů  (žadatel město Cvikov z důvodu podání žádostí o odprodej pozemku na výstavbu RD) (hlasování o souhlasu se změnou ÚP – 10 pro,  3 proti p. Kovalev, p. PhDr. Sýkorová, p. Tuma, 6 zdrželi p. Kořínek, p. ing.  Hokr, p. Jirák, p. Lupoměský, p. Tichý, p. Skopová)

b)  části pozemku p. č. 2363/5  dle GP  - vyjmutí z výstavby rodinných domů (hlasování 17 pro, 2 nepřítomni p. Kořínek, p. Mgr. Jakobi)

4/

Schvaluje rozpočtovou změnu k rozpočtu města na r. 2007 – 50 tis. Kč na geologický průzkum pozemků u vrtu v k.ú.  Lindava. (hlasování 18 pro, 1 nepřítomen p. ing. Dostál) 

5/

a) schvaluje prodej pozemků z majetku města  

1.  pozemkové parcely č. 1376/17 – zahrada o výměře 838 m2 v k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Jana Horáková, bytem Cvikov (hlasování 19 pro)

2.  části pozemkových parcel č. 2272/1 a 1012/4 v k.ú. Cvikov za účelem výstavby nové vodovodní přípojky pro Intedoor Cvikov, výměra dle geometrického plánu, cena 30,-Kč/m2, kupující Ing. Lubomír Langer (INTEDOOR), Cvikov (hlasování 19 pro)

3.  p.p.č. 1352/15 o výměře 1324 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Marie Brychová, Sídliště 563, Cvikov, pro účely zahrady (hlasování 19 pro)

4.  p.p.č. 1352/39 o výměře 270 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Romana Šťastná, Vančurova 601, Cvikov, pro účely zahrady (hlasování 19 pro)

5.  p.p.č. 1352/40 o výměře 122 m2 a č. 1352/41 o výměře 31 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Pavel Průša, ČSA 212, Cvikov, pro účely zahrady (hlasování 19 pro) 

6.  p.p.č. 1352/42 o výměře 6 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Zbyněk Silný, Mánesova 460, Cvikov, pro účely zahrady (hlasování 19 pro)

7. p.p.č. 1352/43 o výměře 11 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Jaroslav Houdek, Heroutova 1737, Česká Lípa, pro účely zahrady (hlasování 19 pro)

8.  p.p.č. 1352/44 o výměře 187 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Štefan Gembec a Zdeňka Machačová, Sídliště 582, Cvikov, pro účely zahrady (hlasování 19 pro)

9.  p.p.č. 1352/23 o výměře 433 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Jiří Špringl, Sídliště 554, Cvikov, pro účely zahrady (hlasování 19 pro)

10.  p.p.č. 1352/24 o výměře 646 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Václav Cankář, Peškova 509, Ústí nad Labem, pro účely zahrady (hlasování 19 pro)

11.  p.p.č. 1352/26 o výměře 717 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, pro účely zahrady, kupující Miroslav Zachariáš, Sídliště 581, Cvikov  (hlasování 19 pro)

12.  p.p.č. 1352/27 o výměře 482 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Áres Pohorský, Sídliště 588, Cvikov, pro účely zahrady (hlasování 19 pro)

13.  p.p.č. 1352/49 o výměře 187 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Irena Kunášková, Sídliště 580, Cvikov, pro účely zahrady (hlasování 19 pro)

14.  p. č. 165 o výměře 733 m2, k.ú. Lindava pro účely rozšíření zahrady u rod. domu, cena 30,-Kč/m2, kupující  p. Jana Valouchová, bytem Lindava 142 (hlasování 19 pro)

 

b)  neschvaluje prodej pozemků města

1.  p. č. 2134 o výměře 343 m2 k.ú. Lindava pro zajištění přístupové cesty, žadatelka  Emilie Zaťková, Lindava 295 z důvodu zajištění přístupu na okolní pozemky (hlasování 18 pro, 1 zdržel p. Kovalev)

2. p. č. 758/2 k.ú. Naděje pro výstavbu RD, žadatel p. Liška, bytem Trávník. (16 pro, 0 proti, 3 zdrželi p. ing. Dr. Vojtěch D., p. ing. Dostál, p. ing. Beránek)

 

c) schvaluje  nabytí pozemků do majetku města

bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 2974/2 – zahrada o výměře 482 m2, č. 2975/1 – zahrada o výměře 423 m2, č. 3744/1 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 3322 m2, č. 2883/18 – trvalý travní porost o výměře 39 m2, vše v katastrálním území Cvikov, a č. 571/2 – ostatní komunikace v katastrálním území Drnovec od Pozemkového fondu ČR. (hlasování 19 pro)

6/

Schvaluje prodej objektu č.p. 284, ul. Československé armády Cvikov I, formou dražby,  minimální vyvolávací cena objektu včetně pozemků dle návrhu 1200 tis. Kč. (hlasování 13 pro, 3 proti p. JUDr. Švehla, p. Mgr. Jakobi, p. Tichý, 3 zdrželi p. ing. Dr. Vojtěch D., p. Kovalev, p. ing. Beránek)

7/

Schvaluje podpis smlouvy o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic Liberec na výstavbu akce „humanizace přechodu u čerpací stanice“. (hlasování 17 pro, 2 nepřítomni p. ing. Beránek, p. Tuma)

8/

Bere na vědomí  návrh stanovení postupu prodeje pozemků města pro výstavbu domů a  ukládá členům ZM a umožňuje občanům předložit případné podněty a připomínky k navrhovaným postupům  v termínu  do 20. dubna 2007 na MěÚ Cvikov.

(hlasování 19 pro)

9/

Bere na vědomí návrhy investičních akcí a ukládá starostovi svolat pracovní schůzku členů zastupitelstva k projednání jednotlivých návrhů a provedení výběru akcí realizovatelných v období let 2006-2010. (hlasování 15 pro, 2 proti p. Pech, p. Mgr. Čeřovský, 1 zdržel p. ing. Dostál, 1 nepřítomen PharmDr. Skopová)

10/

a) pověřuje starostu města Mgr. Ivo Čeřovského zastupováním města na valné hromadě SVS Teplice dne 7.6. 2007. (hlasování 17 pro, 1 zdržel p. ing. Hokr, 1 nepřítomen PharmDr. Skopová)

b) bere na vědomí přihlášení se k akci „Vlajka pro Tibet“ dne 10.3. 2007

c) pověřuje radu města projednáváním a rozhodováním o žádostech občanů o prominutí úhrady  penále plynoucích z nezaplacených pohledávek městu a stanovuje prominutí penále maximálně ve výši 80 %  vyměřené částky, a to pouze při podání 1. žádosti, v případě vzniku dalších nedoplatků a tím vyměření penále, bude žádost o prominutí usnesením rady zamítána. Prominutí úhrady penále bude schváleno na žádost po úhradě dluhu včetně příslušenství (např. soudní výlohy) (hlasování 16 pro, 2 zdrželi p. Kovalev, p. Neckař, 1 nepřítomen  PharmDr. Skopová)

d) vzala na vědomí informaci a výpis ze zákona o střetu zájmů

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                         starosta města 

 


↑ jdi na obsah stránky