• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

7. ZaM 13.září 2007

Usnesení  7. zasedání  Zastupitelstva města Cvikov ze dne  13. září 2007

 

Účast: 17 členů , omluveni p. Kořínek, p. PhDr. Sýkorová, p.Lupoměský, p. Tuma

 

 Zastupitelstvo města Cvikova projednalo a

1/

Bere na vědomí zprávu o kontrole  usnesení

2/ 

A)

Schvaluje prodej pozemků města

1) pozemky zahrádek v zahrádkářské kolonii u školního hřiště (zveřejnění prodeje,  přednost   stávajících nájemců ),  cena 30,- Kč za 1 m2   ( hlasování: 17 pro, 4 nepřítomni)

2) pozemky dle jednotlivých žádostí :  

a)  p.p.č. 3420/14 o výměře 958 m2 k.ú. Cvikov, lokalita Lesní ul., druh pozemku: trvalý travní porost, kupující: Monika SVOBODOVÁ, Cvikov, Vančurova 601; za účelem výstavby RD, cena: 100 Kč/m2, hlasování: (16 pro, 5 nepřítomno)

b)  p.p.č.. 3420/15 o výměře 961 m2 k.ú. Cvikov, lokalita Lesní ul., druh pozemku: trvalý travní porost, kupující: Jiří SVOBODA, Cvikov, Slovanka 189; za účelem výstavby RD, cena: 100 Kč/m2, hlasování: (16 pro, 5 nepřítomno)

c)  p.p.č. 755/1 o výměře 569 m2 k.ú. Cvikov, lokalita Martinovo údolí, druh pozemku: trvalý travní porost, st.p.č. 552 o výměře 190 m2 k.ú. Cvikov, lokalita Martinovo údolí, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště, kupující: Vladislav PECH, Cvikov, Alšova 333; za účelem výstavby RD, cena: 100 Kč/m2, hlasování: (15 pro, 5 nepřítomno,1 nehlasoval p. Pech)

d) část p.p.č. 3525 (část z výměry 432 m2 dle GP) k.ú. Cvikov, lokalita Palackého ul., druh pozemku: ostatní plocha-ostatní komunikace, kupující: Marie KASALOVÁ, Plzeň, Staniční 57, za účelem zachování přístupu a příjezdu, cena: 100 Kč/m2, hlasování: (16 pro, 5 nepřítomno)

e)  p.p.č. 2505/3 o výměře 29 m2 k.ú. Cvikov, lokalita Tovární ul., druh pozemku: trvalý travní porost, kupující: Ing.Josef DOSTÁL, Cvikov, Tovární 271; za účelem rozšíření zahrady, cena: 30 Kč/m2, hlasování: (15 pro, 5 nepřítomno, 1 nehlasoval p.Ing. Dostál)

f) p.p.č. 2480/1 o výměře 1297 m2 k.ú. Cvikov, lokalita Tovární ul., druh pozemku: trvalý travní porost, kupující: Radek MUSIL, Doksy, Nezvalova 784; za účelem výstavby RD, cena: 100 Kč/m2, hlasování: (15 pro, 6 nepřítomno)

g) p.p.č. 1154/20 o výměře 226 m2 k.ú. Cvikov, lokalita ČSA, druh pozemku: zahrada, kupující: Pavlína ONDRUŠKOVÁ, Cvikov, ČSA 119; za účelem rozšíření zahrady, cena: 30 Kč/m2 , hlasování: (15 pro, 6 nepřítomno)

h) p.p.č. 1144/1 o výměře 470 m2 k.ú. Cvikov, lokalita u šk.hřiště-zahrádkářská kolonie, druh pozemku: trvalý travní porost, kupující: Luboš a Magda DRAŠKOVIČOVI, Cvikov, Mánesova 545; za účelem zahrady, cena: 30 Kč/m2 , hlasování: (17 pro, 4 nepřítomni)

ch) část p.p.č. 1142 (část z výměry 1669 m2 k.ú. Cvikov dle GP), lokalita u šk.hřiště - zahr. kolonie, druh pozemku: zahrada, kupující: Irena HOCKEOVÁ, Cvikov, Komenského 537; za účelem zahrady, kupující: Karel a Lucie HOCKEOVI, Cvikov, Sídliště 576; za účelem zahrady

cena : 30 Kč/m2 , hlasování: (17 pro, 4 nepřítomni)

i) st.p.č. 100/2 o výměře 216 m2 k.ú. Trávník u Cvikova, druh pozemku: zast. plocha a nádvoří-zbořeniště, kupující: ing.Zdeněk a ing.Zuzana LIŠKOVI, Praha 9, Bryksova 957; za účelem výstavby RD, cena: 100 Kč/m2 , hlasování: (16 pro, 1 zdržel p.Jirák, 4 nepřítomni)

j) část p.p.č. 53/2 (část z výměry 451 m2 dle GP- do 100 m2), k.ú. Drnovec, druh pozemku: zahrada, kupující: Lenka ZETKOVÁ, Cvikov, Vančurova 602; za účelem zahrady, cena: 30 Kč/m2         (dodržení podmínek souhlasu Osadního výboru Drnovec), hlasování: (17 pro, 4 nepřítomni)

k) část  p.p.č. 124(část z   výměry 1158 m2 dle GP) k.ú. Lindava, druh pozemku: trvalý travní porost, kupující: Václav a Jiřina CHUDOBOVI, Lindava 275; za účelem přístupu a příjezdu  cena: 100 Kč/m2 , hlasování: (15 pro, 2 nepřítomni p. JUDr. Švehla, p. Ing. Dostál, 4 nepřítomni)

l)  p.p.č. 57 o výměře 784 m2 k.ú. Lindava, druh pozemku: zahrada, kupující: Dušan LÁRYŠ, Lindava, Svitava 18; za účelem zahrady - zemědělský účel, cena: 30 Kč/m2 , hlasování: (16 pro, 1 zdržel p. Kovalev, 4 nepřítomni)

 

B)

Neschvaluje prodej pozemků města

a) p.p.č. 658/3 o výměře 585 m2 k.ú. Cvikov, lokalita Sídliště, druh pozemku: ost. plocha-manipulační plocha, st.p.č. 1404 o výměře 3 m2 k.ú. Cvikov, lokalita Sídliště, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, žadatel: IZOLACE CZ s.r.o., Cvikov, Sídliště 579; za účelem lepšího zabezpečení objektu a případného rozšíření aktivit  hlasování: (17 pro, 4 nepřítomni)

b) st.p.č. 105 o výměře 526 m2 k.ú. Trávník u Cvikova, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště, žadatel: Vladimíra ŠVECOVÁ, Praha 7 - Holešovice, Strojnická 9; za účelem zahrady, popř. výstavby RD, hlasování: (16 pro, 1 nepřítomen p.Mgr.Krafková, 4 nepřítomni)

c) p.p.č. 1021/7 o výměře 1332 m2 k.ú. Naděje, druh pozemku: zahrada, žadatel: Vlastimil KOCOUREK, Cvikov - Naděje 85; za účelem rozšíření zahrady – pozemek vhodný k výstavbě, hlasování: (16 pro, 1 nepřítomen p.Mgr.Krafková, 4 nepřítomni)

d) p.p.č. 961(část) o výměře 2184 m2(360 m2) k.ú. Naděje, druh pozemku: trvalý travní porost, žadatel: ing. Petr a Eva BROŽOVI, Praha 4-Nusle, Nám. bří Synků 8; za účelem rekreace – pozemek vhodný k výstavbě, hlasování: (17 pro, 4 nepřítomni)

e) p.p.č. 2148 o výměře 266 m2 k.ú. Lindava, druh pozemku: ostatní plocha-ostatní komunikace, žadatel: Jaroslav a Jiřina ŠŤASTNÝCH, Lindava 151; za účelem scelení, část sloužící jako cesta - komunikaci ponechat v majetku města, hlasování: (17 pro, 4 nepřítomni)

 

C)

Odkládá žádost p. Dušana Láryše, bytem Svitava 18 o  koupi pozemku p.p.č. 135/1 o výměře 4088 m2 k.ú. Svitava, do příštího zasedání ZM a prověření žádosti a realizace prodeje pozemků města p. Otradovcovi.

 

3/  Schvaluje

 

A)     

Nabytí pozemků do majetku města

a) p.p.č. 3174 o výměře 3076 m2 k.ú. Cvikov, lokalita Žitavská ul., druh pozemku: zahrada, za účelem část pro bydlení a část zahrada; bezúplatný převod, předávající: Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Česká Lípa, Dubická 970, hlasování: (16 pro, 1 nepřítomna p.Studničná, 4 nepřítomni)

b) p.p.č. 3182/4,5,6 (část z výměry dle GP) k.ú. Cvikov, lokalita výjezd na Trávník, druh pozemku: zahrada, za účelem zachování průchozí cesty od DPS; úplatný převod, odkupní cena: 30 Kč/m2 + navýšení o daň z převodu nemovitostí, prodávající: Ján a Monika DRAŠKOVIČOVI, Cvikov, Dělnická 339, Miroslav a Eva POZNÍKOVI,Cvikov, Sídliště 587, Vítězslav a Wieslawa MATAJOVI, Cvikov, Sídliště 597, hlasování: (17 pro, 4 nepřítomni)

c) st.p.č. 56/1(část z výměry 560 m2dle GP) k.ú. Drnovec, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, dle ÚP: zastavěné území– smíšené obytné území – za účelem zachování stávající velikosti hřiště; převod dle podmínek, předávající: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,  pracoviště Česká Lípa, hlasování: (17 pro, 4 nepřítomni)

d) p.p.č. 2387 o výměře 597 m2 k.ú. Lindava, druh pozemku: ostatní plocha–ost.komunikace,

za účelem zachování komunikace; bezúplatný převod, předávající: Státní statek Bílý Kostel, s.p. v likvidaci, Hrádek nad Nisou, Žitavská 100, hlasování: (17 pro, 4 nepřítomni)

e) p.p.č. 3584/1 o výměře 2 331 m2 k.ú. Cvikov a k.ú. Svor, předávající Státní statek Bílý Kostel, druh pozemku – ostatní plocha, za účelem stavby chodníku Cvikov - Svor, bezplatný převod. (hlasování: 17 pro, 4 nepřítomni)

 

 

B)      

Směnu pozemků

a) p..p.č. 3062/20 o výměře 41 m2 k.ú. Cvikov, lokalita Slunečná, druh pozemku: zahrada, vlastník: Město Cvikov za p.p.č. 3062/19 o výměře 16 m2 k.ú. Cvikov, lokalita Slunečná, druh pozemku: orná půda, vlastník: Josef a Bohuslava PLACHTOVI, Cvikov, Slunečná 481          

za  účelem uvedení do souladu se stávajícím stavem; bezúplatná směna, hlasování: (17 pro, 4 nepřítomni)

b) p.p.č. 3062/22 o výměře 29 m2 k.ú. Cvikov, lokalita Slunečná, druh pozemku: zahrada, vlastník: Město Cvikov za p.p.č. 3062/23 o výměře 25 m2 k.ú. Cvikov, lokalita Slunečná, druh pozemku: orná půda, vlastník: Miroslav ČECH a Michala a Jiří  HOKROVI, Cvikov, Slunečná 481 za účelem uvedení do souladu se stávajícím stavem; bezúplatná směna, hlasování: (17 pro, 4 nepřítomni)

 

4/

A)

Prodej domů města

a) ruší usnesení č. 13 a) ze dne 21.12. 2006  o prodeji domu č.p. 214 Ústavní ulice Cvikov II manželům Polakovičovým, bytem Cvikov, z důvodu nezaplacení kupní ceny dle smlouvy. (hlasování: 14 pro, 1  proti p. Ing. Dr. Vojtěch, 2 zdrželi  p. Kovalev, p. Neckař, 4 nepřítomni)

b) schvaluje prodej domu č.p. 214 Ústavní ulice Cvikov II za cenu 470 000,- Kč kupujícímu p. Lubomírovi Farkašovi, bytem tamtéž. (Tímto se zamítá žádost p. Heleny Bílé, bytem Bohatice o prodej domu z důvodu přednosti koupě nájemcem bytu v č.p. 214), (hlasování:  14 pro, 3 zdrželi p. Ing. Dr. Vojtěch, p. Kovalev, p. Neckař, 4 nepřítomni)

c) neschvaluje prodej domu č.p. 105, Komenského ulice Cvikov I,  (hlasování 14 pro, 3 zdrželi  p. Jirák, p. Neckař, p. Tichý, 4 nepřítomni)

d) schvaluje prodej domu č.p. 246 se st. p. č. 159 místní část Lindava, cena 181 989,-  kupující manželé Jaroslav a Bohumila Pěničkovi, bytem tamtéž (hlasování 17 pro, 4 nepřítomni)

e) schvaluje prodej domu č.p. 242 místní část Lindava  (bývalý  ÚSP Linda) s pozemky, cena dle znaleckého posudku, zveřejnění, přes realitní kancelář REMAX (hlasování 17 pro, 4 nepřítomni)

 

B)

Nabytí nemovitostí do majetku města

- bezplatný převod z majetku Libereckého kraje – garáž u č.p. 242 v místní části Lindava (hlasování 17 pro, 4 nepřítomni)

 

5/ 

Schvaluje postup prodeje  bytů z majetku města  (s výjimkou bytu č. 8 v č.p.  556 Sídliště  do konce roku 2008 a bytu č. 2 v č.p. 557 Sídliště do 6 měsíců od zrušení nájmu p. Slavíkovi)

–  prodej za odhadní cenu,

–  ochrana nájemce bytu, převzetí závazků nájemní smlouvy

–  zveřejnění nabídky

–  prodej  přes realitní kancelář REMAX

(hlasování : 17 pro, 4 nepřítomni)

 

6/ 

Schvaluje podpis kupní smlouvy na převod z majetku města – kanalizace Martinovo údolí Cvikov (výstavba v r. 1997, hodnota 711 tis. Kč) SVS a.s. Teplice. (hlasování 16 pro, 1 nepřítomna p. Pharm. Skopová, 4 nepřítomni)

 

7/

Bere na vědomí informaci  o čerpání rozpočtu města za I. pololetí 2007

 

8/

Schvaluje Rozpočtové změny

- navýšení  ceny projektu rekonstrukce objektu sokolovny o 60 tis. Kč, podpis dodatku smlouvy (hlasování: 14 pro, 2 nepřítomni p. Jirák, p. Mgr. Krafková, 1 nehlasoval ing. Dostál, 4 nepřítomni)

-  příspěvek na opravu střechy kostela v Lindavě ve výši 66 813,- Kč (hlasování 17 pro, 4 nepřítomni)

-  navýšení kapitoly vzhled obcí o 1 162 tis. Kč (hlasování: 15 pro, 2 zdrželi p. Ing. Hokr, p. Hanzlíček, 4 nepřítomni)

 

 9/

Souhlasí se zadáním  zpracování  projektu na vybavení bývalého hotelu Sever. (hlasování: 17 pro, 4 nepřítomni)

 

10/

Snížení ceny pozemku

a)  souhlasí se snížením kupní ceny pozemků dle žádosti p. Marka, bytem Cvikov za pozemek p.č. 1376/14  v k.ú. Cvikov na cenu 15,-  Kč/m2 (hlasování: 16 pro, 1 zdržel p. Ing. Beránek, 4 nepřítomni)

 

11/

Schvaluje výjimku v počtu dětí v mateřské škole v Lindavě při ZŠ a MŠ B. Hynka Cvikov z 15 na 13 dětí pro školní rok 2007-2008 (hlasování 17 pro, 4 nepřítomni)

 

12/

Schvaluje investiční záměr na vybudování cyklostezky „Stezky zdraví“ na tělese bývalé železniční tratě Jablonné v Podještědí Cvikov Svor a pověřuje jako koordinátora pro přípravu  cyklostezky a rozpracování záměru zastupitele p. Jaroslava Hanzlíčka a pověřuje starostu města k provedení úkonů vedoucích k přípravě projektu. O postupu přípravy projektu bude informována komise rozvoje města a rada. (hlasování: 14 pro, 3 zdrželi p. Mgr. Krafková, p.  Pharm. Skopová, p. Kovalev)

 

13/

Různé

- bere na vědomí informaci o schůzi kontrolního výboru a ukládá starostovi města svolat    členy jednotlivých výborů k zajištění jejich aktivní činnosti – kontrola  příští zastupitelstvo

-  bere na vědomí informaci o  odložení akce humanizace přechodu u čerpací stanice

-  bere na vědomí informaci o výběrových řízeních na rekonstrukci ubytovny fotbalového klubu a kanalizaci Tovární ulice

 

JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                         starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky