• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

8. RaM 20.dubna 2004

Usnesení z jednání Rady města Cvikova 8. schůze dne 20. dubna 2004

 

87/04

K usnesení rady č. 24/04 – prodej bývalých jeslí – návrh ceny ve výši 300 000,- Kč vzhledem ke stavu objektu a investic p. Zajáce (7 pro)

88/04

Restaurace Radnice - zastupující p. Zouhar dodal stavebně technické posouzení objektu – firma Epas Neratovice, limity hluku dodrženy) – rada potvrdila své rozhodnutí z 6. schůze dne 23. března 2004 o nepovolení výjimky prodloužení hudební produkce z vyhlášky města č. 1/2001. (7 pro)

89/04

Rada města projednala dotaz p. Kovaleva na omezení průjezdu v parku v okolí základní školy ve Cvikově a rozhodla o uzavření průjezdu pod školou použitím květináčů. (4 pro, 3 proti)

90/04

Rada města rozhodla, že bude uhrazena faktura za projektovou dokumentaci na odkanalizování části Cvikova ve výši 301 208,- Kč, do konce roku bude provedena přefakturace (SVS). Informace na jednání zastupitelstva města (7 pro)

91/04

Rada města rozhodla o zrušení funkce městského ekologa ke dni 31. července 2004 s tím, že žádosti občanů (kácení,…) budou prostřednictvím odboru výstavby postupovány na Městský úřad Nový Bor. (7 pro)

92/04

Rada města doporučuje ZM schválit prodej pozemkové parcely č. 2 v k.ú. Lindava Ing. Beránkovi. (7 pro)

93/04

Rada města doporučuje ZM schválit prodej pozemkové parcely č. 293 a stavební parcely č. 266 v k.ú. Lindava manželům Barcíkovým. Jedná se o přilehlé využívané pozemky. (7 pro)

94/04

Rada města doporučuje ZM schválit prodej pozemkové parcely č. 289/1 v k.ú. Lindava p. Krátkému a p. Suché – každému část po geometrickém zaměření. (6 pro, 1 nepřítomen)

95/04

Rada města doporučuje ZM schválit prodej pozemkové parcely č. 450/3 v k.ú. Svitava p. Jiřině Ikavcové (7 pro)

96/04

Rada města doporučuje ZM schválit prodej části pozemkových parcel č. 466/4, 467/2, 467/1, 466/3 v k.ú. Cvikov uživatelům p. Věře Třískové, Janu Urbanovi, Petru Tošnerovi, Martinu Vondráčkovi, Janu Černému, Evě Blábolilové – dosud užívají tyto pozemky jako zahradu. (7 pro)

97/04

Rada města nedoporučuje ZM schválit prodej pozemkové parcely č. 446/2 v k.ú. Cvikov p. Kožmínové, pozemek se nachází v zastavěné části města. (2 pro, 4 proti, 1 se zdržel)

98/04

Rada města doporučuje ZM schválit  prodej stavebních parcel č. 392, č. 393 a pozemkové parcely č. 427/1 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrady u stávajícího objektu čp. 357, Smetanova ul, Cvikov pro p. Gabriela Balázse. (7 pro)

99/04

Rada města doporučuje ZM schválit prodej pozemkové parcely č. 1377/1 v k.ú. Cvikov p. Ing. Vladimíru Šádkovi. (7 pro)

100/04

Rada města doporučuje ZM schválit  prodej části pozemkové parcely č. 3670/2 a směnu stavební parcely č. 1012/8 za pozemkové parcely č. 2272/3, 3672/2 a pozemkové parcely č. 2263/3 za pozemkovou parcelu 2263/2 v k.ú. Cvikov za účelem scelení a rozšíření stávajícího areálu společnosti Intedoor s.r.o. Cvikov. (7 pro)

101/04

Rada města doporučuje ZM schválit prodej části pozemkové parcely č. 3149 v k.ú. Cvikov panu Kunovi po zaměření přístupové cesty. (7 pro)

102/04

Rada města nedoporučuje ZM schválit prodej části pozemkové parcely č. 2897/1 v k.ú. Cvikov manželům Boreckým – pouze pronájem. (7 pro)

103/04

 Rada města nedoporučuje ZM schválit prodej pozemkové parcely č. 291 a části stavební parcely č. 294 v k.ú. Cvikov p. Martinu Čermákovi – pouze pronájem. (7 pro)

104/04

Rada města zamítla pronájem pozemkové parcely č. 560/10 (vodní plocha – umělý tok) o výměře 169 m2 v k.ú. Svitava paní Věře Zdařilové a doporučila oddělení vodní plochy – změna kultury – po zaměření dále projednat žádost. (7 pro)

 

Dále rada města projednala a přijala tato opatření :

 

Ř      na dalším jednání projednat vykoupení nebo směnu pozemků mezi městem Cvikov a p. Krajčíkem (část cesty)

Ř      legalizovat na základě souhlasu vlastníka sousedního pozemku dvojgaráž v ul. Komenského (Pacovský, Hanušová)

Ř      pověřuje Ing. Bobeláka, ved. finančního odboru o prověření možnosti poskytování hypoték vzhledem ke smlouvám o budoucích kupních smlouvách na prodej pozemků určených k zástavbě

Ř      pověřuje stavebního technika k posouzení návrhu na výkup pozemku u fotbalového hřiště nebo možnost převodu na město jako veřejné zeleně (Ing. Jakubcová)

Ř      pověřuje stavební odbor k zajištění sloučení parcel v areálu Domu služeb

Ř      pověřuje starostu města k jednání se SČVK o kanalizaci ul. Martinovo údolí – zadání zpracování pasportu kanalizací SVIS a odkanalizování části ul. Žitavská směrem na Trávník

Ř      ponechává MŠ Lindava jako odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Cvikov

Ř      souhlasí s bezplatným pronájmem pozemků 2 turnusy Junáka od 3. do 30. července 2004

Ř      ukládá starostovi města podat písemnou žádost na převod objektu učiliště na město do konce kalendářního roku.

Ř      souhlasí s uzavřením mateřských škol v průběhu července a srpna 2004 dle návrhu ředitelek

 

 

 

JUDr. Jaroslav  Š v e h l a                                                  Mgr. Ivo  Č e ř o v s k ý

      místostarosta města                                                              starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky