• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

9. RaM 1.dubna 2003

 Usnesení z jednání Rady města Cvikova 9. schůze ze dne 1. dubna 2003

 

71/03

Dokončení rekonstrukce kabin TJ Jiskra – objekt převeden do majetku města . Návrh na jednotlivé etapy (1. zprovoznění ubytovací části - vodoinstalace, obklady sociálního zařízení, 2. zprovoznění sauny, 3. plynofikace kotelny a ohřevu vody). Rada souhlasí s vypsáním  výběrového řízení – zadání jednotlivých prací – stanovení 14 denní lhůty  pro zaslání cenových nabídek – obeslání  5 firem – prohlídka objektu – provedení výběru  dle cenové nabídky  -  předložit ZM k rozpočtové změně. Výběrové řízení zajistí starosta a místostarosta

72/03

Žádost příspěvkové organizace DDM Cvikováček – problém zajištění mzdových prostředků pro pracovníky – správce TJ a správce sokolovny. Rada doporučuje využití prostředků z vedlejší činnosti – příjem z pronájmu ubytoven.

73/03

Souhlasí s užitím znaku města na dresech členů Cyklorenova  Cvikov – reprezentace města.

74/03

Otevírání obálek

– prodej bytu nabídka 2/03 , byt č. 5 , velikost 1+2 , Sídliště čp. 552,  Cvikov II.

celkem podány 3 nabídky, po otevření obálek zajištěny tyto nabídky:

č.j. 677/03 – manželé Anna a Viktor Zsigovi, bytem Cvikov II, Palackého 139,  cena 195000,-Kč

č. j. 689/03 – Milan Duna, bytem Cvikov II, Vančurova 261, cena 142000,- Kč

č.j.  743/03 – Milan Vích, bytem Rousínov 18, Svor ,  cena 150000,-

V souladu se zadáním nabídky na prodej bytu, rada stanovila pro prodej bytu toto pořadí  podle ceny: 1. manž. Anna a Viktor Zsigovi,  2. Milan Vích ,  3. Milan Duna.

75/03

Souhlasí se zajištěním údajů z katastru nemovitostí  a úhradou poplatku za poskytování údajů a jejich aktualizaci : 34607,40 Kč první poskytnutí údajů (v ceně zahrnuty tři aktualizace za rok zdarma),  další roční aktualizace ve výši 20% základní ceny, tj. 6921,50 Kč (tři aktualizace za rok).Úhrada z vnitřní správy, bez změny rozpočtu.

76/03

Žádost LS Klubíčko  s požadavky na úpravu objektu loutkové scény, zajištění topení, větrání …

bude projednána s ředitelem SMC možnost provedení prací. Článek v Českolipských listech -  místostarosta projedná na schůzce s vedoucí MKK a vedením LS problematiku vzájemné komunikace, včetně informace o zajištění oprav dle žádosti.

77/03

Likvidace septiku Sídliště – havarijní stav - zajištění propojení na kanalizaci . Projekt p. Kropáček za SČVaK, nabídková cena.

78/03

Stanovila platové zařazení ředitele SMC p. Nechutného dle návrhu, včetně příplatku za vedení.

 

Dále rada projednala a

-         vzala na vědomí nabídku slev na Malevil Heřmanice

-         vzala na vědomí informaci o zájmu Svazu zahrádkářů Cvikov o odkoupení pozemků zahrádkářské kolonie mezi Cvikováčkem a školním hřištěm – stanovisko rady nesouhlasí se snížením ceny, nedoporučuje odprodej pozemků

-         vzala na vědomí provedení nabídky pro ZŠ  - náhradní díly Forman

-         vzala na vědomí informaci starosty o svolání havarijní komise a vedoucích zařízení k havarijnímu plánu města

-         zpracování přehledu smluv o prodeji majetku – pozemků města, členové rady převzali písemný přehled – případné připomínky budou projednány na příštím zasedání rady

-         vzala na vědomí kontrolu usnesení

      -    připomínky členů rady

            úklid prostoru „ svačiňáku“, papíry, suchá tráva, roští – bude projednáno na SMC

            nepořádek + odpady (lednice apod.) čp. 261 Vančurova – šetření zajistí ekolog + SMC

      požadavek na vykácení křovin podél komunikace Nádražní

 

 

             JUDr. Jaroslav Švehla                                     Mgr. Ivo Čeřovský

               místostarosta města                                         starosta města


↑ jdi na obsah stránky