• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

20. RaM 3.listopadu 2009

Informace   z 20. schůze  Rady města Cvikov   dne 3. listopadu  2009

 

Účast :  ze 7 členů rady , přítomno 6, omluven p. Mgr. Čeřovský

 

365/09

Doporučuje komisi rozvoje projednat  a předložit návrh na přehodnocení cen za pronájem pozemků města.

 

366/09

Rada jmenuje  stávající vedoucí  Městské knihovny  PhDr. Ludmilu Sýkorovou  ředitelkou  a statutárním orgánem příspěvkové organizace města  Městské kulturní středisko Cvikov od 1.1.2010. (4 pro, 2 zdrželi, 1 nepřítomen)

 

367/09

Nesouhlasí se změnou hodnoty -  navýšením ceny  rekonstrukce soch města na základě oznámení p. Mgr. Žáka, Praha 6  Bubeneč  o změně na plátce DPH . (4 pro, 2 zdrželi, 1 nepřítomen)

 

368/09

Souhlasí s přijímáním  finančních  a věcných darů  do výše 2000,- Kč  včetně DPH příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže Cvikováček Cvikov na akci 5. 11.2009 „Děti lesu-les dětem“. (6 pro, 1 nepřítomen)

 

369/09

Bere na vědomí zprávu o plnění  mandátní smlouvy  od r. 2007-2009  firmou  CONSULTING cl S.R.O  Česká Lípa - přehled o exekucích nařízených ve věci vymáhání blokových pokut, dluhů na nájemném v bytech ve vlastnictví města.

Bere na vědomí, že město je plátcem soudních poplatků, úhrada bude prováděna městem.

(6 pro, 1 nepřítomen)

 

370/09

Projednala informaci o výzvě z „ Programu rozvoje venkova“, možnost města získání dotace na výstavbu vodovodu v Lindavě, na  kanalizace se tato výzva pro naše město nevztahuje.. Rada doporučuje odložení podání žádosti o dotace –stavba současně vodovod i kanalizace.

V  případě oddělení  stavby pouze vodovodu   budou následně  vznikat vysoké náklady na výstavbu kanalizace , není ekonomické provedení vodovodu a kanalizace jako dvou staveb.

( 5 pro, 1 zdržela, 1 nepřítomen)

 

371/09

Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení  bezúplatného věcného břemena na pozemcích města

a) p. č. 3552,  3552 /1 k.ú. Cvikov, pro kanalizační přípojky k RD v Potoční ulici Cvikov 

- vlastník   č.p.  222  Smetanova ulice,  Věra Svobodová, Cvikov II

- vlastník  č.p. 75  Potoční ulice , Josef Špringl, Cvikov II

- vlastník  č.p. 274 Potoční ulice , Marcel Rathouský, Cvikov II

(6 pro, 1 nepřítomen)

 

372/09

Souhlasí s umístěním malé fotovoltaické elektrárny na části p. č. 3332/5, 3834/2 a 3330/3, vše v k.ú. Cvikov, ve vlastnictví žadatelů, pro potřeby RD  na st.p.č. 1641 k.ú. Cvikov – vlastníci  manž. Dvorských, ulice Lesní, Cvikov II . (6 pro, 1 nepřítomen)

 

373/09

Rada pověřuje  starostu a místostarostu města  jednáním  ve věci uzavření smlouvy o vstupu města   do projektu fotovoltaické elektrárny Lindava,  se zástupcem investora  p. Němcovou . (6 pro, 1 nepřítomen)

 

374/09

Souhlasí s ukončením nájemní smlouvy  č. 204 k 31.10.2009 na pronájem  pozemku města p.č. 3812/1 – část o výměře 600 m˛  z celk. výměry 5839 m˛ v k.ú. Cvikov, nájemce: FRANTIŠEK ŠVORC, Cvikov a nesouhlasí s prominutím  platby nájemného  z důvodu neužívání za r. 2009. (6 pro, 1 nepřítomen)

 

375/09

Souhlasí s vyvěšením záměru obce na úřední desce – prodej pozemků města

 

a) p.č. 1141/1 o výměře 1109 m˛ v k.ú. Cvikov ( vznik nových p.č. dle GP 1441-164/2009: 1141/4 o výměře 380 m˛, p.č. 1141/5 o výměře 366 m˛, p.č. 1141/6 o výměře 97 m˛)dle KN: zahrada, dle ÚP: zahrady, prodej za účelem : zahrada (6 pro, 1 nepřítomen)

 

b) p.č. 25/1 v k.ú. Drnovec – o výměře 157 m˛ , dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území, žadatel: ROMAN RENFUS, Praha 3, účel: zahrada (6 pro, 1 nepřítomen)

 

c) st.č. 158/2 v k.ú. Trávník u Cvikova – o výměře 11 m˛, dle KN: zastavěná plocha a nádvoří, dle ÚP: smíšené obytné území, žadatel: Antonín a Jitka Dědinovi, Praha, účel: scelení pozemku (6 pro, 1 nepřítomen)

 

376/09

Souhlasí s vyvěšením  záměru obce na úřední desce – pronájem pozemků města :

- p.č. 3886 v k.ú. Cvikov – sklep , dle KN: ostatní plocha, jiná plocha, dle ÚP: komunikace

žadatel: Jan a Věra ČERNÝCH, Cvikov, účel: sklep. (6 pro, 1 nepřítomen)

 

377/09

Souhlasí s vyvěšením  záměru obce na úřední desce – směna pozemků v k.ú. Drnovec

-  část z st.č. 21 z celk. výměry 280 m˛ - dle KN: zast. plocha a nádvoří, dle ÚP: smíš. obyt. území  - - -  část z p.č. 51 z celk. výměry 120 m˛ - dle KN: zahrada, dle ÚP: smíš. obyt. území: části o výměře 22 m˛ (dle GP 216-507/2008 vznik  nového  p.č. 51/2 - díl a,b)

-  části o výměře 17 m˛ z p.č. 52 – dle KN: zahrada, dle ÚP: smíš. obyt. území (dle GP 216-507/2008 sloučení  k p.č. 568/3 – díl c,f)  

→ za

-  část pozemku o výměře 22 m˛ z p.p.č. 568/3 z celk. výměry 1190 m˛ – dle KN: ostatní plocha – ost. komunikace, dle ÚP: komunikace (dle GP 216-507/2008 sloučení k p.p.č. 52 – díl d,g)

-  část o výměře 65 m˛ z p.p.č. 53/2 z celk. výměry 451 m˛ - dle KN: zahrada, dle ÚP: smíš. obyt. území (dle GP 216-507/2008 vznik  nového p.č. 53/5)

žadatel: Lenka Zetková, Cvikov, účel: narovnání stavu a zachování průjezdnosti komunikace, (6 pro, 1 nepřítomen)

 

 

Dále rada projednala a

 

žádost občanského sdruženi  „Ovečka“ Cvikov o příspěvek na činnost  dorosteneckého  klubu  pro ...náctileté  bude projednávána  při návrhu rozpočtu na rok. 2010

 

žádost občanského sdružení  Lusatia  Consort Cvikov   na činnost bude projednávána  při návrhu rozpočtu na rok. 2010

 

bere na vědomí informaci ředitele ZŠ a MŠ Cvikov o docházce dětí do MŠ Lindava za září (průměr 7,3)

 

vzala na vědomí žádost manželů Tušelových o přidělení bezbariérového bytu  z důvodu zdravotního postižení dítěte . Žádost bude evidována, v současné době nemá město ve vlastnictví bezbariérový byt

 

odkládá žádost sl. Loubkové ve věci pronájmu a úpravy půdního prostoru v č.p. 295 Komenského ulice na bytovou jednotku s tím, že žádost  bude doplněna o záměr, nákresu dispozičního řešení stavebních úprav a předpokládaných výdajů

 

 

 

 

                        Šárka Jakobi                                                   JUDr. Jaroslav Švehla

                        členka rady                                                     místostarosta města

 


↑ jdi na obsah stránky