• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

15. RaM 15.září 2002

Usnesení Rady města Cvikova z 15. schůze dne  24.září 2002 

 

Kontrola usnesení:

39/02 – zpracování projektu regenerace Sídliště – bude dokončen v měsíci říjnu, projektová dokumentace na půdní vestavby je hotová, bude další jednání

75/02 – příspěvek či vybavení DL Cvikov – v řízení

106/02 – Patria finance – návrh nové smlouvy – schůzka se zástupci v říjnu, bude provedeno zhodnocení finančních prostředků  na příští jednání rady.

127/02 – výsledky kontroly FÚ Č.Lípa – dotace na půdní vestavby - dosud bez vyjádření MF

125/02 – lesní hospodář – jednání s p.Haklem  a zástupci a.s.Bor Česká Lípa – dnešní jednání

138/02 – veřejná sbírka – vyúčtování po ukončení

140/02 – vypsání výběrového řízení na odvoz a likvidaci odpadů – informace o výsledku schůzky k novele zákona o odpadech – návrh na ponechání stávajícího systému poplatků – návrh na usnesení ZM

141/02,157/02 – právní subjektivita MŠ a ZUŠ  dnešní jednání

147/02 – pozastavení žádostí B.Tancošové a E.Lorberové o podnájem bytu, p.Lorberová se odhlásila z trvalého bydliště, v případě nesplnění podmínek neoprávněné užívání bytu

150/02 – pomoc při úpravě bytu na faře – zatím pouze pomoc při údržbě zeleně, dosud bez finanční či materiální pomoci – v jednání

153/02 – prodej čp.35 v ul. ČSA Cvikov – obálková metoda

158/02 – oprava částky navýšení rozpočtu – správně 36 tis.Kč

163/02 – garsoniéra čp.303 – dnešní jednání

na  ZM: 145/02,152/02, 140/02,141/02,157/02,158/02,159/02,160/02,161/02,162/02

k vyřazení: 156/02,164/02

 

165/02

a/ (usn. 163/02 – přidělení garsoniéry v čp. 303 Martinovo údolí, původně firmě Max Moser,po uvolnění bytu 2+1 v Mánesově ul. tento bude přidělen manž.Šindelářovým, firma bude potom využívat vlastní objekt) – revokace usnesení, nové přidělení na základě návrhu bytové komise SMC – souhlasí s přidělením p.Čihákové,bytem Lindava.

b/ přidělení bytu 1+0 v Lindavě čp.327 – souhlasí s přidělením p.Josefu Pokornému,bytem Lindava

 

166/02

Souhlasí s převodem osobního vozidla Škoda Forman na ZŠ a MŠ Cvikov od l.10.2002.

 

167/02

Prodeje a pronájmy majetku města

a)     a)      doporučuje ZM  prodej pozemku 624/1 o výměře 179 m2 v k.ú. Linava p.Škrabánkovi,bytem Lindava

b)     b)      doporučuje ZM prodej pozemku č. 581/1,581/2,582/1 a st.p.č.187 o výměře 420 m2 v k.ú. Trávník p.Jindřichovi Šafaříkovi

c)      c)      nedoporučuje prodej části pozemku č. 53 v k.ú. Trávník ing.Marii Kalausové, souhlasí pouze s pronájmem /pozemek vhodný na výstavbu/

d)     d)      doporučuje prodej části pozemku č. 1070  k.ú. Trávník manž. Havlákovým

e)     e)      nedoporučuje prodej části pozemku č. 846/5 v k.ú.Cvikov p.Ivaně Mišinské, souhlasí pouze s pronájmem /není přístup na okolní pozemek/

f)        f)        doporučuje prodej pozemku č. 751/8 v k.ú.Cvikov lokalita Mart.údolí na výstavbu RD p.Josefu Veseckému, smlouva o budoucí kupní smlouvě

g)     g)      doporučuje prodej pozemku č. 751/1 v k.ú. Cvikov lokalita Mart.údolí na výstavbu RD p.Miloši Havlovi, smlouva o budoucí kupní smlouvě

h)      h)      doporučuje prodej pozemku č. 751/10 v k.ú. Cvikov lokalita Mart. údolí na výstavbu RD p.Martinovi Lukovi – smlouva o budoucí kupní smlouvě

i)        i)        doporučuje směnu pozemků část č. 693 za část č.2970/2 v k.ú. Cvikov mezi městem Cvikov a p.Janem Dražkovičem – vytyčovací a geometrická plán za účasti pacovníků města nebo SMC

j)        j)        doporučuje prodej p.č. 2467/6 v k.ú. Cvikov p.Zdeňkovi Černému,bytem Cvikov

k)      k)      nedoporučuje prodej pozemku č. 1084/1 v k.ú. Cvikov (u silnice I/13), zájmová oblast města, nyní již v pronájmu

l)        l)        nedoporučuje prodej pozemku st.p.č.305/1 a 305/2 v k.ú. Cvikov p.Martinovi Kóhlerovi, souhlasí pouze s pronájmem

m)   m)    doporučuje prodej pozemku st.č. 31082,310/1, p.č.310/1 v k.ú. Cvikov na výstavbu RD – smlouva o budoucí kupní smlouvě

n)      n)      doporučuje prodej pozemu č. 313/3,313/1 v k.ú. Cvikov p.Milanovi Urbanovi

 

168/02

(usn. 141/02,157/02 – právní subjektivita MŠ a ZUŠ ) žádost ředitelek MŠ na udělení samostatné právní subjektivity pro každou MŠ. Rada doporučuje schválení právní subjektivity osbou MŠ za podmínky, že nebude navýšen rozpočet příspěvkové organizace spojené se zpracováváním účetnictví, pouze zpracovávání mez na položce služeb.

 

169/02

Souhlasí se změnou splátkového kalendáře úhrady kupní ceny bytu dle žádosti p.Minářové – splátky 1500 měsíčně, konečný termín úhrady se nemění.

 

170/02

(usn. 125/02 lesní hospodář) Rada projednala otázku lesního hospodáře a pronájmu obecních lesů se zástupci a.s. Bor Česká Lípa. Po jednání s p.Haklem a a.s.Bor Česká Lípa  rada navrhuje provést ze strany obou zájemců na lesního hospodáře lesů města provedení finanční  nabídky a na základě těchto materiálů bude proveden radou výběr.

 

 

                        Jiří Walter                              Jaroslav Hanzlíček

                        člen rady                                starosta města

 

 

 

 


↑ jdi na obsah stránky