• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

1. RaM 10.ledna 2006

Informace z jednání 1. schůze Rady města Cvikov dne 10. ledna 2006

1/06

Činnost městské policie – připomínky k činnosti, činnost velitele, úprava pravomocí, rozpisy služeb, zpracování požadavků pro činnost a problematiky, posouzení z pohledu  města –zajistí místostarosta města JUDr. Švehla na další jednání rady. (6 pro,1 nepřítomen)

2/06

Žádost občanského sdružení Klidný venkov na výkon rozhodnutí na odstranění staveb dle rozhodnutí stavebního úřadu MěÚ Cvikov v jeskyních Svitava, pověřuje místostarostu a tajemníka MěÚ vyřízením stížností po právním posouzení otázky.(7 pro)

3/06

Návrh p. Košlera na řešení zástavby p.č. 741/1 o výměře cca 5000 m2 (pneuservis, skladové prostory) – rada souhlasí se záměrem, předává ZM k projednání. (7 pro)

4/06

Souhlasí s prodloužením podnájmu bytu č. 1 ve Cvikově Martinovo údolí 303 na dobu 1 roku, nájemce p. Brejška, podnájemce Lada Němečková. (7 pro)

5/06

Žádost stavebníka p. Matoulkové o schválení zástavy pozemku města pro poskytnutí úvěru Stavební pojišťovny Modrá pyramida – podpis zástavy do doby poskytnutí úvěru stavebníkům, potom zrušení zástavy a úhrada kupní ceny pozemku. Rada doporučuje ke schválení ZM. (7 pro)

6/06

Doporučuje ZM provedení veřejné nabídky lokality pro výstavbu 8 rodinných domů „Pod Zeleným vrchem„ investičním realitním kancelářím k zástavbě, včetně zainvestování lokality a prodeje pozemků zájemcům. (6 pro, 1 nepřítomen)

7/06

Souhlasí s pověřením k řízení služebního vozidla města pro ing. Zdeňka Petera, tajemníka MěÚ. (6 pro, 1 nepřítomen)

8/06

Odkládá nabídku firmy Geoplán Děčín na zpracování podkladů pro zápis historického majetku města.

Ukládá p. Foltýnovi a p. Vrabcovi  - zajistit finanční nabídky alespoň  od 3 firem na zpracování dokumentace pro zápis historického majetku města. (7 pro)

10/06

Souhlasí s poskytnutím příspěvku 2 tis. Kč pro ZUŠ na krytí výdajů dopravy pro zájezd souboru ZUŠ do SRN. (7 pro)

12/06

Rozpočet města na rok 2006, úprava návrhu rozpočtu dle rozpisu dotací. Rada doporučuje ZM schválit rozpočet dle upraveného návrhu. Otázka nákupu radaru je odložena na jednání ZM. (6 pro, 1 zdržel)

 

Dále rada projednala

a) provedla kontrolu plnění usnesení

- nájemní smlouva AMK  po dalším jednání s AMK bude předložena na ZM

- seznámení se zápisem o otevírání obálek výběrového řízení na zpracování PD hotelu Sever, komise k posouzení nabídek 24.1.06 ve 14,00 hod. s přizváním odborníka

- vzala na vědomí informaci o počtu dětí v MŠ Lindava od počátku školního roku, průměr odpovídající schválené výjimce

b) převzala k vyjádření návrh zápisu do kroniky města za r. 2004

c) nepřijímá nabídku a.s. BIB Pardubice na uzavření smlouvy k prodeji pozemků z majetku města  (7 pro)

 

JUDr. Jaroslav Švehla              Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                  starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky