• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

1. RaM 10.ledna 2012

Usnesení 1. schůze Rady města Cvikova 10. ledna 2012

účast: 5 členů rady , 2 omluveni – p. Herclík, JUDr. Švehla

1/12
Návrh Změny č. 3 Územního plánu města - rada doporučuje ZM zrušit návrh Změny č. 3 a zahájit práce na zpracování nového územního plánu města. (5 pro,2 nepřítomni)

2/12
Bere na vědomí oznámení Mateřské školy Jiráskova ulice Cvikov o úpravě – zvýšení stravného v mateřské škole od 1.1.2012. (5 pro,2 nepřítomni)

3/12
Bere na vědomí oznámení Mateřské školy Sídliště Cvikov o úpravě – zvýšení stravného v mateřské škole od 1.1.2012. (5 pro,2 nepřítomni)

4/12
Souhlasí s ukončením nájmu nebytového prostoru v č.p. 73 Drnovec – hospoda, stávajícím nájemcem Václavem Černým,bytem Nový Bor, dohodou k 31.1.2012. Převzetí a předání objektu zajistí Služby města Cvikova.
Zveřejnění nabídky uvolněného nebytového prostoru s možností pronájmu od 1.2.2012 na úřední desce provede správní odbor.
(5 pro,2 nepřítomni)

5/12
Bere na vědomí rezignaci PharmDr. Jarmily Skopové na funkci členky rady k 10.1.2012.

6/12
Doplnění usnesení rady č. 583/11 – stanovení úhrady za jednorázové pronájmy prostor multifunkčního centra Sever
- internetová kavárna při akcích do 4 hodin doby trvání - 1 000,- Kč
(4 pro, 3 nepřítomni)

7/12
Městské kulturní středisko, příspěvková organizace, Cvikov:
Rada doporučuje ZM zrušení příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Cvikov a převod organizace na 2 organizační složky města
- Městskou knihovnu Cvikov ( s 2 pracovníky)
- Městské kulturní středisko Cvikov ( 4 pracovníci)
Provedení reorganizace vyplývá ze zabezpečení stanovených podmínek poskytnuté dotace a zajištění provozu multifunkčního centra Sever. (4 pro, 3 nepřítomni)

8/12
Schvaluje rozdělení dotací na sport a zájmovou činnost - kapitola sport :

Fotbalový klub Cvikov 450 tis.Kč
Hokejový klub Cvikov 40 tis.Kč
Dynamo Lindava 98 tis.Kč
Stolní tenis - p.Fišera 35 tis.Kč
DDM Cvikováček – sportovní oddíly 133 tis.Kč
Stolní tenis – p. Krsek 10 tis.Kč
Atletika – T. Pokorná, J.Janda 30 tis.Kč
Kynologický klub Cvikov 15 tis.Kč
Cyklorenova Cvikov 70 tis.Kč
Tenisový klub Cvikov 12 tis.Kč
Běh Cvikov, Cvikovské dny sportu 77 tis.Kč
Autokros p. Svoboda 30 tis.Kč ,
celkem 1 000 tis.Kč
(4 pro, 3 nepřítomni)

9/12
Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Cvikov a ČEZ Distribuce a.s. č.IV-12-4001744/001 na právo přístupu k přípojce NN na p.p.č. 751/12 a 751/16 v kú Cvikov - (Ing.Hazdra, Rýdlová). Jednorázová úhrada 6 000,- Kč s DPH.
(4 pro, 3 nepřítomni)

10/12
Doporučuje ZM schválit vyřazení majetku - nedokončené projekty (zmařená investice) PD Zateplení přístavby dílen ZŠ Cvikov v hodnotě 42 650,- Kč. (4 pro, 3 nepřítomni)

11/12
Pozemky – pronájem
A) rada schvaluje pronájem
p.p.č. 1475/1 část 1324 m˛ z celkové výměry 1475 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: zahrady, bezp. pásmo vysokotl. plynovodu; ul. ČSA-kanalizace, vodovod p. Nisan, středotl. plynovod, žadatel: MOČARKO Ivan, Česká Lípa, účel: zahrada, ÚD: 29.11.-16.12.2011 [RM 18.10.2011 usn.č. 450/11)A)]za cenu 1,50 Kč/m˛/rok
(4 pro, 3 nepřítomni)

B) rada schvaluje pronájem
p.p.č. 2368/2 o výměře 308 m˛ vše v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha, neplodná půda; ÚP: smíšené neobytné území
p.p.č. 3812/8 část 1450 m˛ z celkové výměry 7179 m˛
KN: ostatní plocha, neplodná půda; ÚP: smíšené neobytné území, komunikace (místní obslužná)
p.p.č. 3815 o výměře 70 m˛
KN: ostatní plocha, neplodná půda; ÚP: smíšené neobytné území
st.p.č. 746 změna v KN na p.p.č. 3945 o celkové výměře 84 m˛
KN: zastavěná plocha a nádvoří změněna na ostatní plocha, neplodná půda; ÚP: smíšené neobytné území
st.p.č. 749 změna v KN na p.p.č. 3946 o celkové výměře 18 m˛
KN: zastavěná plocha a nádvoří změněna na ostatní plocha, neplodná půda; ÚP: smíšené neobytné území
žadatel: MELICHERČÍKOVÁ Šárka, Cvikov
ÚD: 19.09.–11.10.2011 [RM 06.06.2011 usn.č. 371/11)d)];
rozšíření 29.11.-16.12.2011 [RM 01.11.2011 usn.č. 472/11)A)]
účel: ostatní plocha bez oplocení, za cenu 1,- Kč/m˛/rok
pronájem s rozšířením o zarovnání dle zákresu
vyjma st.p.č. 1066 + s ní související části,
upozornění na možnou výstavbu
(4 pro, 3 nepřítomni)

C) rada schvaluje pronájem
p.p.č. 2430/1 o výměře 1104 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené neobytné území, ul. Nádražní-dálkový kabel, středotlaký plynovod
p.p.č. 2430/6 o výměře 1445 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené neobytné území, ul. Nádražní-dálkový kabel, středotlaký plynovod
žadatel: BERÁNKOVI Jiří a Monika, Cvikov
ÚD: 29.11-16.12.2011 [RM 15.11.2011 usn.č. 503/11)A)]
účel: ostatní plocha a za cenu 1,- Kč/m˛/rok+ upozornění na možnou výstavbu
(4 pro, 3 nepřítomni)

D) rada schvaluje pronájem
p.p.č. 100/4 o výměře 58 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: komunikace, izofona hlukové zátěže denní i noční,středotlaký plynovod, ul.-Nová vodovod pásmo Cvikov
žadatel: UREŠ Pavel, Cvikov
ÚD: 29.11-16.12.2011 [RM 15.11.2011 usn.č. 503/11)C)]
účel: zahrada (narovnání stavu dle skutečnosti) za cenu 1,50 Kč/m˛/rok
(4 pro, 3 nepřítomni)

E) rada schvaluje pronájem
p.p.č. 47/1 o výměře 79 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: centrální smíšené území (CSÚ), ulice Kollárova-vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod
p.p.č. 3512/15 část cca 25 m˛ z celkové výměry 366 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha, ostatní komunikace; ÚP: CSÚ, ulice Kollárova-vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod
žadatel: PETERKOVI Stanislav a Martina, Cvikov
ÚD: 29.11-16.12.2011 [RM 15.11.2011 usn.č. 503/11)D)]
za účelem zahrada a za cenu 1,50 Kč/m˛/rok
(4 pro, 3 nepřítomni)

F) rada schvaluje pronájem
p.p.č. 192 o výměře 64 m˛ v k.ú. Cvikov KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území, ul.Palackého-vodovod p. Nisan, středotlaký plynovod, žadatel: LOHNERTOVI Ladislav a Lenka, Cvikov, ÚD: 29.11-16.12.2011 [RM 15.11.2011 usn.č. 503/11)E)]m za účelem zahrada a za cenu 1,50 Kč/m˛/rok
(4 pro, 3 nepřítomni)
G) rada schvaluje pronájem
p.p.č. 3519/10 část cca 10 m˛ z celkové výměry 103 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: OP-ost. komunikace; ÚP: smíš.obyt.území, vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod, hranice záplav. území Q100
žadatel: POKORNÝCH Vladimír Ing. a Jaroslava MUDr., Praha
ÚD: 29.11.-16.12.2011 [RM 15.11.2011 usn.č. 503/11)F)]
za účelem zahrada a za cenu 1,50 Kč/m˛/rok
(4 pro, 3 nepřítomni)

H) rada schvaluje pronájem
p.p.č. 260 o výměře 156 m˛ v k.ú. Cvikov KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území, biokoridor, hranice záplavového území Q100
p.p.č. 2468/2 o výměře 64 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha, ostatní komunikace; ÚP: smíšené obytné území
st.p.č. 277 o celkové výměře 68 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zastavěná plocha a nádvoří; ÚP: smíšené obytné území, biokoridor, hranice záplavového území Q100
žadatel: ZORIĆOVÁ Soňa, Cvikov
ÚD: 29.11.-16.12.2011 [RM 15.11.2011 usn.č. 503/11)G)]
za účelem zahrada a za cenu 1,50 Kč/m˛/rok
(4 pro, 3 nepřítomni)

I) rada schvaluje pronájem
p.p.č. 264/3 o výměře 228 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území, ul. Palackého-středotlaký plynovod
p.p.č. 264/5 o výměře 223 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území, ul. Palackého-středotlaký plynovod
p.p.č. 3928/1 o výměře 180 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha, jiná plocha; ÚP: smíšené obytné území, ul. Palackého-středotlaký plynovod
žadatel: DVOŘÁK Jan, Cvikov
ÚD: 29.11.-16.12.2011 [RM 18.10.2011 usn.č. 450/11)B)]
za účelem zahrada a za cenu 1,50 Kč/m˛/rok+upozornění na možnou výstavbu
(4 pro, 3 nepřítomni)
J) rada schvaluje pronájem
p.p.č. 391/2 o výměře 291 m˛ v k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území, záplavové území
žadatel: GUBENKO Alexej, Lindava
ÚD: 29.11-16.12.2011 [RM 15.11.2011 usn.č. 503/11)I)]
za účelem zahrada a za cenu 1,50 Kč/m˛/rok
(4 pro, 3 nepřítomni)

K) rada schvaluje pronájem
p.p.č. 362 o celkové výměře 97 m˛ v k.ú. Lindava
KN: ostatní plocha, neplodná půda; ÚP: smíšené obytné území
žadatel: LENČA Jiří, Nový Bor, ÚD: 29.11-16.12.2011 [RM 18.10.2011 usn.č. 450/11)C)] za účelem sklep a za cenu 63,- Kč/m˛/rok - do smlouvy povinnost odstraňování náletových dřevin
(4 pro, 3 nepřítomni)
L) rada schvaluje pronájem
p.p.č. 964/2 o výměře 7970 m˛ v k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny (vodní tok)
žadatel: KRÁTKÝ Zdeněk, Cvikov (zemědělský podnikatel)
ÚD: 29.11-16.12.2011 [RM 01.11.2011 usn.č. 472/11)B) ochranné pásmo o výměře 387 m˛ p.p.č. 964/4, oprava oplocení+další zabezpečení elektrickým ohradníkem]
za účelem pastva skotu a za cenu 1,- Kč/m˛/rok = se stanovením podmínky zajistit zamezení vstupu na p.p.č.964/4 (ochranné pásmo vrtu na p.p.č.964/3)
s tím, že porušení podmínky je důvodem pro okamžité odstoupení od smlouvy
Možnost odstoupení od smlouvy z důvodu veřejného zájmu města.

12/12
Schvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – pronajmout pozemky

A) p.p.č. 66 část cca 20 m˛ z celkové výměry 98 m˛ v k.ú. Cvikov /ul. ČSA/
KN: zahrada; ÚP: občanská vybavenost, izofona hlukové zátěže denní i noční, ul.ČSA- vodovod p. Nisan, stř. plynovod
žadatel: HONZÁTKO Petr, Cvikov (VN: st.p.č. 9/4+stavby bez čp/če garáž)
účel: ostatní plocha (přístup do garáže)
(4 pro, 3 nepřítomni)

B) p.p.č. 3802 část 33 m˛ z celkové výměry 702 m˛ v k.ú. Cvikov /ul. Potoční/
KN: vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené; ÚP: komunikace, středotlaký plynovod
žadatel: POSSELTOVÁ Ivana, Česká Lípa
účel: zahrada (vlastník č.p. 116, Potoční ul., Cvikov II)
(4 pro, 3 nepřítomni)

C) p.p.č. 568/6 část (bez stávající komunikace)
cca 130 m˛ z celkové výměry 269 m˛ v k.ú. Drnovec
KN: ostatní plocha, manipulační plocha; ÚP: komunikace
žadatel: KUNOVI Jiří a Kateřina, Drnovec
účel: zahrady (dle skutečného oplocení
za podmínky uvolnění v příp. započetí výstavby na p.p.č. 76/1
(4 pro, 3 nepřítomni)

13/12
Neschvaluje vyvěšení záměru pronájmu a pronájem p.p.č. 892/3 o celkové výměře 32 m˛ v k.ú. Lindava KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny, žadatel: PISKÁČKOVÁ Soňa, Lindava, účel: zřízení hrobového místa a zamítá žádost z důvodu dostatečné kapacity lindavského hřbitova . (4 pro, 3 nepřítomni)

14/12
Schvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – směnit pozemky
A) části p.p.č. 3789/1 o výměře 432 m˛ v k.ú. Cvikov /ul. Martinovo údolí/
KN: vodní plocha, koryto vod.toku přir.-uprav.;ÚP: vod.prvek, ochr. pásmo silnic, vedení VN 35kV nadzemní+ochr.pásmo
vlastník: MĚSTO CVIKOV

za
p.p.č. 766 o celkové výměře 134 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha, zeleň; ÚP: komunikace (místní komunikace obslužná), vedení VN 35kV nadzemní+ochr.pásmo
p.p.č. 767 část dotčená cestou (dle GP) z celkové výměry 6334 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny, vedení VN 35kV nadzemní+ochr.pásmo
žadatel: BORGUĽA Vladimír, Praha
účel: legalizace místní komunikace (majetkoprávní narovnání)
a souhlasí s dokončením GP s rozšířením o tuto část
(4 pro, 3 nepřítomni)

15/12
Schvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – prodat pozemky
A) p.p.č. 3/2 o výměře 20 m˛ v k.ú. Trávník u Cvikova
KN: ostatní plocha, neplodná půda; ÚP: smíšené obytné území
žadatel: KOVÁŘOVÁ Alena RNDr., Praha
účel: scelení pozemků (s p.p.č. 3/1 ve vlastnictví žadatelky)
(4 pro, 3 nepřítomni)

B) p.p.č. 1021/3 část dle GP (bez lesní cesty) z celkové výměry 1987 m˛ v k.ú. Naděje
KN: zahrada; ÚP: ostatní zeleň
žadatel: KOCOURKOVI Vlastimil a Barbora, Naděje
účel: rozšíření pozemků
podmínka : bude oceněn porost a oddělena cesta
(4 pro, 3 nepřítomni)

16/12
Historický majetek obce /HMO/
žádost Pozemkového fondu ČR, KP Liberec o vyjádření formou usnesení zastupitelstva města, zda má město zájem o vrácení části pozemků dotčených HMO a nechá je oddělit geometrickým plánem na vlastní náklady:
k.ú. Naděje
p.p.č. KN: 876/1
k.ú. Svitava
p.p.č. KN: 233/1
k.ú. Lindava
p.p.č. KN: 901/1, 904/1, 948, 950/1, 950/2, 1717/1
k.ú. Trávník u Cvikova
p.p.č. KN: 100/5, 264/7, 414/1, 519/1, 537/1, 627/1, 644/1
k.ú. Cvikov /RM 18.10.2011 pod usn.č.458/11 schváleno)
p.p.č. KN 1410/1, 2472/3, 2471/3, 2471/1, 2463, 1832/1, 1438/1, 2476/6, 1378/1, 3291/1, 3259/1, 2476/1, 2485/6, 2485/1, 2476/7, 3676/1
Rada doporučuje ZM projevit zájem o všechny části dotčené HMO a tyto nechat oddělit GP na náklady města, vyhotovitele GP vybrat na základě výběrového řízení /nejnižší cena/.
(4 pro, 3 nepřítomni)

17/12
Prodej obytných domů
k usn.č. 473/11 z 1.11.2011 ocenění objektů určených k prodeji (návaznost na usn. rady ze dne 23.08.2011 č. 355/11). Termín pro podání nabídek do 31.3.2012, zveřejnění na úřední desce 29.11.-16.12.2011. Rada bere na vědomí informaci a doporučuje připravit podíly dle podlahové plochy bytu a zjistit možnosti rozdělení nebytových prostor .
(4 pro, 3 nepřítomni)

18/12
Opakovaná nabídka prodeje volných bytů města 590/5 a 569/3 . V termínu 9.1.2012 nebyla podána žádná nabídka na odkoupení. Otázka dalšího prodeje bytů bude předložena na příštím zasedání rady. (4 pro, 3 nepřítomni)

19/12
Bere na vědomí informaci vedoucího finančního odboru Ing. Bobeláka k předběžným výsledkům hospodaření města za rok 2011 a stavu finančních prostředků na účtech města k 31.12.2011. (4 pro, 3 nepřítomni)

Dále rada bere na vědomí :

- k usn. rady č. 554/11 – vyrovnání nákladů za úpravy bytu v č.p. 38 Polakovič – informace p.Vrabce, stavebního technika o jednání s nájemcem, nutnost doložení faktur o rozpis prací, dále je nutné ohodnotit provedené práce v bytu

- informaci stavebního technika p. Vrabce k připomínce na zajištění oprav propadajících se překopů pro provedených kanalizačních přípojkách v ulici Československé armády – oprava v letošním roce v rámci údržby místních komunikaci tzv. žehličkou

- informace k usn. rady 527/11  prověření napojení objektů města na kanalizační stoku v ulici Komenského – zajišťuje stavební technik a SMC, stav je prověřován, příprava na napojení a zrušení septiků

- informace k usn. rady 529/11 - možnost rozdělení objektu č.p.99 Komenského, informace stavebního technika,že bude provedeno místní šetření se stavebním úřadem

- k usn. RM č. 533/11 ze dne 29.11.2011 kterým bylo odloženo projednání žádosti o prodej bytové jednotky č. 569/4, Martinovo údolí, Cvikov II , zatím nebude žádost zamítnuta, znovu bude předložit k projednání až bude po soudu

- odsouhlasení úplného znění zásad pro prodej obytných domů po zapracování schválených doplňků

Mgr. Ivo Čeřovský          Mgr.Šárka Jakobi
člen rady                        starostka města


↑ jdi na obsah stránky