• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

1. RaM 11.ledna 2005

Informace z jednání Rady města Cvikova 1. schůze dne 11. ledna 2005  

 

1/05

K usn. 242/04 – využití nájemného  AMK Cvikov, vyúčtování dotace: zaslání písemného požadavku na vrácení dotace a převod nájemného v termínu do konce ledna 2005, upozornění na možnost výpovědi nájmu objektu. (6 pro, 1 nepřítomen)

2/05

K usn. 304/04 - změna územního plánu – lokalita pod Zeleným vrchem – doplnění pozemků – doporučuje ZM schválit vrácení pozemků. Po prověření možnosti rozšíření území na výstavbu v této lokalitě -  podání žádosti o pozastavení prodeje pozemků PF z důvodu změny územního plánu a po jejím zpracování podání žádosti o zpětný převod na město. (1 nepřítomen,6 pro)

3/05

Souhlasí s podnájmem bytu č. 1 v č.p. 569 ve Cvikově II, Martinovo údolí na dobu 1 roku, nájemce Jan Brejška, podnájemce Lada Němečková, bytem Cvikov. (6 pro, 1 nepřítomen)

4/05

Zajištění provozu školního hřiště – zpřístupnění pro veřejnost – dohoda o pracovní činnosti – přijetí brigádníka na dobu 6 měsíců – doporučuje ZM zahrnout výdaje cca 60 tis. Kč do rozpočtu na rok 2005. (6 pro, 1 nepřítomen)

5/05

Souhlasí s přestěhováním knihovny v Lindavě do objektu ZŠ a MŠ Cvikov. (6 pro, 1 nepřítomen).

6/05

Doporučuje ZM schválit převod pozemků ze Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice na město – p.č. 2575/3 o výměře 69 m2 - ostatní plocha, p.č. 2580/8 o výměře 599 m2 - ostatní plocha, v k.ú. Cvikov, cena 4700,- Kč, p.č. 2580/1 o výměře 24 747 m2 - ostatní plocha, p. č. 2580/11 o výměře 3814 m2 - ostatní plocha, v k.ú. Cvikov, cena 35 800,- Kč, z důvodu nutného vlastnictví pozemků stavby ČOV k zajištění řádného čerpání dotace. Po ukončení akce ČOV budou pozemky opět prodány SVS a.s. Teplice. (6 pro, 1 nepřítomen)

  9/05

Souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 5 tis. Kč p. Pavličovi, bytem Doksy jako příspěvek na vydání knihy „Přežil jsem gulag“. (6 pro, 1 nepřítomen)

10/05

Doporučuje ZM schválit převod pozemků – ostatní plocha -   p.č. 2304/2 o výměře 192 m2, p.č. 2304/3 o výměře 1380 m2, p. č. 2309/5 o výměře 68 m2, p.č.2309/6 o výměře 697 m2,  od TJ Jiskra Cvikov na město, pozemky jsou užívány jako součást areálu Fotbalovým klubem Cvikov.

12/05

Projednala nabídku na koupi objektu bývalého hotelu Sever, prohlídka provedena, seznámila se s předběžným návrhem nezbytných oprav (střecha, komínová tělesa, okapy+římsy, fasáda, okna, vybavení kuchyně, topení, elektro, sál, sociální zařízení). Otázka využití ostatních budov, provozní náklady, možnost průzkumu u občanů. Stanovisko rady pro ZM na příští schůzi. 

13/05

K usn. 302/04- provedení zkoušek a kontroly kvality vody, stavu vrtu v Lindavě  doporučuje ZM zařadit do rozpočtu částku 150 tis. Kč na provedení prací.

14/05

Doporučuje ZM nabytí pozemků  p. č.964/2 o výměře 8 357 m2 - louka a p. č.964/3  o výměře 14 m2 – ost. plocha, v k.ú. Lindava od Pozemkového fondu ČR pro zajištění manipulační plochy vrtu Lindava a ochranných pásem. Podat žádost o bezplatný převod.

 15/05

Schválila poskytnutí finančního daru ve výši 20 tisíc Kč pro o.p.s. Hand for Help Liberec zajišťující dětskou lékařskou pomoc asijským zemím postižených vlnou tsunami.

 

Dále rada projednala a

 

-         vzala na vědomí návrh změny zřizovací listiny (vymezení okruhu činnosti, stanovení statutárních orgánů) a volby školní rady na základě nového školského zákona, návrh bude předložen ke schválení po vydání prováděcích předpisů a pokynů

-         vzala na vědomí informaci o přidělení dotace na rekonstrukci školy v letošním roce

-         vzala na vědomí informaci místostarosty města o možnosti získaní dotace na likvidaci komínu z odboru životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje

-         odložila žádost Kynologického klubu Cvikov o příspěvek na dokončení sociálního zařízení  - kanalizační jímka a přípojka, s tím, že bude předloženo vyúčtování příspěvku na stavbu v loňském roce a přehled o finančních prostředcích klubu

-         vzala na vědomí informaci o přípravě rozpočtu města na rok 2005 a návrh investičních akcí na rok 2005  - příprava materiálu pro jednání ZM na příští schůzi rady

-         vzala na vědomí informaci o postupu jednání o prodeji domů z majetku města, s tím, že případné žádosti nájemníků týkající se prodeje domů budou projednávány po ukončení prvních kol jednání

-         informace o využití objektu č.p. 256 v areálu Delta – prohlídka objektu na příští schůzi rady

-         návrh realitní kanceláře TENEVA s.r.o Děčín – návrh smlouvy  - rozhodnutí na příští schůzi rady

-         zařazení projednání pohledávek města na jednání příští schůze rady  

 

                                   JUDr. Jaroslav  Švehla                    Mgr. Ivo Čeřovský

                                     místostarosta města                        starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky