• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

1. RaM 11.ledna 2011

Usnesení 1.schůze Rady města Cvikova 11.ledna 2011

účast:  6, 1 omluven Mgr. Čeřovský

1/11
K usn. 412/10 Návrh rozpočtu města na r. 2011 – doplnění po zapracování připomínek a návrhů členů zastupitelstva – zhotovení inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů lokalita za internátem – dokončení projektové dokumentace , cyklostezka zdraví. (6 pro, 1 nepřítomen)

2/11
Souhlasí s ukončením pronájmu bytu  č. 2 v DPS Nemocniční 185  Cvikov  dohodou – nájemce Máří Beránková,bytem Cvikov,  ukončení k 31.1.2011. (6 pro, 1 nepřítomen)

3/11
Souhlasí s přidělením - pronájmem bytu  1+1 v č.p. 105 Komenského ulice Cvikov p. Máří Beránkové,bytem Cvikov od 1.2.2011. (6 pro, 1 nepřítomen)

4/11
Souhlasí s přidělením – pronájmem bytu  v DPS Nemocniční 185 Cvikov  od 1.2.2011 manželům   Anně a Ondřejovi Černým, bytem Cvikov. (6 pro, 1 nepřítomen)

5/11
Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků  s obcí:
Mařenice, Svor, Sloup v Čechách, Kunratice u Cvikova, a to na dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní lhůtou, úhrada   1000,- za každý  přestupek zapsaný do rejstříku přestupků,  500,- Kč za přestupek postoupený  jinému správnímu orgánu. (6 pro, 1 nepřítomen)

6/11
Doporučuje ZM schválit  návrhy Obecně závazných vyhlášek města  o místním poplatku ze psů, za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF.., za provoz systému  komunálního odpadu, za užívání veřejného prostranství. (6 pro, 1 nepřítomen)

7/11
Schvaluje odpis a  vyřazení majetku města k 31.12.2010  dle návrhu  v zařízeních města a doporučuje ZM schválit odpis  majetku dle návrhu v celkové hodnotě  145 672,50 Kč. (6 pro, 1 nepřítomen)

8/11
Doporučuje ZM  jmenovat  předsedou Osadního výboru Drnovec  p. Ivo Henke. (6 pro, 1 nepřítomen)

9/11
Souhlasí s rozšířením účelu pronájmu nebytových prostor v č.p. 73 Drnovec, nájemce  Helena Dičková,bytem Cvikov,  zřízení prodejny smíšeného zboží. Dodatek nájemní smlouvy  s rozšířením účelu pronájmu a závazkem nájemce k bezplatnému uvolňování  prostor části restauračního zařízení  pro účely zřízení volební místnosti ve dnech voleb ( s úhradou nákladů za energie a úklid) . (6 pro, 1 nepřítomen)

10/11
Nemá námitek k pořádání běžeckého závodu -  2denní ultramaraton „10 lužických sedmistovek“  ve dnech 20. – 21. srpna 2011  na území města -  pořadatel  M. Hunčovský a P. Solnička. Město poskytne propagační materiály. (6 pro, 1 nepřítomen)

11/11
Bere na vědomí informaci Povodí Ohře o odstraňování škod způsobených  srpnovou povodní v r. 2010.

12/11
Souhlasí s uzavřením dohod o pracovní činnosti (provedení práce)  se správci hřišť (Vančurova ul. , Drnovec)   na dobu určitou od 1.4.2011 do 31.10.2011. (6 pro, 1 nepřítomen)

13/11
Zápis Osadního výboru Lindava-Svitava  -  požadavek na opravu cesty odkládá, bude provedena prohlídka na místě samém  k posouzení možného řešení úpravy komunikace, včetně porovnání s mapovými podklady (kontrola březen) . (6 pro, 1 nepřítomen)

14/11
Souhlasí s podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Cvikov a Libereckým krajem č.j. OLP/7/2011 na sjezd  a komunikační připojení na silnici III/26846 ( pro účely výstavby nových RD v lokalitě za ubytovnou Cvikováčku). Věcné břemeno za jednorázovou úplatu 1200,- Kč. (6 pro, 1 nepřítomen)

15/11
Souhlasí s podpisem dodatku Smlouvy o dílo SOD E038/32010-I na zřízení varovného a informačního systému města Cvikov s firmou Empemont s.r.o Valašské Meziříčí  - prodloužení termínu do 31.3.2011. Ostatní ustanovení smlouvy beze změny. Prodloužení bez vlivu na čerpání dotace. (6 pro, 1 nepřítomen)

16/11
Souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 62/26 a 61/14 v k.ú. Lindava  pro zajištění přístupu  a příjezdu k nemovitosti č.p. 323 Lindava ( vlastník Michal Tomiš) . (6 pro, 1 nepřítomen)

17/11
Bere na vědomí informaci o jednání  ve věci likvidace škod po povodni na ČOV v Palackého ulici Cvikov – požadavek SČVaK na úhradu  povodňových škod  - stanovisko rady : souhlas do výše 600 tis.Kč včetně DPH. (6 pro, 1 nepřítomen)

18/11
Výstavba kanalizace Drnovec,  vodovod a kanalizace Lindava,Svitava
vzhledem k předpokládaným vysokým výdajům města na zajištění projektové přípravy a stavebního povolení a podílu města při realizaci akce  rada souhlasí s provedením průzkumu u vlastníků nemovitostí v těchto místních částech  ke zjištění zájmu vlastníků domů k napojení na tyto inženýrské sítě ( připravit  na příští jednání rady  závazný  průzkumový list) . (6 pro, 1 nepřítomen)

19/11
Doporučuje ZM  ke schválení:
prodej bytových jednotek (BJ) a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech budovy č.p. 546 a 547 Cvikov II – Mánesova a pozemcích st.p.č. 1051/1,2 a p.p.č. 1008/4 k.ú. Cvikov s předkupním právem města na dobu 5 let

A) BJ č. 547/1
schváleno ZM dne 16.09.2010 pod usn.č. 3/1)A)
kupující: MÜLLEROVI Herbert a Jiřina, Cvikov (spoluvlastnický podíl 805/10108)
za cenu 133.254 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.719 Kč
správně znění: za cenu 127.614 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.719 Kč
B) BJ č. 547/2
schváleno ZM dne 16.09.2010 pod usn.č. 3/1)B)
kupující: DRABOŇOVI Karel a Danuška, Cvikov (spoluvlastnický podíl 773/10108)
za cenu 127.848 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.719 Kč
správně znění: za cenu 122.436 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.719 Kč
C) BJ č. 547/3
schváleno ZM dne 16.09.2010 pod usn.č. 3/1)C)
kupující: ANDREÁZZYOVÁ Miluše, Cvikov (spoluvlastnický podíl 593/10108)
za cenu 97.438 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč
správně znění: za cenu 93.314 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč
D) BJ č. 547/7
schváleno ZM dne 16.09.2010 pod usn.č. 3/1)D)
kupující: VRABLÍK Robert, Cvikov (spoluvlastnický podíl 615/10108)
za cenu 99.983 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč
správně znění: za cenu 95.751 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč
E) BJ č. 547/8
schváleno ZM dne 16.09.2010 pod usn.č. 3/1)E)
kupující: REICHELT Patrik, Cvikov (spoluvlastnický podíl 558/10108)
za cenu 92.597 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč
správně znění: za cenu 88.677 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč
F) BJ č. 546/3
schváleno ZM dne 16.09.2010 pod usn.č. 3/1)F)
kupující: ČERVINKOVI František a Marie, Cvikov (spoluvlastnický podíl 774/10108)
za cenu 127.983 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.719 Kč
správně znění: za cenu 122.566 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.719 Kč
G) BJ č. 546/5
schváleno ZM dne 16.09.2010 pod usn.č. 3/1)G)
kupující: LIBICH Jan, Cvikov (spoluvlastnický podíl 585/10108))
za cenu 95.919 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč
správně znění: za cenu 91.859 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč
H) BJ č. 546/7
schváleno ZM dne 16.09.2010 pod usn.č. 3/1)H)
kupující: POLÁKOVÁ Irena , Cvikov (spoluvlastnický podíl 592/10108))
za cenu 97.302 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč
správně znění: za cenu 93.184 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč
I) BJ č. 546/9
schváleno ZM dne 16.09.2010 pod usn.č. 3/1)I)
kupující: VRBENSKÝCH Rudolf a Jiřina, Cvikov (spoluvlastnický podíl 581/10108))
za cenu 95.712 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč
správně znění: za cenu 91.661 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč

bod  A-I   (5 pro, 2 nepřítomni (JUDr. Švehla, Mgr.Čeřovský)

20/11
Doporučuje ZM ke schválení
prodej bytových jednotek (BJ) a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 546 a 547, Cvikov II - Mánesova, Cvikov, pozemcích st.p.č. 1051/1, 1051/2 a p.p.č. 1008/4 k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let

A) BJ č. 546/1
žadatel: DANIEL Josef, Cvikov (spoluvlastnický podíl 580/10108)
za cenu: 91.627 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč
B) BJ č. 546/2
žadatel: ZAHRÁDKA Josef, Cvikov (spoluvlastnický podíl 226/10108)
za cenu: 36.116 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč
C) BJ č. 546/4
žadatel: ANDRLOVÁ Martina, Cvikov (spoluvlastnický podíl 600/10108)
za cenu: 94.222 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč
D) BJ č. 546/6
žadatel: BECKOVI Tomáš, Ing. a Květoslava, Cvikov (spoluvlastnický podíl 582/10108)
za cenu: 91.791 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč
E) BJ č. 546/8
žadatel: VOJTĚCH Lukáš, Cvikov (spoluvlastnický podíl 575/10108)
za cenu: 90.562 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč
F) BJ č. 547/4
žadatel: ŠOLCOVI Jiří a Helena, Cvikov (spoluvlastnický podíl 548/10108)
za cenu: 87.059 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč

bod  A-F  (5 pro, 2 nepřítomni (JUDr. Švehla, Mgr.Čeřovský)

21/11
Doporučuje ZM ke schválení
prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 542 a 543, Mánesova, Cvikov II, Cvikov, objektů-jiné stavby na st.p.č. 1133, 1134 a pozemcích st.p.č. 1027/1, 1027/2, 1133, 1134 k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let
BJ č. 543/204
žadatel: MIKISCH Jiří, Cvikov (spoluvlastnický podíl 495/8087)
za cenu: 92.508 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.465 Kč
(5 pro, 2 nepřítomni (JUDr. Švehla, Mgr.Čeřovský)

22/11
Doporučuje ZM ke schválení
prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 303 a 569, Cvikov II - Martinovo údolí, Cvikov a pozemcích st.p.č. 1102 a 1103 k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let a s převodem užívacího práva Služeb města Cvikova s.r.o. (nájemní smlouva ze dne 30.04.2010)
BJ č. 303/7
žadatel: DIVÍŠKOVÁ Marcela, Cvikov (spoluvlastnický podíl 271/6626)
za cenu: 80.390 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.734 Kč
(5 pro, 2 nepřítomni (JUDr. Švehla, Mgr.Čeřovský)

23/11
Nedoporučuje zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 556/8, v č.p. 556, Cvikov II- Sídliště, Žadatel a vlastník: ANGYAL Antonín, Sídliště 556, Cvikov II, Cvikov, spoluvlastnický podíl 414/10000 na společných částech domů č.p. 554/II, 555/II, 556/II a st.p.č. 1089 o výměře 284 m˛, č. 1090 o výměře 251 m˛ a 1091 o výměře 329 m˛ v k.ú. Cvikov; podlahová plocha BJ: 67,35 m˛, kupní smlouva ze dne 30.11.2007, právní účinky vkladu vznikly 17.12.2007, vklad práva zapsán v KN 14.01.2008 . (5 pro, 2 nepřítomni (JUDr. Švehla, Mgr.Čeřovský)

24/11
Projednala návrh na   bezúplatný převod pozemků Krajské správě silnic Libereckého kraje (KSSLK)
p.p.č. 648/2 o výměře 125 m˛ v k.ú. Naděje
KN(katastr nemovitostí): ostatní plocha, silnice; ÚP(územní plán): komunikace (silnice III.třídy)
ŽP(referent životního prostředí)+SIT(stavební a investiční technik města): bez připomínek
SÚ(stavební odbor): mimo zastavěné území, dle ÚP silnice III. třídy
p.p.č. 2580/2 o výměře 403 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha, neplodná půda; ÚP: ostatní zeleň
ŽP+SIT: bez připomínek
SÚ: nezastavěné území, dle ÚP ostatní zeleň
p.p.č. 3783/22 o výměře 14 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: vodní plocha, zamokřená plocha; ÚP: komunikace (silnice III. třídy)
ŽP+SIT: bez připomínek
SÚ: zastavěné území, dle ÚP silnice III. třídy
p.p.č. 3512/13 o výměře 1.190 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha, ostatní komunikace; ÚP: komunikace (místní komunikace zklidněná)
ŽP: bez připomínek
SIT: nesouhlasí
SÚ: zastavěné území, dle ÚP místní komunikace zklidněná
p.p.č. 3512/15 o výměře 366 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha, ostatní komunikace; ÚP: centrální smíšené území+komunikace (místní komunikace zklidněná/účelová)

a doporučuje ZM ke schválení bezúplatného nabytí uvedených pozemků  vyjma p.p.č. 3512/13 a 3512/15 (místní komunikace-ul.Kollárova) (5 pro, 2 nepřítomni (JUDr. Švehla, Mgr.Čeřovský)

25/11
Projednala návrh na odkoupení pozemku
st.p.č. 176/1 o výměře 359 m˛ v k.ú. Lindava (pozemek u bytového domu čp. 325)
KN: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště; dle ÚP: smíšené obytné území
vlastník: ŘÍHA Marek, Lindava
účel: na pozemku studna pro vlastníky č.p. 325, Lindava
Rada doporučuje ZM  ke schválení za nabídnutou cenu 16.705 Kč + příslušenství.
(6 pro, 1 nepřítomen)

26/11
Rada projednala žádosti na prodej pozemků města a

A) odkládá  žádost manž. Škrabánkových, bytem Lindava  o prodej  pozemku p.p.č. 624/2 o výměře 82 m˛  a p.p.č. 625 o výměře 457 m˛ v k.ú. Lindava za účelem  scelení pozemků   do prohlídky terénu se všemi zúčastněnými (6 pro, 1 nepřítomen)

B) odkládá žádost  p. Alžběty Dvořákové, bytem Lindava,  o prodej pozemku  p.p.č. 597/1 o výměře 4.453 m˛ a p.p.č. 599/4 o výměře 864 m˛ v k.ú. Lindava, účel: výstavba stavby pro bydlení , s tím že prodej pozemku  p.p.č. 599/4  bude nabídnout vlastníku p.p.č.599/1  a prodej p.p.č. 597/1  odkládá  do uzavření záležitostí ve věci prodeje kotelny a pozemků . (6 pro, 1 nepřítomen)

C) doporučuje  ZM ke schválení  prodej a podpis kupní smlouvy za cenu 20 Kč/m2 + příslušenství    
částí  p.p.č. 2128 o výměře 155 m˛ v k.ú. Lindava
KN: ostatní plocha, ostatní komunikace; ÚP: změna plochy ostatní-komunikace na plochu smíšené obytné území
a) žadatel: SVOBODOVI Josef a Alena, Nový Bor
b) žadatel: ŠIMRALOVI Michal a Zuzana, Lindava
účel: legalizace stávajícího stavu (prodej částí pozemku dle GP  podle oplocení)
ÚD: 23.11.2010 – 22.12.2010
(6 pro, 1 nepřítomen)

D) doporučuje  ZM ke schválení  prodej a podpis kupní smlouvy za cenu 20 Kč/m2 + příslušenství    
p.p.č. 289/4 o výměře 662 m˛ v k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 290/1 o výměře 42 m˛ v k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
žadatel: KRÁTKÝCH Ivan a Alena, Lindava
účel: scelení pozemků
ÚD: 07.10.2010 – 09.11.2010
a
doporučuje ZM revokaci schvalujících usnesení ZM
č. 3)a) ZM 29.04.2004 (schválen prodej části p.p.č. 289/1 k.ú. Lindava),
č. 6-c) ZM ze dne 10.02.2005 (p.p.č. 289/5 část díl b o výměře 54 m˛ v k.ú. Lindava)
č. 5-m) ZM ze dne    05.05.2005 (p.p.č. 290 část o výměře 122 m˛ v k.ú. Lindava)
-kupující KRÁTKÝ Ivan, Lindava                
(6 pro, 1 nepřítomen)
    
E) doporučuje  ZM ke schválení  prodej a podpis kupní smlouvy za cenu 100,- Kč/m2 + příslušenství    
p.p.č. 260/3 o výměře 65 m˛ v k.ú. Lindava
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
žadatel:  HAVLASOVÁ Olga, Nový Bor
účel: scelení pozemků-zahrada
ÚD: 07.10.2010 – 09.11.2010
(6 pro, 1 nepřítomen)

F) doporučuje  ZM ke schválení  prodej a podpis kupní smlouvy za cenu 1,- Kč/m2  st.p.č. 491 část cca 30 m˛ z celkové výměry 1.395 m˛ v k.ú. Cvikov (ul. Žitavská)
KN: zastavěná plocha a nádvoří; ÚP: občanská vybavenost
žadatel: KAMENÍK Martin, Cvikov
účel: rozšíření zahrady (srovnání pozemků)
ÚD: 20.02.2007-07.03.2007
Příslušenství hradí město -    důvodem odchylky od běžných prodejů je odškodnění újmy (prašného a hlukového charakteru) vzniklé v souvislosti s rekonstrukcí  multifunkčního centra Sever. (6 pro, 1 nepřítomen)

G) doporučuje  ZM ke schválení  prodej a podpis kupní smlouvy za cenu 200,- Kč/m2 + příslušenství    
p.p.č. 2867/1 část cca 16 m˛ z celkové výměry 3.115 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: orná půda; ÚP: sport a rekreace
žadatel: MELICHERČÍK Luboš (stávající nájemce části pozemku)
účel: rozšíření pozemku – zahrady
a stanovení podmínek (oplocením oddělit vlastní pozemky od sportoviště; zrušit branku mezi zahradou žadatele p.č. 2867/6 a sportovištěm), prodejem dochází k ukončení pronájmu části pozemku (5 pro, 1 zdržel Mgr. Jakobi,1 nepřítomen)

G) nedoporučuje  ZM ke schválení  prodej pozemků
 st.p.č. 1017 o výměře 143 m˛ v k.ú. Cvikov (Na Skalce)
KN: zastavěná plocha a nádvoří; ÚP: smíšené obytné území
+ stavba na st.p.č. 1017
typ stavby: budova bez čp/če; způsob využití: objekt občanské vybavenosti
p.p.č. 758/2 o výměře 3.570 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území
žadatel: SENDLER Petr, Varnsdorf
účel: zahrada s výhledem výstavby
a schvaluje vyvěšení záměru pronajmout nemovitosti (6 pro, 1 nepřítomen)

27/11
Projednala návrhy na pronájem pozemků města :

A) p.p.č. 91/3 část 373 m˛ z celkové výměry 746 m˛ v k.ú. Cvikov (ul. Husova)
dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území
žadatel: SCHINDLEROVÁ Hana, Cvikov
účel: zahrada ,ÚD: 09.12.2010-03.01.2011
a schvaluje pronájem za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok (5 pro, 2 nepřítomni (JUDr. Švehla, Mgr.Čeřovský)

B) p.p.č. 144 o výměře 551 m˛ v k.ú. Cvikov (ul. Komenského)
dle KN: zahrada, dle ÚP: centrální smíšené území
žadatel: POLANSKÁ Jana, Cvikov
účel: zahrada , ÚD: 23.11.2010 – 22.12.2010
a  schvaluje pronájem  za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok (5 pro, 2 nepřítomni (JUDr. Švehla, Mgr.Čeřovský)

C) p.p.č. 568/7 o výměře 396 m˛ v k.ú. Drnovec
KN: ostatní plocha, ostatní komunikace; ÚP: komunikace (místní komunikace zklidněné)
žadatel: FRIEDLOVÁ Irena, Drnovec, manž. Michalčíkovi,Drnovec,
účel: ostatní plocha (uložení dříví)
ÚD: 19.07.2010 – 19.08.2010
a  neschvaluje pronájem . (5 pro, 2 nepřítomni (JUDr. Švehla, Mgr.Čeřovský)

28/11
Projednala návrh ukončení pronájmu a vyvěšení záměru dalšího pronájmu
p.p.č. 2883/21 část 490 m˛ z celkové výměry 1.401 m˛ v k.ú.Cvikov
KN: trvalý travní porost, dle ÚP: SOÚ+ostatní zeleň
na žádost nájemců HAMPLOVÝCH Milana a Ivety , NS č. 52, ke dni 31.01.2011
a schvaluje ukončení pronájmu k 31.01.2011 a následné vyvěšení záměru pronajmout pozemek. (5 pro, 2 nepřítomni (JUDr. Švehla, Mgr.Čeřovský)

29/11
Projednala návrh odstoupení od pronájmu
p.p.č. 666/9 část o výměře 30 m˛ z celkové výměry 2.504 m˛ v k.ú. Cvikov
dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: čistě obytné území – kolektivní
odstoupení od pronájmu zájemce BÁRTY Romana, Česká Lípa, z finančních důvodu
(nebyla zahájena prodejní činnost ani podepsána nájemní smlouva; pozemek pod montovanou stavbou-prodejní stánek na Sídlišti ve vlastnictví p. Miloslava Sochůrka)
rada bere na vědomí  odstoupení o pronájmu a revokuje usnesení č. 128/10 ze dne 20.04.2010 (schválený pronájem) a 160/10)f) ze dne 18.05.2010 (schváleny měsíční platby)
a
žádá stavební odbor o zajištění odstranění montované stavby z pozemku města.
(5 pro, 2 nepřítomni (JUDr. Švehla, Mgr.Čeřovský)

30/11
Objekt garáže a souvisejících pozemků –  rada projednala podklady pro prodej nemovitosti
st.p.č. 1067 o výměře 62 m˛ v k.ú. Cvikov dle KN: zastavěná plocha a nádvoří, dle ÚP: smíšené neobytné území + stavba na st.p.č. 1067
typ stavby: budova bez čp/če jiná st.; způsob využití: jiná stavba
p.p.č. 3812/8 – část dle GP (dle užívání) z celkový výměry 7.179 m˛
dle KN: ostatní plocha, neplodná půda, dle ÚP: smíšené neobytné území
účel: prodej objektu garáže + pozemek
cena objektu vč. stavební parcely pod objektem dle ZP činí 71.580 Kč (sklad 67.983,01 Kč, pozemek 3.599,53 Kč), vyjádření nájemců pozemků Josefa a Aleny Novákových-zájem na pokračování pronájmu, objekt na vlastní náklady opravili (zhodnotili).

Rada schvaluje zachování  pronájmu  nemovitostí . Návrh na  prodej nebude předkládán ZM  z důvodu zachování celistvosti plochy.   (5 pro, 2 nepřítomni (JUDr. Švehla, Mgr.Čeřovský)
a
schvaluje převod  pronájmu stavby – garáže na st.p.č 1017 o výměře 25 m˛ v k.ú. Cvikov
typ stavby: budova bez čp/če jiná st.; způsob využití: jiná stavba
Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 021736
stávající nájemce: NOVÁK Lubomír, Cvikov
nový nájemce: NOVÁKOVÁ Alena, Cvikov
(5 pro, 2 nepřítomni (JUDr. Švehla, Mgr.Čeřovský)

31/11
Projednala otázku užívání pozemků  ul. Nádražní p.p.č. 3678/2 o výměře 256 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha, ostatní komunikace; ÚP: komunikace
p.p.č. 3682 o výměře 484 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha, ostatní komunikace; ÚP: produkční území
vlastník: MORTON TRADE, a.s., Teplice
Omezení vlastnického práva: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, Nařízení exekuce, Zástavní právo soudcovské, Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
Jiné zápisy: podán návrh na naříz. výkonu rozh.zřízením soudc.zástav.práva
ZM 27.3.03 usn.č. 3)a) schválilo nabytí pozemku p.p.č. 3682
ZM 25.3.1999 usn.č. A/10. schválilo bezúplatné nabytí od firmy Grafostroj, a.s. formou darovací smlouvy
a  doporučuje odboru správy majetku vyrozumět vlastníka/správce  pozemků a  převod zrealizovat. (5 pro, 2 nepřítomni (JUDr. Švehla, Mgr.Čeřovský)

32/11
Projednala nabídku  Majetkové a delimitační unie odborových svazů Praha na prodej pozemků
p.p.č. 542 o výměře 217 m˛ vše v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost; dle ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 552/1 o výměře 2 m˛
KN: trvalý travní porost; dle ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 552/2 o výměře 4 m˛
KN: trvalý travní porost; dle ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 553 o výměře 402 m˛
KN: zahrada; dle ÚP: zahrady
st.p.č. 451 o výměře 270 m˛
KN:zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště; dle ÚP: louky a pastviny
a  doporučuje odkup s nabídkou ceny 10 Kč/m2 (6 pro, 1 nepřítomen Mgr.Čeřovský)

33/11
Návrh změny druhu pozemku v katastru nemovitostí
p.p.č. 419/2 o celkové výměře 42 m˛ v k.ú. Cvikov
druh pozemku dle KN:zahrada změna na ostatní plochu-ostatní komunikaci
pozemek je využíván jako komunikace
a souhlasí se změnou a narovnání se skutečným stavem. (6 pro, 1 nepřítomen Mgr.Čeřovský)

34/11
Geometrický plán pro rozdělení pozemku p.p.č. 2883/23 zahrada o výměře 974 m2 v k.ú. Cvikov, účel: zajištění přístupové cesty/komunikace pro sousedící parcely
Rada souhlasí se zadáním  vypracování GP a oddělením legalizovat stávající cestu.
(6 pro, 1 nepřítomen Mgr.Čeřovský)

35/11
Bere na vědomí dokončení  geometrického plánu pro opravu polohy Objektu  čp. 38, Cvikov I – Náměstí Osvobození, účel: uvedení do souladu se skutečným stavem před prodejem nemovitosti a doporučuje SMM  vyrozumět opravou dotčené vlastníky nemovitostí. (6 pro, 1 nepřítomen Mgr.Čeřovský)

36/11
Stížnost na nepovolené oplocení pozemku v majetku města p.p.č. 2881/7 k.ú. Cvikov
k řešení stížnosti  vyzvat m. Svobodovi (vlastníci sousedící nemovitosti p.č. 2874/28) k vyjádření. (6 pro, 1 nepřítomen Mgr.Čeřovský)

37/11
Projednala návrh na doplnění pravidel pro prodej pozemků - nově cena pozemku v lokalitě souboru pozemků určených k zastavění RD s investicí města do projektové  dokumentace a zasíťování k hranicím jednotlivých parcel až po pilíř  za  cenu 350 Kč/m2; ostatní ponechat jako dosud  a návrh odkládá  s tím, že tajemník MěÚ   zpracuje přehled cen zainvestovaných a nezainvestovaných pozemků u ostatních měst v našem okrese (Nový Bor, Česká Lípa, Jablonné v P., Kamenický Šenov, Zákupy, Mimoň, Doksy) . (6 pro, 1 nepřítomen Mgr.Čeřovský)

38/11
Bere na vědomí informaci o předání dokumentace Změny č. 3 územního plánu města k projednání v komisi rozvoje města – materiál ke schválení zastupitelstvu .Dále rada projednala:

-    na základě požadavku samosprávy OSBD bylo provedeno šetření v domácnosti nájemců v č.p. 562 ,  zprávu bere na vědomí

-    žádost TJ Dynamo Lindava bude projednána v radě města z kapitoly sport  po schválení rozpočtu města        JUDr. Jaroslav Švehla      Mgr. Šárka Jakobi
        místostarosta města         starostka města


↑ jdi na obsah stránky