• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

1. RaM 12.ledna 2010

Informace     z 1. schůze Rady města Cvikov dne 12. ledna 2010

 

Účast:   ze 7 členů rady, přítomno 5 (omluveni Mgr. Čeřovský, p. Petržela)

 

 

1/10

Doporučuje ZM schválit  směnu pozemku města - p.p.č. 417/1 o výměře 183 m˛

dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území

stanovená cena pozemků v majetku Města Cvikov 18.300 Kč

za

- p.p.č. 421 část o výměře 111 m˛ z celk. výměry 312 m˛ (nové p.p.č. 421/2 dle GP č. 1051-157/2003)

dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území

- st.p.č. 388 část o výměře 14 m˛ z celk. výměry 192 m˛ (nové p.p.č. 3875/2 dle GP)

dle KN: zastavěná plocha-zbořeniště, dle ÚP: smíšené obytné území

- p.p.č. 422/1 část o výměře 11 m˛ z celk. výměry 615 m˛ (nové p.p.č. 422/3 dle GP)

dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území

- st.p.č. 389 část o výměře 19 m˛ z celk. výměry 143 m˛ (nové p.p.č. 3874/2 dle GP)

dle KN: zastavěná plocha-zbořeniště, dle ÚP: smíšené obytné území

- p.p.č. 3328/2 část o výměře 28 m˛ z celk. výměry 317 m˛ (nové p.p.č. 3328/4 dle GP)

dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území

stanovená cena pozemků v majetku I. Balogové 18.300 Kč

žadatel: IVANA BALOGOVÁ, Cvikov (na pozemcích Věcné břemeno užívání)

účel: uvedení do souladu (na pozemcích p. Balogové komunikace)

příslušenství      na náklady města – veřejný zájem                   

(5 pro)

 

2/10

Doporučuje ZM prodej pozemků města p.p.č. 2387 část (dle GP) z celkové výměry 597 m˛ v k.ú. Lindava, dle KN: ostatní plocha, ostatní komunikace, dle ÚP: louky a pastviny, žadatel: JAKUB A EVA DVORSKÝCH, Praha, účel: narovnání stávajícího stavu. (5 pro)

 

3/10

Odkládá žádosti:

a)      Ing. Ervína  a Jany Taübelových, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav o prodej pozemku p.p.č. 122/3 část cca 1500 m˛ z celkové výměry 2643 m˛ v k.ú. Drnovec, bude projednána cena 100,- Kč/m2 a prodej  odložen do vyřešení případné směny s paní Kocmanovou (přečerpávací stanice ČSOV - 2), (5 pro)

b)      odkládá návrh komise rozvoje na nabytí pozemků od p. VLADIMÍR NEUBERGA - úplatný převod do majetku města Cvikov za stanovenou kupní cenu 80 Kč/m˛, (usnesení rady z e dne 20.10.2009 usnesení č. 357/09-a) (5 pro)

c)      odkládá návrh komise na nabytí pozemků p. VLADISLAV BÁRTA - úplatný převod do majetku města Cvikov za stanovenou kupní cenu 80 Kč/m˛, usnesení rady ze dne 20.10.2009 usnesení č. 357/09-b), při jednání bylo doplněno o p.p.č. 2743/1 (5 pro)

 

4/10

Souhlasí se  sloučením  pozemku do ostatní komunikace - p.p.č. 467/2 o celkové výměře 459 m˛ v k.ú. Cvikov  za účelem zajištění přístupu k RD č.p. 276 Cvikov. (5 pro)

 

5/10

Připomínka ke stavu objektu  fary v Lindavě -  rada bere připomínku na vědomí, není majetek města, vlastník  ČR, právo hospodaření - Psychiatrická léčebna Kosmonosy, upozornění vlastníka na stav ze strany města a odboru výstavby MěÚ.

 

6/10

Nesouhlasí s doplněním   nájemní smlouvy č. 80 mezi městem a p. Martinem Urbanem o právo užívání třetí stranou ( paní Doubakovou  a m. Braunsteinovi) – pronájem za účelem přístupu k  domu č.p. 255, jako uživatele domu mohou užívat i přístupový pozemek k domu  v rozsahu smlouvy mezi vlastníkem a uživatelem). (5 pro)

 

7/10

Doporučuje ZM revokovat usnesení o prodeji objektu č.p. 242 v Lindavě, prodej nebyl realizován do ˝ roku od schválení, nepodána žádost o prodloužení . Souhlasí s vypsáním nabídky  na prodej – objekt+garáž+ pozemky – cena 1200 tis.Kč. (5 pro)

 

8/10

Souhlasí s prodloužením termínu  restaurování sochy Sv. Petra ( Vlad. Žák) - instalace v terénu byla provedena, dokončení  do  30.4.2010. (5 pro)

 

9/10

Předkládá ZM návrhy přísedících Okresního soudu dle návrhu okresního soudu (Pavla Kovalevová, Ladislav Rybczuk). Hlasování  3 pro, 2 zdrželi, 2 nepřítomni. (5 pro)

 

11/10

Souhlasí s udělením výjimky z vyhlášky města č.  6/2005  o podmínkách provozování veřejných hudebních produkci a souhlasí s prodloužením doby konání do 02,00 hodin na všech akcích  Městského kulturního střediska  pořádaných  ve dnech volna , v pátek a  sobotu. (5 pro)

 

12/10

Souhlasí s revokací  usnesení  č.  337/09  20.10 .2009 – uzavření smlouvy za omezení užívání  komunikace s Ředitelstvím  silnic a dálnic  Liberec – humanizace přechodu . (5 pro)

 

13/10

Souhlasí s podpisem smlouvy o dílo mezi městem  a Ing. Špulákem na zpracování  projektové dokumentace  na akci „Chodník  ulice Československé armády „ v hodnotě 54 600 Kč včetně DPH. Tato akce bude doplněna do čerpání dotace na akci chodník Cvikov – Svor  (nebude financováno veřejné osvětlení) - 6400 tis.Kč  dotace ,  spoluúčast  města 20 % . (5 pro)

 

14/10

Souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku – chodník u silnice III. třídy  v ulici Československé armády a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ze strany Krajského úřadu  Lbc. Kraje. (5 pro)

 

 

15/10

Souhlasí s podpisem smlouvy o dílo na provádění  autorského dozoru  akce Cyklostezka zdraví   s Ing. Špulákem , hodnota práce 350,- Kč /hod. , předběžná celková hodnota  díla  cca 173 tis. Kč vč. DPH (bude hrazeno z dotačních prostředků  – ROP  Severovýchod -  v rámci technické pomoci ). (5 pro)

 

 

16/10

Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku města p.č. 3538/1 v k.ú. Cvikov  za účelem zřízení elektrické přípojky pro novostavbu rodinného domu ve Cvikově Tovární ulici – stavebník  p. Berki. Smlouva s ČEZ Distribuce a.s.  za úhradu 5000,- Kč. (5 pro)

 

17/10

Schvaluje prodloužení zařazení p. Pavla Pandadise ve funkci zastupujícího vedoucího stavebního odboru do 31.12.2010. (5 pro)

 

 

Dále rada projednala

-         bere na vědomí informaci o  zateplení  MŠ Jiráskova    -  schválena dotace

-         bere na vědomí informaci o  předání stavby  rekonstrukce býv. hotelu Sever 

-         bere na vědomí informaci velitele PČR OO Cvikov  o činnosti ve městě

-         posouzení  výhodnosti realitních kanceláří – materiál k projednání

 

 

                                   Mgr. Šárka Jakobi                   JUDr. Jaroslav Švehla                       

                                   členka rady                               místostarosta města

 


↑ jdi na obsah stránky