• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

1. RaM 13.ledna 2004

Informace z jednání  Rady města Cvikova 1. schůze dne 13. ledna 2004

 

1/04

Rada stanovuje minimální smluvní ceny pronájmu nebytových prostorů města od 1.1.2004 následovně:

lokalita  náměstí    -                                           800,- Kč/m2/rok

lokalita  Komenského ul. -                                 500,- Kč/m2/rok

lokalita střed města   -                                       400,- Kč/m2/rok

lokalita – místní části, okrajové části města  -   200,- Kč/m2/rok 

garáže                                                                300,-Kč/měsíc

Uvedené ceny pronájmu jsou bez služeb. Upřesnění jednotlivých lokalit na MěÚ.                                                         ( 7 pro).

Nájemné stanovené na základě výběrového řízení (čp.56, čp.38, stánek PNS-Nero) budou beze změny. ( 5 pro,2 zdržení) 

2/04

Rada stanovuje postup pronájmu nebytových prostor města  následovně:

- obálková metoda

- kriteria výběru – a) cena   b) využití

- uvolněný nebytový prostor s uvedením č.p., ulice, velikosti (příp. vybavení) bude   zveřejněn na úřední desce města a internetových stránkách města,  se stanovením termínu podání nabídek na pronájem, s uvedením minimálního nájemného dle usnesení rady 1/04, označení veřejné nabídky

- otevírání obálek a výběr provede rada města

(7 pro)

3/04

Rada souhlasí s navýšením počtu pracovníků města  o 1 pracovníka – (správce+uklizečka)  - uzavřena dohoda o pracovní činnosti od 1.1.2004 do 31.3.2004  s p. Kubešovou v souvislosti s prováděním změny postavení fotbalového oddílu TJ Jiskra Cvikov. (7 pro)

4/04

Prodej majetku města  - rada předkládá ZM tyto návrhy řešení prodeje domu čp.13-14 Kollárova ulice

a) zrušit nabídku prodeje   ( 3 pro, 3 proti,1 zdržení)

b) snížení  ceny, obálková metoda, nejnižší podání 200 tisíc Kč (3 pro,4 proti)

5/04

Rada souhlasí s podnájmem bytu č. 10 v Boženy Němcové č.p. 178 Cvikov mezi p. Páleníkovu a p. Bánovskou na dobu 1 roku. (7 pro)

6/04

Rada doporučuje ZM schválit rozpočet města na r. 2004 dle návrhu (6 pro,1 proti)

7/04

Rada souhlasí s pronájmem části nebytového prostoru v DPS  pro účely poskytování masáží p. Jitce Bartelové, bytem Cvikov.

8/04

Rada doporučuje ZM návrh na  zrušení vyhlášky města o Fondu rozvoje bydlení města Cvikova (7pro)

9/04

Souhlasí s pronájmem bytu 1+0 v č.p. 544 Mánesova ul. Cvikov  p.Čermákové Marii

(7pro)

10/04

Doporučuje ZM podpis smlouvy o dílo na rybník Internát u DPS v Nemocniční ulici Cvikov – realizace akce a úhrada smlouvy po zajištění dotace. (7 pro)

11/04

Vzala na vědomí oznámení starostky obce Svor o záměru zrušení dobrovolného hasičského sboru Svor a pověřuje starostu a místostarostu jednáním o možnosti získání techniky a vybavení pro hasiče Cvikov. (7 pro)

12/04

Žádost ČSR Cvikov o finanční příspěvek na rekonstrukci rybníku „Třeťák“ a pověřuje místostarostu jednání se Českým svazem rybářů o zajištění akce a pomoci při výběrovém řízení.

13/04

Souhlasí s úpravou osobního příplatku ředitelce ZUŠ od 1.1.2004 dle návrhu (7pro).

14/04

Vzala na vědomí informaci o záměru dalšího rozšíření DPS – zrušení nájemního bytu a další rozšíření o byty  půdní vestavbou, zpracování projektu, možnost získání dotace.

 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                         starosta města

 

 


↑ jdi na obsah stránky