• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

1. RaM 13.ledna 2009

Informace z jednání 1. schůze Rady města Cvikova dne 13. ledna 2009

 

Účast: ze 7 členů rady přítomno 6 členů, 1 omluven pro nemoc – Mgr. Čeřovský

1/09

Souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o právu věcného břemene  pro město s 

a)     Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Praha – uložení kabelů veřejného osvětlení na parcele č. 3820 v k.ú. Cvikov  pro stavbu Cyklostezka-stezka zdraví Cvikov

b)     Libereckým krajem, Liberec – uložení kabelů veřejného osvětlení na p.č. 3586 k.ú. Cvikov pro stavbu  Chodník Cvikov Svor (1 nepřítomen, 6 pro)

2/09

Doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města na rok 2009, bez investičních akcí s možností přidělení a získání dotace na spolufinancování, které budou prováděny v průběhu roku rozpočtovou změnou. (1 nepřítomen, 6 pro)

3/09

Bere na vědomí informaci o zhodnocení odpadového hospodářství k 31.12. 2008 – rozdíl 353 258,- Kč  ve výdajích  rozpočtu města. Úprava místního poplatku pro rok 2009 nebude prováděna. (1 nepřítomen, 6 pro)

4/09

Bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech města k 31.12. 2008. (1 nepřítomen, 6 pro)

5/09

Nemá námitek k provedení úprav toku Svitávky a souhlasí s přístupem a dočasným záborem pozemků města a trvalým záborem pozemků po provedení a geometrickém zaměření. Jedná se o pozemky v k.ú. Lindava dle návrhu firmy MIRABEL s.r.o Hudlice a investora stavby Povodí Ohře.  (1 nepřítomen, 6 pro)

7/09

Zápis z kontroly hospodaření příspěvkové organizace DDM Cvikováček – kontrola zaměřena na investiční činnost. Bez dalšího opatření, zápisy budou předány na ZM. (1 nepřítomen, 6 pro)

8/09

Žádost občanů o opravu části komunikace Zahradní ulice od křižovatky s ulicí Dělnickou  bude prošetřena správcem komunikací Službami města Cvikov a investičním technikem. Návrh řešení bude předložen na jednání rady. (1 nepřítomen, 6 pro)

9/09

Změna územního plánu č. 2 – bere na vědomí informaci z veřejného projednávání změny č. 2 dne 12. ledna 2009 a doporučuje ZM schválit změnu č. 2 Územního plánu města Cvikova dle návrhu.

10/09

Doporučuje ZM v souvislosti se zajišťováním akce „Cyklostezka zdraví“  uzavření Smlouvy o závazku uzavřít smlouvu

a) směnnou:     (m2 za m2)

(k.ú. Cvikov část-dle GP p.č. 1083/5 za část –dle GP p.č. 1083/1 v majetku města; cca 30 m2)

(k.ú. Cvikov část-dle GP p.č. 3812/11 za část –dle GP p.č. 3812/1 v majetku města; cca 68 m2)

(k.ú. Cvikov část-dle GP p.č. 1140/4 za části–dle GP p.č. 1140/3 a 1140/6 v majetku města; cca 31 m2)

b) kupní:      (výkupní cena za m2 30 Kč)

(část-dle GP p.č. 3812/10 k.ú. Cvikov; cca 24 m2)

(část-dle GP p.č. 1085 k.ú. Cvikov; cca 3 m2)

(část-dle GP p.č. 3812/5 k.ú. Cvikov; cca 8 m2)

s tím, že závazek je podmíněn realizací stavby – poté dojde k majetkoprávnímu vypořádání mezi Městem Cvikov a vlastníky pozemků stavbou dotčených. (1 nepřítomen, 6 pro)

11/09

Revokuje usnesení č. 323/08 ze dne 30.12.2008 o výpovědi z pronájmu nebytového prostoru Drnovecké hospody  z důvodu, že pohledávky vůči městu za užívání objektu byly nájemcem uhrazeny. (1 nepřítomen, 6 pro)

13/09

Souhlasí jako vlastník objektu Fotbalového hřiště a kabin FK s pronájmem nebytového prostoru  občerstvení  dalšímu subjektu s tím, že výtěžek z pronájmu bude  FK Cvikov. (1 nepřítomen, 6 pro)

14/09

Souhlasí s užitím loga Sdružení obcí Novoborska při konání akce Masopustu v Novém Boru. (1 nepřítomen, 6 pro)

15/09

Odkládá projednání žádosti o  pronájem bytu v č.p 56 Pivovarská ulice –  prošetření smlouvy o provedení úprav bytu na náklady nájemce. Bude předloženo na jednání rady 27.1. 2009. 

16/08

Prodlužuje pověření p. Pavla Pandadise zastupováním vedoucího stavebního odboru MěÚ Cvikov. (1 nepřítomen, 6 pro)

 

Dále projednala a

-         bere na vědomí informaci místostarosty města o podání žádosti na dotaci rekonstrukce bývalého hotelu Sever

-         projednání zápisu do kroniky města Cvikova za r. 2006 – připomínky k obsahu zápisu, zatím odloženo

-         bere na vědomí informaci o přípravě změny č. 3 Územního plánu města – příprava v průběhu r. 2009

-         bere na vědomí podání žádostí o příspěvek na činnost v r. 2009 Svazem rybářů Cvikov, skupinou Pavoucy a DDM Cvikováček – oddíly s tím, že žádosti budou řešeny v rámci rozpočtu města na r. 2009 a rozdělení položky sport.

 

                        Mgr. Šárka Jakobi                           JUDr. Jaroslav Švehla

                            členka rady                                     místostarosta města

 


↑ jdi na obsah stránky