• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

1. RaM 2.ledna 2007

Informace z jednání 1. schůze Rady města CVIKOV ze dne 2. ledna 2007

 

1/07

Souhlasí s poskytnutím příspěvku na bezpečnostně preventivní akce  k zajištění užívání cyklistických  přileb pro děti od 12 let, pořádané pod záštitou Strany zelených a Ekoporadny Orsej, dle žádosti p. Mgr. Stránského. Financování z příjmu pokut. Žádost bude upřesněna. (7 pro)

2/07

Souhlasí s užíváním znaku města dle žádosti CSF – Cvikov Slávia Fans. (7 pro)

3/07

Souhlasí s podnájmem bytu č. 1 v č.p. 569 Martinovo údolí Cvikov II na dobu 1 roku – nájemce Jan Brejška, podnájemce Lada Němečková. (7 pro)

4/07

Souhlasí s pronájmem bytu 1+1 v č.p. 540 Mánesova ulice Cvikov  II - 1. Lukáš Petr, bytem Lindava, 2. Stanislav Giňo, bytem Cvikov, 3. Marie Plačková, bytem Cvikov. (7 pro)

5/07

Souhlasí s pronájmem bytu 1+0 v č.p. 261 Vančurova ulice Cvikov I (po p. Tancošovi) p. Pavlovi Krauszovi, bytem Cvikov. (6 pro, 1 zdržel)

6/07

Doporučuje ZM schválení prodeje domu č.p. 13+14 Kollárova ulice Cvikov I – žadatel Radek

Horáček, bytem Cvikov. (7 pro) 

8/07

Návrh rozpočtu města na rok 2007 – projednala připomínky  a náměty členů ZM a předkládá ZM upravený návrh rozpočtu města na rok 2007 ke schválení. (7 pro)

Revokuje usnesení 255/06 o zařazení a provedení akce – výstavba kanalizační přípojky k č.p. 181 Palackého ul. Cvikov. Provedení akce bude uplatňováno u SVS Teplice. (7 pro)

10/07

Pověřuje starostu města vypsáním veřejné nabídky na pronájem objektu  č.p. 284 ulice Československé armády  Cvikov I – uvedení záměru, minimální cena 200,- Kč/m2/rok. (7 pro)

11/07

Doporučuje ZM převod části pozemku st. p. č. 342 v k. ú. Cvikov manželům Cyrusovým jako náhradu škod způsobených stavební činností při provádění půdní vestavby DPS (v současné době pozemek v užívání manželů Cyrusových jako zahrada).(7 pro)  

12/07

Vzala na vědomí informaci o provedení vícepráce při rekonstrukci DPS – úprava dveří výtahu v souladu s hygienickými předpisy ve výši 65 tis.Kč. Vyúčtování bude provedeno po ukončení akce. (7 pro)

13/07

Schvaluje ceník za poskytování úkonů sociálních služeb – pečovatelské služby s doplněním ceny za dovoz oběda mimo obvod  města ve výši 20,- Kč. (7 pro)

14/07

Schvaluje podání žádosti o registraci pečovatelské služby na Krajský úřad Libereckého kraje. (7 pro)

 

Dále rada projednala

-  kontrolu usnesení  a  ukládá   p. Foltýnovi (projedná tajemník MěÚ)

a)  zpracovat přehled o prodaných bytech města včetně seznamu nájemců, kteří dosud neprojevili zájem o koupi (případně důvod) - termín  16.1.07

b)  zajistit zpracování odhadu budovy č.p. 256 Nábřežní ul.

c)  písemně vyzvat uživatele domu č.p. 246 Lindava k podpisu smlouvy

 

-  ukládá  řediteli SMC   prověřit možnost zajištění požadavků Občanského sdružení Trávník-Naděje ve věci veřejného osvětlení a úpravy cest 

- vzala na vědomí informaci starosty ve věci plánované výstavby kruhové křižovatky, požadavek města na zahrnutí do plánu akcí na rok 2008

- doporučuje starostovi města vstoupit v jednání se zástupcem firmy Morton Trade ve věci využití asfaltové parkovací plochy pro veřejnost (skatepark) 

- souhlasí s provedením změny geometrického zaměření pozemku pro výstavbu RD v ul. Československé armády dle návrhu – oddělení části pozemku pro prodloužení přístupové cesty a tím snížení výměry

 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                   Mgr. Ivo Čeřovský

                        místostarosta města                       starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky