• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

1. RaM 3.ledna 2008

Informace z jednání 1. schůze Rady města Cvikova ze dne 3. ledna 2008

 

1/08

Schvaluje odpis pohledávek  dle návrhu vyjma položky: telefony (vyzvat k úhradě předpisu), znalecký posudek (prošetřit zda bylo vymáháno v rámci správního řízení) a schvaluje odpis částky 1500,- Kč jako předpisu za prodej knihy „Probouzející se Ralsko“. (6 pro, 1 nepřítomen)

2/08

Návrh rozpočtu města na rok 2008 – rada projednala připomínky členů zastupitelstva (sněžný skútr, financování zájmových organizací, rozšíření veřejného parkoviště a změna návrhu rozpočtu v příjmech – snížení příjmů za převod plynovodů a doporučuje ZM návrh rozpočtu schválit. (6 pro, 1 nepřítomen)

Poskytování příspěvku jednotlivým zájmových organizacím a sdružením bude provedeno účelově a  po provedení řádného zúčtování příspěvku v předcházejícím období.

3/08

Souhlasí se stanovením ceny prodeje pozemků města – dle již dříve schválených cen a dále ustanovení o úhradě nákladů spojených s převodem jako příslušenství ceny, které bude složeno z daně z převodu nemovitostí, návrhu na vklad, geometrického zaměření, znaleckého posudku. Doporučuje zpracování materiálu pro ZM ke schválení. (6 pro, 1 nepřítomen)

4/08

Souhlasí s převodem nájemní smlouvy k bytu v č. p.  469  Martinovo údolí Cvikov II  na syna stávajícího nájemce p. Jaroslava Pitrušku r. 1987. (6 pro, 1 nepřítomen)

5/08

Souhlasí s prodloužením lhůty do 30. dubna 2008 pro sepsání kupní smlouvy včetně její realizace, tj. úhrady kupní ceny - kupující p. Ondřej Tajovský  (nutné oddělení pozemků  p.č. 24, 25, 560/2 v k.ú. Svitava). (6 pro, 1 nepřítomen)

7/08

Usnesení Svazku obcí Novoborsko – příspěvek 5,50 Kč za 1 obyvatele na úhradu provozu Centra psychologické pomoci v Novém Boru – návrh na doplnění rozpočtu města pro r. 2008. Písemný materiál k projednání ZM. Hlasování: 2 pro, 1 nepřítomen, 1 proti, 3 zdrželi.

8/08

Pověřuje zaměstnance stavebního odboru MěÚ p. Pandadise řízením služebního vozidla.

Dále rada projednala a

-  bere na vědomí ukončení pronájmu videopůjčovny v DDM Cvikováček

 

                JUDr. Jaroslav Švehla                           Mgr. Ivo Čeřovský

                  místostarosta města                              starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky