• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

1. RaM 7.ledna 2003

Usnesení z jednání  Rady města Cvikova 1.  schůze ze dne 7. ledna 2003

 

 

1/03

K usn. 242/02 – rozdělení prostředků na sport – rada schválila rozpis položky na jednotlivé sportovní organizace a oddíly dle návrhu v celkové výši dle rozpočtu 450 tis.Kč.

 

2/03

Rada schválila změnu v úhradě poplatků za likvidaci odpadů od právnických a fyzických osob – podnikatelů. Od 1.1.2003 výběr poplatku bude zajišťovat MěÚ, příjem města, poplatek beze změny.

 

3/03

Rada pověřuje kontrolní výbor – zpracovat přehled nájemních smluv města a SMC na pronájem všech nebytových prostor s uvedením výše jednotlivých úhrad.

Přehled předložit v měsíci dubnu 2003.

 

4/03

Souhlasí s podáním žádosti města spolu s okolními obcemi na Ministerstvo vnitra Praha k  navýšení počtu příslušníků obvodu PČR ve Cvikově k zajištění nepřetržité služby

 

5/03

Vzala na vědomí informaci o výnosu příjmů z parkovacích automatů – placené parkování za r.2002 – 44 tis.Kč, s tím, že budou nadále ponechány a doporučuje Městské policii zvýšit kontrolní činnost k dodržování vyhlášky .

 

6/03

Nesouhlasí s poskytnutím příspěvku Nemocnici s poliklinikou v České Lípě na nákup vybavení vzhledem k nedostatku finančních prostředků.

 

7/03

Komise rozvoje města - rada jmenuje členem komise Jana Herclíka.

 

8/03

Veřejnoprávní smlouvy – výkon státní správy  projednávání přestupků (500,-Kč za přestupek) a  spolupráce s Městskou policií (5O tis.ročně příspěvek na činnost). Rozsah bude  upřesněn.

 

9/03

Souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy v hasičské zbrojnici p.Jurkovičová  – prodloužení nájmu na dobu neurčitou.

 

10/03

Souhlasí s výměnou bytu manž. Danielovým, byt 1+2 Mánesova ul. za uvolněný byt po p.Macurovi, bytem tamtéž ze zdravotních důvodů.

 

 

Dále rada projednala a

 

- vzala na vědomí informaci o zajištění usn. 230/02 – konkursní řízení na ředitele ZŠ a MŠ Cvikov – 1 přihláška do konkursu

 

- vzala na vědomí informaci o stížnosti  p.Barcíkové ve věci zimní údržby – křižovatka Palackého ul. a ul.Dělnická

 

- vzala na vědomí informaci z jednání starosty se zástupci CL Invest Česká Lípa ve věci výstavby supermarketu , otázka předběžného mapování zájmu, možností, pravděpodobně zájem o pozemky u firmy MaxMoser v Komenského ul.

 

- vzala na vědomí připomínku vedoucí odboru výstavby p.Srbové ve věci povolování staveb na pozemcích města  - bude svoláno jednání s vedoucí odboru výstavby a ředitelem SMC

 

- vzala na vědomí seznam nezkolaudovaných staveb města a SMC – otázka návrhů na kolaudaci bude řešena postupně uvolněnými funkcionáři města

 

- určila termín jednání Zastupitelstva města -  13.února 03

 

- vzala na vědomí kontrolu usnesení

 

 

 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla               Mgr. Ivo Čeřovský

                        místostarosta města                   starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky