• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

1. RaM 9.ledna 2001

Usnesení Rady města Cvikov z 1. schůze  9. ledna 2001

 

1/01

– Cenový výměr

Rada města schválila cenový výměr, příloha vyhlášky o odpadech, kterým se stanovují ceny pro podnikatele – fyzické a právnické osoby – za likvidaci odpadu na území města.

 

2/01

– Přidělení bytu č.4 – půdní vestavba Mánesova

Rada města projednala žádost p.Zemanové,bytem Cvikov a souhlasí s přidělením a pronájmem bytu č. 4 – půdní vestavba Mánesova ul. –měsíční nájemné v maximální výši 2.4O6 Kč měsíčně.

 

3/01

– Snížení nájemného z nebytových. prostor

Rada města projednala žádost p.Šímy o snížení nájemného z nebytového prostoru v čp.38 nám. Osvobození – prodejna a nesouhlasí se snížením nájemného.

 

4/01 

- Půjčky z FRBC

Rada města doporučuje podání žádosti za město na údržbu bytového fondu z Fondu rozvoje bydlení města Cvikova dle návrhu.

 

5/01

– Informace k usn. 113/00 – územní plán

Rada města se seznámila s informacemi starosty o postupu prací a činnosti komise pro přípravu územního plánu města a doporučuje ZM uzavření dohody o provedení prací ve výši 30.000 Kč  ke zpracování podkladového materiálu ÜP.

 

6/01

– Komise k projednávání přestupků

Rada města ruší tímto komisi k projednávání přestupků a bere na vědomí rozhodnutí starosty o zřízení komise k projednávání přestupků jako zvláštního orgánu města včetně stanovení působnosti k projednávání přestupků podle zákona č. 2OO/l99O Sb. o přestupcích ve znění pozdějších právních předpisů.

 

Dále rada města projednala a

 

7/01  - vzala na vědomí informaci o autobusové dopravní obslužnosti – nedostatky ve vyúčtování

8/01 - vzala na vědomí informaci k usn. 191/00 reforma státní správy – celookresní stanovisko k výkonu státní správy v přenesené působnosti

9/01 - vzala na vědomí informaci o investicích r. 2000

10/01 -vzala na vědomí informaci o získaných dotacích v miniregionu Novoborsko

11/01 -vzala na vědomí informaci k plošné plynofikaci – financování 50/50, pouze do 1 tisíce obyvatel, možnost výjimky na rozestavěné akce – další jednání a informace

12/01 -vzala na vědomí informaci ke kanalizaci – SVS Liberec připravuje projekčně rozšíření ČOV ve Cvikově

 

 

 

     Petr Kořínek                                     Jaroslav Hanzlíček

 místostarosta města                                   starosta města 

 


↑ jdi na obsah stránky