• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

1. ZaM 1.listopadu 2006

 

Usnesení z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Cvikov

konaného dne 1. listopadu 2006 od 16.30 hodin v Městském klubu kultury Cvikov

 

 Zastupitelstvo města Cvikov na svém ustavujícím zasedání přijalo následující usnesení :

 

A.

 O v ě ř i l o  na návrh mandátové komise  p l a t n o s t  volby  21 členů zastupitelstva města , zápis mandátové komise je nedílnou součástí zápisu z jednání.

 

B.

 Z v o l i l o

 

p.  Mgr. Ivo  Č e ř o v s k é h o    starostou města Cvikova

(hlasování 2O pro, 1 proti)

 

p.  JUDr. Jaroslava  Š v e h l u       místostarostou města Cvikova

(hlasování  11 pro, 6 proti, 4 zdrželi)

 

s t a n o v i l o  počet 7 členů Rady města Cvikova.

(hlasování  21 pro)

 

Z v o l i l o  za další členy rady města

p. Ing. Petra Beránka   (hlasování 21 pro)

p. PharmDr. Jarmilu Skopovou (hlasování 19 pro, 2 proti)

p. Mgr. Šárku Jakobi (hlasování  17 pro,  4 proti)

p. Vladislava Pecha (hlasování 13 pro, 8 proti)

p. Jiřího Jiráka  (hlasování 12 pro, 9 proti)

 

R o z h o d l o  o dlouhodobě uvolněných členech zastupitelstva města pro volební období 2006 – 2010, kterými jsou zvolení starosta města a místostarosta města. (hlasování  21 pro)

 

C.

 

Zastupitelstvo města Cvikova

a)     pověřuje místostarostu města  p. JUDr. Jaroslava Švehlu řízením Městské policie. (hlasování   17 pro, 2 proti  -p. ing. Hokr,p. Kořínek, 2 zdrželi – p.Ing. Dostál, p.Tuma)            

b)       ukládá radě města – předložit na příštím zasedání zastupitelstva návrh  odměn neuvolněným členům zastupitelstva  (hlasování  21 pro)

c)       ukládá  členům zastupitelstva – připravit návrhy na změnu jednacího řádu zastupitelstva (případně návrh na potvrzení stávajícího) (hlasování    21 pro )

JUDr. Jaroslav  Š v e h l a                               Mgr. Ivo  Č e ř o v s k ý

                   místostarosta                                                           starosta


↑ jdi na obsah stránky