• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

1. ZaM 14.listopadu 2002

ěsto  C V I K O V

 

U S N E S E N Í

 

z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Cvikov

konaného dne 14. listopadu 2002 od 16.30 hodin v Městském klubu kultury Cvikov

 

Zastupitelstvo města Cvikov na svém ustavujícím zasedání přijalo následující usnesení :

 

A.

 O v ě ř i l o  na návrh mandátové komise  p l a t n o s t  volby  20 členů zastupitelstva města uvedených ve zprávě této komise, která je nedílnou součástí zápisu z jednání.

 

B.

Z v o l i l o

 

p.  Mgr. Ivo  Č e ř o v s k é h o         starostou města Cvikova

 

p.  JUDr. Jaroslava  Š v e h l u       místostarostou města Cvikova

 

s t a n o v i l o  počet 7 členů Rady města Cvikova.

 

 

Z v o l i l o  za další členy rady města 

 

p.                    Mgr. Jiřího  W a l t e r a

 

p.                    Mgr. Šárku  J a k o b i

 

p.                    Ladislava  K r s k a

 

p.                    Pavla  C y r u s e

 

p.                    Vladislava  P e c h a

 

 

R o z h o d l o  o dlouhodobě uvolněných členech zastupitelstva města pro volební období 2002 – 2006, kterými jsou zvolení starosta města a místostarosta města.

 

C.

 U k l á d á  radě města

 

1)     stanovit v souladu s  § 75, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) dobu poskytování odměny dlouhodobě uvolněným členům zastupitelstva města, u kterých došlo ke skončení jejich funkčního období a nebudou v této funkci pokračovat v dalším volebním období

 

2)     stanovit v souladu s ustanoveními § 71, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) odměnu starostovi, místostarostovi a dalším členům zastupitelstva města pro volební období 2002 – 2006 dle nařízení vlády ČR č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

 

 

3)     stanovit v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu a v organizačních složkách města

 

 

4)     připravit návrh jednacího řádu zastupitelstva města, případně návrh na potvrzení stávajícího jednacího řádu

 

 

 

D.

S t a n o v i l o

 

termín příštího zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v měsíci prosinci 2002 v prostorách Městského klubu kultury Cvikov od 16.30 hodin.

 

 

 

E.

 S c h v á l i l o

 

 

 

 

 

                  JUDr. Jaroslav  Š v e h l a                               Mgr. Ivo  Č e ř o v s k ý

                           místostarosta                                                       starosta

 

 

 


↑ jdi na obsah stránky