• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

10. RaM 15.dubna 2003

Usnesení z jednání Rady města Cvikova

10. schůze ze dne 15. dubna 2003

 

79/03

Zajištění usn. rady č. 51/03 – ředitel SMC zajistí pozastavení úhrady nájmu od ÚSP od měsíce května, otázka hrazení oprav – podání návrhu na změnu usnesení ZM

 

80/03

Doporučuje ZM odkoupení pozemků části komunikace ul. Mánesova od p. Marešové a p. Janka, cena 80,- Kč / m2

 

81/03

Projednala a souhlasí s pronájmy pozemků :

a)     p. Millerovi, bytem Cvikov – dle dohody o vyměření části pozemku u domu čp. 462 v Havlíčkově ulici

b)     p. Tejmlové, bytem Cvikov – zahrada p.č. 3022/1 v k.ú Cvikov (po p. Biemanové)

c)      p. Raniakové, bytem Cvikov – zahrada p.č. 1154/1 v k.ú. Cvikov (po p. Danielovi)

Žádost p. Toráně o pronájem pozemku v k.ú. Lindava bude projednána po doplnění o účel užívání.

 

82/03

Schválila revokaci usnesení rady města č. 129/02 z 25.6. 2002 ve věci pronájmu nebytového prostoru v čp. 137 ul. Čs. armády Cvikov p. Polakovičovi z důvodu využití tohoto nebytového prostoru pro potřeby příspěvkové organizace.

 

83/03

K usn. č. 71/03 – rekonstrukce kabin TJ Jiskra – vzala na vědomí, že objekt je převeden na město, zadáno poptávkové řízení – rozdělení prací na 3 etapy, termín pro podání nabídek 14 dní. Provedení revize elektro firmou Elmonta Nový Bor, oprava elektro – nabídka 37 tis. Kč. Rada souhlasí se zadáním prací firmě Elmonta.

 

84/03

K usn. č. 76/03 – loutková scéna – rada doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu – zapojení 60 tis. Kč z přebytku hospodaření na provedení opravy osvětlení a ozvučení loutkové scény. Další opravy objektu budou z rozpočtu SMC – topení, okna, úprava vchodu – posoudí ředitel SMC a předloží rozpočet.

 

85/03

Transformace příspěvkové organizace Služby města Cvikova – rada doporučuje zřízení společnosti s ručením omezeným.

 

86/03

Rada na základě jednání bytové komise SMC souhlasí s přidělením bytu :

a)     1+0 Mánesova ul., čp. 546 p. Josefu Zahrádkovi

b)     1+1 Dělnická ul., čp. 339 p. Zdeňce Vránové (2. Ladislav Lohnert)

c)      ul. Čs. armády p. Monice Stehlíkové

d)     1+0 Martinovo údolí, čp. 303 sl. Kateřině Vlčkové (2. J. Havrda)

e)     v DPS p. Jiřině Exnerové

Rada souhlasí s rozšířením bytu manželům Prokopových v ul. Kollárova, čp. 31 o 1 místnost – byt 1+0 bez příslušenství.

 

87/03

Uděluje Mateřské škole Sídliště Cvikov výjimku počtu dětí ve třídách na 30 dětí na školní rok 2003/2004.

 

88/03

Souhlasí dle návrhu se zvýšením osobního příplatku ředitelce MŠ Sídliště Cvikov p. Mgr. Šárce Jakobi od 1. dubna 2003.

 

89/03

Nedoporučuje osvobození od poplatku za likvidaci odpadů dle žádosti p. Břeňka Henke, bytem Drnovec.

 

90/03

Zabezpečení objektů města – MŠ Sídliště, Městský klub kultury – souhlasí se zadáním poptávkového řízení – obeslání 3 firem, jednání s dodavateli – náklady cca 12 tis. na zařízení

 

91/03

Souhlasí se zadáním projektu na úpravu světelné silniční signalizace přechodu u ZŠ – firma Trax, technické činnosti v dopravě, Liberec. Cena projektu 15 tis. Kč, předpokládaný rozpočet 200 tis. Kč – bude hrazeno z přebytku hospodaření ZŠ za r. 2002.

 

92/03

Jmenuje člena zastupitelstva p. Petra Kořínka zástupcem města v dozorčí radě sdružení Tolštejnské panství.

 

93/03

Souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na opravu střechy hasičské zbrojnice (3 firmy) – předpokládaný rozpočet 300 tis. Kč – návrh rozpočtové změny z FRR.

 

94/03

Souhlasí se zakoupením vybavení dle soupisu pro MŠ Sídliště – náhrada za odcizené věci krádeží v roce 2002.

 

Dále rada projednala a :

-         nesouhlasí se zadáním studie na dostavbu západní části náměstí a centrální zóny dle nabídky firmy Hrdlička + Charvát, Litoměřice

-         souhlasí s průjezdem místních částí Lindava a Svitava dne 19.7. 2003 závodu „Maraton horských kol“, pořádaný TJ Bohemia Nový Bor

-         doporučuje přehodnocení cen pozemků při prodeji z majetku města – zpracovat návrh dle jednotlivých kultur

 

                              JUDr. Jaroslav Švehla                            Mgr. Ivo Čeřovský

                                místostarosta města                                starosta města  
↑ jdi na obsah stránky