• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

10. RaM 16.května 2006

Informace z jednání 10. schůze  Rady města Cvikov dne 16.května  2006

 

108/06

Bere na vědomí informaci o uzavření předškolských zařízení v obvodu města – v termínu od 21.7.-11.8.2006 uzavřeny obě mateřské školy. (5 pro, 2 nepřítomni)

109/06

Doporučuje ZM schválit výjimku počtu dětí proti stanovenému průměrnému počtu 24 na 20 dětí v 1 třídě – pro Mateřskou školu Sídliště Cvikov, na školní rok 2006/07.(6 pro, 1 nepřítomen)

110/06

Souhlasí s prodloužením nájemních smluv na pronájem pozemku dle návrhu (p.M. Štěpán, ing. Kahoun, p.Vl. Čech, p.D. Pavlíková, p.J. Kubata).(6 pro, 1 nepřítomen)

111/06

Souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku pro účely zahrádek

a)      část p.č. 1154/1  269 m2 p. Pavlíně Ondruškové, bytem Cvikov (ukončení nájmu p. Fialou) (6 pro, 1 nepřítomen)

b)      část p.č. 1141/1 496 m2 p. Lubošovi Dražkovičovi,bytem Cvikov (ukončení nájmu p. Čermákovou) (6 pro, 1 nepřítomen)

c)      část p.č. 846/7  240 m2 p. Veronice Lukové, bytem Cvikov (ukončení nájmu p. Lulákem) (6 pro, 1 nepřítomen)

112/06

Souhlasí s podpisem plné moci pro Makléřská pojišťovací společnost s.r.o Česká Lípa na výhradní zastupování města při pojišťování majetku města, včetně likvidace pojistných událostí, s výjimkou podpisu pojistných smluv. (6 pro, 1 nepřítomen)

113/06

Souhlasí s prodloužením podnájmu bytu v č.p. 178 mezi nájemcem Evou Páleníkovou a Lucií Máslíkovou, jako podnájemcem. do 31.5. 2007. (6 pro, 1 nepřítomen)

114/06

Souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 5 tis. Kč – TT CYKLORENOVA Cvikov – na zajištění 4 závodů  „O pohár Cyklorenovy“, konaných pod záštitou  města a s propagací našeho města. (6 pro, 1 nepřítomen)

115/06

Nedoporučuje ZM přehodnocení a snížení ceny prodeje pozemků pro účely zahrádek – kolonie u rybníku Veselák. (6 pro, 1 nepřítomen)

116/06

Doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu – provedení protipovodňových opatření proti zatopení rodinných domů  v ulici Wolkerova –  vybudování svodu povrchové vody a její odvod do dešťové kanalizace, celkem 100 tis. Kč včetně DPH, úhrada z prodeje pozemků na zahrádky v této lokalitě. (6 pro, 1 nepřítomen)

117/06

Doporučuje ZM schválit směnu pozemků mezi městem a manž. Dvořákovými, prodej pozemku manž. Dvořákovým, vzdání se města duplicitního vlastnictví k pozemku – k zajištění dořešení vzájemných neshod mezi majiteli pozemků (Dvořákovi, Jiráský, Heřmánkovi). (6 pro, 1 nepřítomen)

118/06

Vodovod a kanalizace v místní části Lindava a Drnovec – návrh SVIS na uzavření smlouvy na přípravě akce – zaměření, PD, zajištění územního rozhodnutí. Rada doporučuje provedení geometrického zaměření  - úhrada v letošním roce,  zahájení prací na projektu – úhrada v r.2007. Rada doporučuje ZM návrh schválit, včetně zpracování PD bez výběrového řízení dle pravidel stanovených ZM. (6 pro, 1 nepřítomen)

 

 

Dále rada projednala a

 

-         odkládá rozhodnutí o pronájmu bytu v č.p. 538 dle zápisu bytové komise na jednání příští rady a tím i žádost p. Berdara a ostatních žadatelů  o pronájem bytu

-         vzala na vědomí informaci o docházce dětí v MŠ Lindava – duben 11,53

-         vzala na vědomí návrh vyhlášky o pohybu psů, předložení do ZM – zajištění stanoviska 

-         k zajištění parkové úpravy veřejné zeleně v prostoru náměstí doporučuje místostarostovi vyvolat jednání s p. Pauerovou (Doksy) a předložit návrhy na příští radě(6 pro, 1 nepřítomen)

 

 

 

JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                         starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky