• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

10. RaM 17.dubna 2012

Usnesení z 10. schůze Rady města Cvikova 17. dubna 2012

účast: ze 7 členů přítomno: 7 členů

163/12
Souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o podmínkách realizace stavby č. 349/2012 mezi Povodí Ohře s.p. a Městem Cvikov na „Obnovu břehových porostů na Svitávce“.(7 pro)

164/12
Souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o podmínkách realizace stavby č. 380/2012 mezi Povodí Ohře s.p. a Městem Cvikov na „OPŠ 08/2010 – Rekonstrukce Rousínovského potoka Cvikov Rousínov“. (7 pro)

165/12
Souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zastoupené LAMAL s.r.o. Pertoltice pod Ralskem na zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN v zemi na p.p.č. 577/4 v kú Drnovec. Rozsah VB cca 6 m2. Jednorázová úhrada 1 000,- Kč bez DPH. Vše na základě souhlasu ze dne 5.4.2012. (7 pro)

166/12
Novela zákona o veřejných zakázkách – veřejný profil zadavatele – transparentnost. Připravit závazný pokyn města k veřejným zakázkám i ve vztahu k příspěvkovým organizacím, metodický pokyn projednat na společné pracovní schůzce s příspěvkovými organizacemi. (7 pro)

167/12
Bere na vědomí informaci k plánovaným opravám povrchů komunikací a chodníků. Rozdělit dle důležitosti a priority. V I.etapě lokalita Sídliště. Příprava projektu a položkového rozpočtu - v měsíci listopadu-prosinci vypsání soutěže na dodavatele stavby. (7 pro)

168/12
Čerpání finančního daru od o.s. ADRA Zlín na opravu protipožárního valu a hráze rybníka – žádost o prodloužení termínu čerpání finančních prostředků . (7 pro)

169/12
Souhlasí s provedením parkových úprav dle návrhu na pozemku města p.č.2368/2,3812/8,3815,3945,3946 v k.ú. Cvikov nájemcem p.Šárkou Melicherčíkovou, bytem Cvikov. (7 pro)

170/12
Souhlasí s průjezdem městem a zastávkou na náměstí ve Cvikově - jízdy historických vozidel v rámci akce Veteran Car klubu Česká Lípa dne 6.května 2012 „ S veterány Českolipskem“ (výjezd z Nového Boru v 10,00hod.,příjezd na náměstí ve Cvikově v 10,15 hod.) . (7 pro)

171/12
Pronájem internetové kavárny v multifunkčním centru Sever :
dle usnesení rady č. 153/12 ze dne 2.4.2012 nebyla předložena žádná upřesněná cenová nabídka . Veřejná nabídka na pronájem bude znovu provedena, termín pro podání nabídek do 14.května 2012 17,00 hodin, kriteria hodnocení výše ceny a účel – způsob využití. Vyhodnocení na jednání rady 15.5.2012. (7 pro)

V souvislosti s tím projednala žádost odboru kultury o vyjádření k zařazení akcí v měsíci květnu do prostoru internetové kavárny multifunkčního centra Sever a v objektu klubu kultury - není námitek vzhledem k tomu, že nebyl schválen pronájem internetové kavárny a volných prostor v klubu. (7 pro)

172/12
Pronájem bufetu v předsálí multifunkčního centra Sever na akci odboru kultury dne 17.4.2012 koncert skupiny AULI - schvaluje cenu ve výši 500,- Kč, nájemce p.Vančurová. (7 pro)

173/12
Odkládá projednání nabídky p. Antonína Beneše, provozovna Cvikov, ve věci čištění lesních pozemků po těžbě a likvidace náletových dřevin na pozemcích města. Nabídka bude projednána s lesním hospodářem p.Haklem. (7 pro)

174/12
Projednala a bere na vědomí čerpání rozpočtu města za 1. – 3. měsíc r. 2012. (7 pro)

175/12
Žádost Mateřského centra PUMPKIN o.s. Česká Lípa na uzavření smlouvy o partnerství s naším městem na zajištění projektu pro ženy – rada nesouhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství. ( 1 pro, 2 zdrželi, 4 proti)

176/12
V souvislosti s řešením bytového otázky pana Reného Polakoviče a Michaely Prosové doporučuje ZM schválit udělení výjimky - vyjmutí bytu z prodeje a přidělení nájmu volného bytu. (7 pro)

177/12
Rada souhlasí s přípravou pilotního projektu svozu a uložení biologického odpadu ve městě Cvikov. (7 pro)

178/11
K usn. rady č. 158/12 - předkládá ZM žádost p. Lamače ve věci zařazení změny využití pozemku v k.ú. Cvikov - na výstavbu fotovoltaické elektrárny. (7 pro) 

179/12
Ruší usn. rady 64/12 d) ze dne 21.2.2012 , kterým rada pověřila p. Kovalevovou Pavlu vedením odboru kultury . Pověření vedením odboru do 30.4.2012.

180/12
Na základě provedeného výběrového řízení dne 17.4.2012 a na návrh tajemníka městského úřadu j m e n u j e pana Bc. Miroslava Rejzka vedoucím odboru kultury Městského úřadu Cvikov od 1.5.2012 .

Dále rada projednala a :

  1. bere na vědomí informaci o přípravě lokality pro výstavbu rodinných domů v ulici ČSA za ubytovnou Cvikováčku – vodovodní a kanalizační přípojky vyjasněny na hranici pozemku – územní rozhodnutí vydáno,
  2. rada doporučuje řešit vybudování plynovodu v lokalitě ČSA za ubytovnou Cvikováčku
  3. bere na vědomí zrušení veřejné telefonní budky v ul. Martinovo údolí Cvikov
  4. bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna v Základní škole a Mateřské škole Bohumila Hynka Cvikov dne 30.4.2012 a 7.5.2012
  5. připomínka Mgr. Čeřovského k potřebě vyčištění a úklidu lesa za Veselákem u jeskyně

bude předána k zajištění veřejnou službou , případně SMC

  1. připomínka p.Herclíka k zajištění častějšího úklidu prostoru „Svačiňáku“ a před domem č.p. 261 ve Vančurově ulici – bude zajištěno veřejnou službou

ke kontrole usnesení:

  1. k usn. rady č. 113/12 z 20.3.2012 žádost občanů z č.p. 544,545 Cvikov II Mánesova ulice na provedení zpevnění plochy pro parkování a přemístění kontejnerů na tříděný odpad k č.p. 539 , přemístění nelze provést (soukromý pozemek) , bude provedeno částečné rozšíření a zpevnění stávající plochy
  2. k usn. rady č.116/12 - opěrná zeď ul. Vančurova - stanovisko statika, bude nutné provedení zabezpečení praskliny (předpoklad nákladů 700-800 tis.Kč)
  3. prohlídka a stanovisko statika k pódiu areálu letního kina – doporučuje omezení provozu a zatížení na podiu, doporučení provedení železobetonové skořepiny, možnost vyčištění klenbových prostor pod podiem k dalšímu využití

JUDr. Jaroslav Švehla                  Mgr. Šárka Jakobi
místostarosta města                   starostka města


↑ jdi na obsah stránky