• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

10. RaM 17.května 2005

Informace z jednání Rady města Cvikov 10. schůze dne 17. května 2005

 

117/05

Prodej bytu č. 16 , 1+1, Cvikov II Sídliště 582 – obálková metoda – 2 nabídky – čj. 1199 z 16.5. 05 – Božena Marešová, bytem Cvikov, čj. 1200 z 16.5. 05 – manželé Karel a Ivana Minaříkovi, bytem Kunratice u Cvikova. Rada schválila prodej bytu manželům Minaříkovým. (6 pro, 1 nepřítomen)

118/05

Žádost motocyklového klubu o prošetření postupu stavebního odboru ve věci „Pekelné doly“ – bude svoláno společné jednání se zástupcem motocyklového klubu, majitelem, zástupci města a stavebního úřadu.

119/05

K usn. 27/05c) žádost p. Krejčího, bytem Cvikov o zrušení věcného břemene ke sklepu. Dle výpisu z pozemkové knihy je vlastníkem sklepa město Cvikov, nelze rušit věcné břemeno, neboť p. Krejčí není vlastník. (6 pro, 2 nepřítomni)

121/05

Schválila organizační řád Městského úřadu Cvikov. (5 pro, 2 nepřítomni) 

122/05

Souhlasí s pověřením pro p. Jaroslava Máslíka k řízení služebního vozidla. (5 pro, 2 nepřítomni)

123/05

Souhlasí s pronájmem pozemků v k.ú. Cvikov u čerpací stanice dle žádosti p. Košlera, bytem Most. Po provedení stavebních úprav na silnici I/13 bude provedeno zaměření a případný prodej nájemci. (5 pro, 2 nepřítomni)

 

Dále rada projednala a

 

- vzala na vědomí informaci ředitele s.r.o SMC o zajištění oprav místních komunikací, zajištění dodavatelů, předběžné výdaje na jednotlivé úseky oprav 

-  vzala na vědomí informaci ředitele ZŠ a MŠ Cvikov ohledně výsledku dohadovacího řízení na KÚ Lbc ve věci rozpočtu mzdových prostředků a limitu pracovníků s tím, že žádost o případné navýšení fin. prostředků pro školu bude prošetřena a podle vývoje rozpočtu školy i města bude podán návrh

- vzala na vědomí informaci ředitele ZŠ a MŠ Cvikov o ukončení stravování dětí v MŠ Lindava formou obědů z ÚSP – zajištění stravování formou dovážky

-   vzala na vědomí oznámení ředitele ZŠ a MŠ Cvikov o registraci plátce DPH od 1. července 2005 na základě Osvědčení vydaného Finančním úřadem Nový Bor

- vzala na vědomí vyhlášení dražby čp. 319 v k.ú. Lindava – dražba 9.6. 2005, zveřejnění na úřední desce a WWW a Zpravodaji

-  vzala na vědomí konání skautského tábora v k.ú. Lindava

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                     starosta města


↑ jdi na obsah stránky