• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

10. RaM 17.května 2011

Usnesení 10. schůze Rady města Cvikova 17.května 2011

účast:  7 členů

207/11
K usn. 169/11+18/11 – kanalizace  Drnovec, vzhledem k možnostem snížení nákladů na výstavbu, řešení výstavby části kanalizace bez zadání dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení, možnost podání žádosti o dotaci bez stavebního povolení,  bude proveden další propočet nákladů,  znova projednat za účasti projektantky p. Tavodové. Odkládá na příští jednání rady. (6 pro, 1 nepřítomen)

208/11
Schvaluje převod částky 61 902,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Sídliště Cvikov za účelem pořízení závěsné nerezové digestoře. (7 pro)

209/11
Schvaluje odpis majetku města  dle návrhu v hodnotě  - skupina do 3 tis.Kč  celkem 6932,37  Kč, skupina nad 3 tis. Kč (účet  028 0100) celkem 13 846,- Kč. (7 pro)

210/11
Souhlasí s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města  č. 6/2005 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku,   pro akce „Barabanetnofestu 2011“ občanského sdružení Lusastia consort Cvikov ve dnech 3. a 4. června 2011 v areálu MKK a náměstí do 23,00 hodin. (7 pro)

211/11
Nemá námitek k udělení státního občanství ČR žadateli:  Vladislavov Kyselev, r.1991, státnímu občanu Ukrajiny, t.č. bytem Cvikov. (7 pro)

212/11
Bere na vědomí podání výpovědi  z pronájmu nebytového prostoru – restaurační zařízení  č.p. 73 Drnovec , nájemce p.Helena Dičkova. Výpovědní lhůta dle smlouvy.
Bude provedeno zveřejnění nabídky pronájmu od 1.8.2011. (7 pro)

213/11
Rada projednala návrh  na provedení  oprav v bytu nájemců manž. Vávrových  v č.p. 84 Jiráskova, Cvikov I a  souhlasí s provedením pouze stavebních prací, včetně vyštukování, s tím, že nátěr proti plísni a malování si hradí sám nájemce bytu.  (6 pro, 1 nepřítomen)

214/11
Rada projednala žádost nájemce bytu v č.p. 537  Komenského Cvikov II p.Hockeová  ve věci zatékání do bytu a souhlasí s provedením částečné – provizorní opravy oplechování střechy. (6 pro, 1 nepřítomen)

215/11
K usn. 130/11 – oprava střechy č.p. 91 Drnovec, stavební technik předložil nabídky 2 firem,  rada doporučuje uzavření smlouvy s firmou Templation s.r.o  v hodnotě 175 735,- Kč včetně DPH. Upozorňuje na  zadání opravy komínového tělesa, žádné další vícepráce nebudou schvalovány. (6 pro, 1 nepřítomen)

216/11
K usn. 164/11 a  k usn. 196/10 – oprava zdi a areálu letního kina, provedeno odbourání , provizorní oplocení,  upřesnit záměr města na využití areálu, pozvat na jednání rady 14.6.2011 ředitelku Městského kulturního střediska  za účelem projednání zadání zpracování studie. (6 pro, 1 nepřítomen)

217/11
Územní plán  města -  změna č.3, informace o využitelnosti vymezených zastavitelných ploch, nebylo využití na 50 %. Město by nemělo  navrhovat další plochy k zastavění, otázka  investic na zainvestování inženýrskými sítěmi. Využívání stavebních pozemků u stávajících inženýrských sítí. Vedoucí stavebního odboru doporučuje vyřadit uvedené pozemky, aby nedošlo k blokování ostatních změn.  Rada doporučuje po získání stanoviska  svolat schůzku pracovníků územního plánování Krajského úřadu, MěÚ Nový Bor, komisí a vedení města. (6 pro, 1 nepřítomen)

218/11
K usn. 140/11 – prodej volných bytů , pověřuje vedoucí odboru správy majetku města získat od 2 realitních kanceláří  stanovení jejich tržní ceny k posouzení s cenou dle znaleckého posudku. Z poskytnutých informací udělat návrh pro jednání rady. (6 pro, 1 nepřítomen)

219/11
Na základě  smluv o poskytnutí dotace na realizaci půdních vestaveb bytů v ulici Mánesova a v Drnovci  ukládá vedoucí odboru správy majetku města  prověřit smlouvy ve vztahu zástavního práva  bytového domu  nebo bytu, a ve spolupráci s bytovým oddělením SMC prověřit smlouvy  o nájmu bytů (spoluúčast na financování výstavby – zápočet podílu do úhrady nájemného). (6 pro, 1 nepřítomen)

220/11
Schvaluje ukončení pronájmu pozemků dohodou ke dne 31.5.2011
p.p.č. 11691/1 orná půda o výměře 112 m2 k.ú. Cvikov
p.p.č. 1691/1 orná půda o výměře o výměře 14766 m2 k.ú. Cvikov
nájemce: HYBNEROVÁ Lenka, Sloup v Čechách
(5 pro , 2 nepřítomni)

221/11
Schvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce pronajmout pozemek
a schvaluje změnu  usnesení RM 199/11-B) ze dne 03.05.2011 :
p.p.č. 621/3 část o výměře 200 m2 z celkové výměry 763 m˛ k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha, jiná plocha; ÚP: ostatní zeleň
žadatel: SVOBODOVI Jiří a Stanislava, Cvikov
účel: zahrada (uskladnění dříví) cena: 1,50 Kč/m2/rok
(5 pro , 2 nepřítomni)

222/11
Doporučuje ZM schválit  převod silnice p.p.č. 3600/1 k.ú. Cvikov na základě návrhu  ČR Ředitelství silnic a dálnic na převod formou Souhlasného prohlášení  a to bez části  ul.Komenského (tzn. oddělit úsek od křižovatky u garáží  pod budovou ZŠ-I.stupeň po křižovatku u čp. 331, který bude ponechán v majetku města jako místní komunikace) (6 pro, 1 nepřítomen)

223/11
Bere na vědomí  Oznámení o změně druhu a způsobu využití pozemku ze dne 06.05.2011
č.j.: OO/-2/2011-501 Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa -v rámci prováděné obnovy katastrálního operátu bylo rozhodnuto o změně ze zastavěné plochy-zbořeniště na ostatní-jinou plochu s dotčením stavebních parcel č. 15/2 (nové číslo pozemková parcela 636),  48 (nové p.p.č. 639), 56/2 (nové p.p.č. 642), 61 (nové p.p.č. 640).Touto evidenční změnou zůstává vlastnické právo nedotčeno. (6 pro, 1 nepřítomen)

224/11
Na základě podnětu člena rady p.Herclíka  ukládá  starostce a místostarostovi města vyvolat jednání s vlastníky lesních pozemků v k.ú. Trávník a Naděje za účelem projednání poškozování místních komunikací svozem vytěženého dřeva (přetížený náklad, nosnost mostků). K jednaní zajistit stanovisko odboru dopravy k možnému řešení omezení nákladní dopravy v této části města. (6 pro, 1 nepřítomen)

Dále rada projednala a  
-    bere na vědomí informaci Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj k prodeji živých zvířat nebo živočišných produktů ( Desatero  státní veterinární správy k prodeji)
-    bere na vědomí informaci Mateřských škol Jiráskova a Sídliště Cvikov o uzavření škol v době prázdnin  ( Jiráskova  18.7.2011-12.8.2011, Sídliště  11.7.2011 – 5.8.2011, s možností umístění dětí  v týdnu od 18.7. a v týdnu od 5.8. v druhé škole)
-    nepřijímá nabídku na zakoupení a prodej   turistických magnetek
-    otázka přijímání žádostí o byty města – zatím beze změny
-    odkládá projednání žádosti Ing. Beránka na pronájem  a provedení udržovacích prací objektu č.p. 295        JUDr. Jaroslav Švehla         Mgr. Šárka Jakobi
        místostarosta města             starostka města


↑ jdi na obsah stránky