• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

10. RaM 18.května 2004

Informace z jednání Rady města Cvikova 10. schůze dne 18. května 2004

 

116/04

Rada města nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na rozvoj sloupského koupaliště – Vlaštovčí jezero Sloup – dle žádosti obce Sloup v Čechách. (7 pro)

 

117/04

Rada města souhlasí s pořádáním letního dětského tábora 18. Přední hlídky Royal Rangers v ČR z Brna v termínu od 17. července do 7. srpna 2004 v k.ú. Svitava. (7 pro)

 

118/04

Rada města projednala žádost sl. Polákové o odpuštění nájmu nebytových prostor v ul. Komenského 105, Cvikov a souhlasí pouze s úhradou nákladů na zavedení vody a odpadu. Tyto náklady budou odečteny ze stávajícího nájmu. (7 pro)

 

121/04

Rada města schválila zařazení do evidence žádosti o pronájem bytů paní Tománkové Anně, paní Špringlové Marii a paní Kubátové Jaroslavy. (7 pro)

 

122/04

Rada města schválila zařazení do evidence žádost o koupi bytu paní Marešové Boženy. (7 pro)

 

124/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města  poskytnout finančního příspěvěk pro Charitu Česká Lípa na základě její žádosti bez určení jeho výše. (7 pro)

 

125/04

Rada města schválila dle žádosti místní organizace KDU-ČSL umístění vývěsní skříňky v ul. Komenského. (7 pro)

 

126/04

Rada města pověřuje Mgr. Jiřího Waltera k užívání závěsného odznaku při občanských obřadech. (7 pro)

 

127/04

Rada města revokuje usnesení rady č. 107/04 o poskytnutí částky ve výši 4 000,- Kč na soustředění žáků oddílu stolního tenisu DDM v Jetřichovicích z fondu starosty s tím, že tento finanční příspěvek bude poskytnut z položky sport č. 3419. (6 pro)

 

128/04

Rada města souhlasila s rozdělením hospodářského výsledku dle rozboru hospodaření a provedeného auditu těchto příspěvkových organizací :

-         DDM Cvikováček – přebytek ve výši  6 319,58 Kč  na pokrytí ztráty roku 2002 ve výši 4 926,06 Kč a převod částky 1 393,52 Kč do rezervního fondu

-         MŠ Jiráskova Cvikov – přebytek ve výši 125 295,96 Kč převést do rezervního fondu

-         MŠ Sídliště Cvikov – přebytek ve výši 57 418,12 Kč převést do rezervního fondu

-         ZUŠ Cvikov – přebytek ve výši 89 812,94 Kč převést do rezervního fondu

a doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozdělení finančních přebytků. (6 pro)

 

Dále rada města projednala a :

 

Ř      vzala na vědomí jmenování hodnotících komisí pro výběrová řízení těchto investičních akcí města :

o       rekonstrukce ZŠ Cvikov

o       svoz komunálního odpadu

o       půdní nástavba DPS Cvikov

o       rozšíření kanalizace Cvikov

o       rekonstrukci budovy MěÚ Cvikov

o       rekonstrukci střechy v ul. Mánesova

Ř      vzala na vědomí jmenování komisí pro otevírání obálek k výše uvedeným investičním akcím včetně stanovení termínů pro jejich vyhodnocení.

Ř      vzala na vědomí informaci Ing. Bobeláka, ved. finančního odboru, o vyjádření bankovních ústavů k problematice poskytování hypoték na základě smluv o smlouvách budoucích kupních při prodeji pozemků určených k zástavbě

Ř      projednala možnost prodeje domů ve starší zástavbě. Způsob a pravidla prodeje budou určeny na jednání příští rady města.

 

 

 

JUDr. Jaroslav  Š v e h l a                                                  Mgr. Ivo  Č e ř o v s k ý

      místostarosta města                                                              starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky