• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

10. RaM 18.května 2010

Informace z 10. schůze Rady města Cvikov dne 18. května 2010

Účast: ze 7 členů rady přítomno 5 členů (omluveni p. Petržela, Mgr. Jakobi)

159/10
Předzahrádka u č.p. 64 Žitavská ulice Cvikov - nejedná se o restaurační zařízení, stížnosti občanů , nevhodnost provozování – užívání zejména pro požívání alkoholických nápojů, bez možnosti využívání sociálního zařízení provozovny. Rada revokuje usnesení č. 150/08 z 20.května 2008 o povolení užívání veřejného prostranství – chodníku u prodejny v č.p. 64 Žitavská ulice Cvikov I a to s platností od 1.6.2010.(5 pro)

160/10
Pronájmy pozemků města
a)
souhlasí s pronájmem pozemků :
lokalita za internátem – stavební pozemky pro RD
p.p.č. 2636/5 vše k.ú. Cvikov o celkové výměře 1063 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2363/6 o celkové výměře 1073 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2363/7 o celkové výměře 1068 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2363/8 o celkové výměře 1062 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2363/9 o celkové výměře 1058 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2363/10 o celkové výměře 1044 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2363/11 o celkové výměře 1047 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2363/12 o celkové výměře 1019 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2363/14 o celkové výměře 708 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: komunikace
p.p.č. 2363/16 o celkové výměře 603 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: komunikace
lokalita zelený vrch
p.p.č. 3011/13 o celkové výměře 5380 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území + louky a pastviny
p.p.č. 2979/8 o celkové výměře 1235 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2979/9 o celkové výměře 1243 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2979/10 o celkové výměře 1159 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2979/11 o celkové výměře 1144 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2979/12 o celkové výměře 1008 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2979/13 o celkové výměře 1012 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2979/14 o celkové výměře 1022 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2979/15 o celkové výměře 1027 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: smíš. obyt. území
p.p.č. 2979/16 o celkové výměře 3114 m˛, dle KN: trv.trav.porost, dle ÚP: komunikace
nájemce: Biochov s.r.o., Jablonné v Podještědí, 1 měsíční výpovědní lhůta, 0,10 Kč /m2/rok
.(5 pro)

b)
souhlasí s pronájmem pozemků
p.p.č. 2694/1 k.ú. Cvikov o celkové výměře 1490 m˛ dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: louky a pastviny, nájemce Veronika Šmídová, Praha 1 účel: zahrada (chov včel) .(5 pro)
a
nesouhlasí s pronájmem pozemku
p.p.č. 2680/2 k.ú. Cvikov část 520 m˛ z celkové výměry 1366 m˛dle KN: ostatní plocha, ostatní komunikace, dle ÚP: komunikace (žadatel: Veronika Šmídová, Praha 1) účel: zahrada (chov včel) z důvodu zachování příjezdové cesty na okolní pozemky .(5 pro)

c)
souhlasí s pronájmem pozemku
st.p.č. 79 k.ú. Lindava o celkové výměře 133 m˛dle KN: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, dle ÚP: louky a pastviny a p.p.č. 571 k.ú. Lindava o celkové výměře 194 m˛ dle KN: ostatní plocha, neplodná půda, dle ÚP: ostatní zeleň
nájemce: Blanka Obžerová, Mimoň účel: ostatní plocha, cena 1,- Kč/m2/rok .(5 pro)

d)
souhlasí s ukončením pronájmu pozemku města p.č. 3179 k.ú. Cvikov k 31.5.2010 dle nájemní smlouvy č. 1, nájemce Mgr. Petra Hájková. .(5 pro)

e)
souhlasí s vyvěšeném záměru o pronájmu pozemků města na úřední desce :
p.p.č. 3179 –část z celkové výměry 3505 m2 v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
žadatel: Gašpárovi Zbyněk a Jiřina, Česká Lípa .(5 pro)

f)
Souhlasí s dodatkem nájemní smlouvy o pronájmu pozemku p. Bártovi -  měsíční platby za pronájem pozemku na Sídlišti (stánek). .(5 pro)

161/10
Souhlasí s vyvěšením záměru o prodeji pozemků města na úřední desce:
A) p.p.č. 772/2 k.ú. Cvikov o výměře 4537 m˛ 
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
žadatel: Pech Petr, Cvikov; účel: chov drobného zvířectva .(5 pro)

B) p.p.č. 624/2 k.ú. Lindava o výměře 82 m˛
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
p.p.č. 625 k.ú. Lindava o výměře 457 m2
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
žadatel: Škrabánkovi Josef a Jitka, Lindava; účel: scelení pozemků .(5 pro)

162/10
Souhlasí s podáním žádostí o pronájem pozemků v k.ú. Kunratice , vodní plocha rybník Kunratice u Cvikova v majetku PF ČR – p.č. 2793/1 o výměře 5396 m2,p.č.2793/5 o výměře 469 m2, p.č. 2793/6 o výměře 494 m2, p.č. 2793/7 o výměře 367 m2, zřízení pronájmu pozemků před schválením převodu pozemků na město. .(5 pro)

163/10
Souhlasí se zrušení nájmů za sklepy v k.ú. Lindava – vrácení uhrazeného nájmu ( zpětně za poslední 3 roky ) sklepy na pozemku Lesů ČR: (5 pro) nájemci : Zdena Voříšková,Praha
Marie Kašíková, Lindava
Helena Krsková , Lindava
Petr Holan, Praha
Josef Volejník, Ústí n.Labem

164/10
Prodej bytů - schvaluje prohlášení vlastníka pro obytné domy č.p. 469, 494, 470, 303, 569 v ulici Martinovo Údolí, část Cvikov II :
č.p. 469 - prohlášení vlastníka , kterým město vymezuje v budově č.p. 469 na stavební parcele č. 893/12, včetně nově oddělené pozemkové parcele č. 3863/5, vše v  k.ú. Cvikov, bytové prostory, včetně podílu na společných částech uvedeného domu a podílu na pozemcích stavební parcela č. 893/12 a pozemková parcela č. 3863/5

č.p. 494 – prohlášení vlastníka, kterým město vymezuje v budově č.p. 494 na stavební parcele č. 893/14, včetně nově oddělené pozemkové parcely č. 3863/2, vše v  k.ú. Cvikov, bytové prostory, včetně podílu na společných částech uvedeného domu a podílu na pozemcích stavební parcela č. 893/14 a pozemková parcela č. 3863/2

č.p. 470 – prohlášení vlastníka, kterým město vymezuje v budově č.p. 470 na stavební parcele č. 893/13, včetně nově oddělené pozemkové parcely č. 3863/4, vše v  k.ú. Cvikov, bytové prostory, včetně podílu na společných částech uvedeného domu a podílu na pozemcích stavební parcela č. 893/13 a pozemková parcela č. 3863/4

č.p. 303 a č.p. 569 – prohlášení vlastníka , kterým město vymezuje v budově č.p. 303 a č.p. 569 na stavební parcele č. 1102a 1103, vše v  k.ú. Cvikov, bytové prostory, včetně podílu na společných částech uvedeného domu a podílu na pozemcích stavební parcela č. 1102 a č. 1103
.(5 pro)

165/10
Doporučuje ZM udělit výjimku z počtu dětí Mateřské škole Lindava pro ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov na školní rok 2010-2011 na 14 dětí. .(5 pro)

166/10
Souhlasí s prodloužením doby konání veřejné akce do 03,00 hodin akce Maracana – dne 3.7.-4.7.2010 na fotbalovém hřišti Maracana ve Cvikově, pořadatel HC Cvikov . (5 pro)

167/10
Bere na vědomí konání sportovních akcí na území města a užívání pozemků města
pořádání vytrvalostního závodu koní , pořadatel: Minifarma Sloup v Čechách, z části na území města Cvikov a užívání pozemku města u rybníku Veselák ve Cvikově pro účely servispointu dne 3.7.2010.(5 pro)
pořádání veřejného závodu horských kol 19.6.2010 pořadatel: PAKLI Sport – Malevil Cup .(5 pro)

168/10
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, že příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Cvikov, povedou od r. 2010 účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, a to v souladu s § 13 a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. (5 pro)

169/10
Bere na vědomí oznámení o ukončení práce kronikáře místní části Drnovec Mgr. Drahoňovské Miroslavy provedením zápisu za r. 2009. (5 pro)

170/10
Souhlasí jako vlastník objektu s podnájmem bytu 1+2 v č.p. 541 Mánesova ulice Cvikov II – nájemce Věra Kolářová, podnájemce Michal Eiselt, na dobu 1 roku.(5 pro)

171/10
Bere na vědomí sdělení Severočeské vodárenské společnosti Teplice - vyjádření k spolufinancování stavby „kanalizace Drnovec“, z důvodu nepřiměřených vysokých nákladů nebudou se spolupodílet na financování a převzetí stavby. (5 pro)

172/10
Projednala se zástupcem Stavokombinát-Investu Liberec zajištění projektové přípravy pro vydání stavebního povolení a zahájení stavby marketu ve Cvikově (závisí na uzavření smlouvy s konkrétním obchodním řetězcem, která není dosud podepsána, tím i nedokončení PD pro stavební povolení).
Realizace kupní smlouvy o koupi pozemku pro výstavbu marketu do konce května 2010 (v současné době smlouva o smlouvě budoucí s uhrazenou zálohou, územní rozhodnutí vydáno)
Zástupce potvrzuje i nadále zájem o koupi pozemků na výstavbu řadových domů v lokalitě Pod Zeleným vrchem – projednání uzavření smlouvy.
Další jednání se zástupci Stavokombinátu Investu Liberec na schůzi rady 29.6.2010

173/10
Zápis z hygienické kontroly OHES Česká Lípa ve školní jídelně ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov – budova Jiráskova ulice – poškozená dlažba, plíseň – vzduchotechnika,větrání . Rada doporučuje zahrnout do rozpočtu r.2011 rekonstrukci podlahy v kuchyni. (5 pro)

174/10
Prodej bytů – stanovisko vlastníka města Cvikov ke kůlnám za obytnými domy v Komenského ulici Cvikov II – uživatelé nájemci bytů z č.p. 536, 537, 538
- prohlášení města kolny přidělit ke krajním domům t.j. 536 a 538, pro všechny objekty zřidit věcné břemeno přístupu a užívání kůlen. (5 pro)

175/10
Bere na vědomí záporné stanovisko P ČR dopravního inspektorátu k požadavku na posunutí značky konce obce na silnici III.třídy směr Trávník (značka se umisťuje na konec oboustranné souvislé zástavby) se stanoviskem nesouhlasí, bude požádáno o přehodnocení stanoviska. (5 pro)

Dále rada projednala:
- připomínka k parkování aut v bezprostřední blízkosti křižovatky silnice I/13 a komunikace ulice Havlíčkova bude projednána s Městskou policií a PČR obvodní oddělení Cvikov k provádění kontroly stání
- bere na vědomí sdělení Úřadu práce Česká Lípa o zrušení sběrné schránky tiskopisů dávek SSP od 1.6.2010
- bere na vědomí stanovisko k parkování aut v ulici Československé armády u objektu Ovečky – umístění omezující dopravní značky není nutné s odkazem §25 odst. 3 361/2000 Sb.
- bere na vědomí hlášení ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov o počtu dětí v Mateřské škole Lindava za měsíc duben a oznámení o uzavření mateřské školy v době letních prázdnin

Mgr. Ivo Čeřovský   starosta města

JUDr. Jaroslav Švehla    místostarosta města


↑ jdi na obsah stránky