• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

10. RaM 19.května 2009

Informace z 10.  schůze  Rady města Cvikov dne 19.května 2009

 

Účast : 5 členů  ze 7 členů rady

 

171/09

Prodej domu č.p. 246 Lindava : pokud nebude uhrazena kupní cena do 1.6.2009, rada souhlasí s podáním návrhu na zrušení kupní smlouvy  (REMAX – smluvní pokuta)

(5 pro)

 

172/09

Vyjádření k podnikatelskému záměru  likvidace pneumatik v areálu firmy Max Moser, na základě žádosti p. Hanzlíka. Komise rozvoje i rada předběžně souhlasí se záměrem  - bezpodmínečně   požaduje  skladování i provoz v uzavřených halách.

(5 pro)

 

173/09

Bere na vědomí informaci referentky ŽP o stavu provádění kontrol likvidace odpadů u podnikatelské sféry, kontrola dokladů o likvidaci. Souhrnná  zpráva 26.8.2009.

(5 pro)

 

174/09

Schvaluje poskytnutí mimořádné dotace občanskému sdružení  Lusatia pro uspořádání 2. ročníku festivalu „Barabán“ ve výši 10 tis.Kč.

(5 pro)

 

175/09

Souhlasí s přidělením a pronájmem bytu velikosti 1+2 v č.p. 326 Lindava  p.Haně Pilařové, bytem Lindava 172, nejsou žádné pohledávky vůči městu .

(5 pro)

 

176/09

Souhlasí s poskytnutím  příspěvku ve výši 5000,- Kč   a převzetí záštity města nad závodem 19.7.2009 ve Varnsdorfu (Pohár Libereckého kraje), s upozorněním na mimořádné poskytnutí, žádat při projednávání rozpočtu města na následující rok.

(5 pro)

 

177/09

Nesouhlasí s výměnou  uvolněného bytu  2+1 v č.p. 540  Mánesova ulice Cvikov II  (žádost Lukáše Petra a Lucie Kuchařové, žádost  Marcely Berdarové) . Byt bude přidělen dle pořadníku žadatelů o byty. (5 pro)

 

179/09

Souhlasí s podpisem smlouvy o dílo  na opravu sochy Svatého Petra hodnotě  130 tis.Kč .

(5 pro)

180/09

Souhlasí s udělením státního občanství  Simionovi Penciu , občanu Bulharské republiky.

(5 pro)

 

182/09

Doporučuje ZM schválit výjimku v počtu dětí v mateřské škole  Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka  Cvikov na školní rok 2009-2010, nižší počet 12, včetně dofinancování v rámci rozpočtu města. Vzala na vědomí informaci o docházce dětí do předškolního zařízení  v letošním školním roce. (5 pro)

 

184/09

Projednala návrh a.s. Stavokombinát Invest  Liberec o prodloužení lhůty realizace smlouvy o smlouvě budoucí na koupi pozemku pro výstavbu supermarketu a  nabídku úhrady zálohy ceny pozemku ve výši 200 tis.Kč a   schvaluje prodloužení smlouvy do 31.12.2009 a souhlasí s úhradou zálohy kupní ceny. (5 pro)

 

185/09

Souhlasí s podpisem nájemní smlouvy  mezi městem a ÚZSVM   na užívání pozemků stavebních parcel pod obytnými  panelovými domy  (nájem od r. 2006) ve výši 7,- Kč/1m2/rok. (5 pro)

 

186/09

Souhlasí s uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku města  p. č. 3715 k.ú. Cvikov , pro účely zřízení přípojky elektro k rodinnému domu manž. Ing. Vladislava a Eriky Lázničkových, bytem Cvikov-Drnovec. (5 pro)

 

187/09

Souhlasí s podpisem smlouvy o dílo č. 6/2009  mezi městem a s.r.o Templation Praha 5 na rekonstrukci střechy na objektu základní školy č.p. 300, Nerudova ulice, Cvikov I , na základě provedeného výběrového řízení v hodnotě díla včetně DPH 787 525,30 Kč, s doplněním,že případné vícepráce se nebudou týkat výměry ploch rekonstruovaného střešního pláště, byla ověřena dodavatelem díla. (5 pro)

 

188/09

Souhlasí s podpisem smlouvy o dílo č. 12909 mezi městem a Sdružením podnikatelů  Zdeněk Vostřel – Rios – střešní systémy, Nový Bor na rekonstrukci střechy objektu základní školy č.p. 278  Lindava, na základě provedeného výběrového řízení v hodnotě díla včetně DPH 425 257,- Kč, s doplněním,že případné vícepráce se nebudou týkat výměry ploch rekonstruovaného střešního pláště, byla ověřena dodavatelem díla. (5 pro)

 

189/09

Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  na pozemcích města p.č. 577/4 k.ú. Drnovec pro účely zřízení vodovodní přípojky ke stavbě rodinného domu  D. Gajdoše,bytem Cvikov. (5 pro)

 

190/09

Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene  na pozemcích města p.č. 1075 k.ú. Trávník, pro položení kabelů NN ,  s ČEZ Distribuce  Děčín    ( LAMAL s.r.o Pertoltice pod Ralskem) , za úplatu 1000 ,- Kč . (5 pro)

 

191/09

Souhlasí s uzavřením smlouvy o právu k provedení stavby  mezi městem Cvikov jako vlastníkem pozemku p.č. 3512/6,3602/3,3602/10 v k.ú. Cvikov a stavebníkem Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice, na akci Cvikov – Mánesova ul. – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, s požadavkem provedení nových asfaltových povrchů. (5 pro)

 

192/09

Souhlasí s uzavřením výpůjční smlouvy č. 01/2009/Z-36021 mezi městem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Praha   na využití pozemků Lbc.kraje  p.č. 1154/2, PK 2410/1 díl 2, 3621/2, 3812/1 pro přípravu a  realizaci akce I/13 Okružní křižovatka Cvikov. (5 pro)

 

193/09

Doporučuje ZM+ zvolit nového člena Osadního výboru Lindava – Svitava  p.Janu Lidmanovou . (5 pro)

 

Dále rada projednala:

 

-         bere na vědomí uzavření mateřské školy v Lindavě v době od 7.7.2009 – 21.8.2009

-         informaci o zajištění připomínek ze zápisu Osadního výboru Lindava-Svitava

 

 

 

 

                 JUDr. Jaroslav Švehla              Mgr. Ivo Čeřovský

                 místostarosta města                     starosta města

 

 

 

 


↑ jdi na obsah stránky