• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

10. RaM 6.května 2008

Informace z jednání 10. schůze Rady města Cvikova ze dne 6. května 2008

134/08

K usn. 99/08 - kamerový systém, seznámení se s projektem řešení a rozmístění kamer, možnost získání dotačních titulů, dotační titul – 75 %  z MV, dotační titul - EU+KULK 95 %.

(6 pro, 1 nepřítomen)

135/08

Věcná břemena na pozemky města – rada souhlasí s uzavřením smluv na věcné břemeno na pozemcích města a na straně druhé

a)  p.  Šimerda - bezplatné věcné břemeno na pozemek města  přístup - vjezd po pozemku města z ulice Pivovarská (areál Delty) ( 6 pro, 1 nepřítomen)

b )  manž. Lamačovi - smlouva o smlouvě budoucí na kanalizační a vod. přípojku pro výstavbu rodinného domu -  pozemky  města v ulici K Zahrádkám ( 6 pro, 1 nepřítomen)

c) Lorber Pavel - smlouva o smlouvě budoucí na přípojky pro výstavbu rodinného domu  -  pozemky města v ulici Komenského ( 6 pro, 1 nepřítomen)

136/08

Doporučuje ZM schválit podpis kupních smluv se SVS Teplice na převod dokončených kanalizací:

Kanalizace – Ústavní ulice -  kupní smlouva SVS – budoucí kupní

Kanalizace Martinovo údolí – od Interiéru 

Kanalizace Dělnická

Kanalizace Tovární

( 6 pro, 1 nepřítomen)

137/08

Byt v č.p. 38 Náměstí Osvobození - náklady na rekonstrukci bytu cca  400 tis. Kč, nové dispoziční řešení bytu. Oprava střechy + oprava zdi – náklady cca 80 tis. Kč. Návrh na prodej domu – nabídka přednostně nájemcům. Návrh rozpočtové změny 600 tis. Kč. Rada doporučuje zvážit oba návrhy. ( 6 pro, 1 nepřítomen)

138/08

Doporučuje ZM schválit dodatek změny Zřizovací listiny příspěvkové organizace DDM Cvikováček - oprava adresy sídla organizace. ( 6 pro, 1 nepřítomen)

139/08

Zajištění usnesení ZM – právní rozbor postupu prodeje pozemků v k.ú. Naděje p. č. 858 – doporučuje ZM ukončení prodeje a schválení prodeje pozemku formou dražby pro účely výstavby s předkupním právem města do doby kolaudačního souhlasu, stanovení dražební jistiny. ( 6 pro, 1 nepřítomen)

140/08

Doporučuje ZM  schválit dodatek Smlouvy o dílo na zpracování změny č. 2 Územního plánu města – navýšení o 36 tis. Kč z důvodu rozšíření zadání změny č. 2 a doporučuje schválit změnu rozpočtu města. ( 6 pro, 1 nepřítomen)

141/08

Doporučuje ZM schválit celkovou rekonstrukci Morového sloupu, včetně zhotovení 3. sochy.

( 6 pro, 1 nepřítomen)

142/08

Doporučuje ZM pověřit  místostarostu města zastupováním města na Valné hromadě SVS 4.6.2008. ( 6 pro, 1 nepřítomen)

143/08

Provoz školního hřiště pro veřejnost – rada souhlasí s navýšením počtu pracovníků v měsících červen, červenec, srpen (úřad práce, brigáda). ( 6 pro, 1 nepřítomen)

144/08

Doporučuje ZM schválit odpis nevymožitelné pohledávky města za dislokační poplatek ve výši 94 463,- Kč od s.p. Interiér Praha, s.p. v likvidaci. ( 6 pro, 1 nepřítomen)

145/08

Prodej domu č.p. 242 Lindava - s věcným břemenem pronájmu části nebytového prostoru pro Českou poštu. Upozornění České pošty na změnu systému vytápění od září 2008. Pověřuje Osadní výbor Lindava – Svitava na projednání zájmu České pošty o možnosti umístění v jiném objektu. ( 6 pro, 1 nepřítomen)

146/08

Daň z nemovitostí – možnost zvýšení obecně závaznou vyhláškou města – ukládá vedoucímu finančního odboru zpracovat informační materiál pro členy ZM. (6 pro, 1 nepřítomen)

147/08

Doporučuje ZM sjednotit prodejní cenu za 1 m2 pozemku pro účely zahrady, rozšíření zahrady, louky . Nyní cena 20,- a 30,- Kč, nový návrh na 30,- Kč. ( 6 pro, 1 nepřítomen)

148/08

P o z e m k y - 

148/08 /A

Budovy – PRODEJ

zemědělská stavba.na p.č.st. 582/2 o výměře 106 m2 k.ú. Cvikov (ul. Tovární) žadatel: Zdeněk a Ivana ČERNÝCH, Tovární 171, Cvikov

účel: legalizace stávajícího stavu - budova na pozemku žadatelů, KRM i rada doporučuje prodej ke schválení  za cenu dle znaleckého posudku s možností zápočtu vlastních investic kupujících ( 6 pro, 1 nepřítomen)

148/08/ B

Pozemky - NABYTÍ do majetku města

a) p.p.č. 3513/1 o výměře 7605 m2 k.ú. Cvikov  (náměstí-pozemky v okolí panel.domů), druh pozemku: ostatní plocha–jiná plocha, dle ÚP: čistě obytné území-kolektivní

p.p.č. 3513/4 o výměře 219 m2 k.ú. Cvikov, druh pozemku: ostatní plocha–sportoviště a rekreační plocha; dle ÚP: čistě obytné území-kolektivní

p.č.st. 1461/1 o výměře 171 m2 k.ú. Cvikov, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; dle ÚP: čistě obytné území-kolektivní

p.č.st. 1461/2 o výměře 263 m2 k.ú. Cvikov, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; dle ÚP: čistě obytné území-kolektivní

p.č.st. 1461/3 o výměře 272 m2 k.ú. Cvikov, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; dle ÚP: čistě obytné území-kolektivní

účel: veřejný zájem

bezúplatný převod od: ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Česká Lípa, KRM i rada: doporučuje ke schválení     

b) p.p.č. 2197/2 o výměře 1420 m2 k.ú. Lindava  (cesta podél lindavské fary), druh pozemku: ostatní plocha–ost.komunikace, dle ÚP: komunikace

účel: zachování komunikace; bezúplatný převod od: ČR – Státní statek Cvikov, s.p., Nový Bor, KRM i rada : doporučuje ke schválení

c) p.p.č. 904/5 o výměře 1935 m2 k.ú. Lindava, druh pozemku: ostatní plocha-neplodná půda; dle ÚP: nezast.území-ostatní zeleň,

účel: součást rekonstrukce lindavského rybníku; bezúplatný převod od: ČR – Státní statek Bílý Kostel, s.p. v likvidaci, Žitavská 100, Hrádek n/Nisou, KRM i rada : doporučuje ke schválení

d) p.p.č. 904/6  v k.ú. Lindava, druh ostatní  plocha , pro účely propojení komunkací, bezúplatný převod od  ČR – Státní statek Bílý Kostel s.p. v likvidaci, Hrádek nad Nisou, KRM i rada doporučuje ke schválení

bod a-d  ( 6 pro, 1 nepřítomen)

148/08/ C

Pozemky - PRODEJ           

a) p.p.č. 1154/32 o výměře 218 m2  k.ú. Cvikov (zahrádky u DDM Cvikováček), druh pozemku: zahrada; dle ÚP: ZÚ-chatové a zahrádkové kolonie, p.p.č. 1152/6 o výměře 100 m2  k.ú. Cvikov, druh pozemku: zahrada; dle ÚP: NÚ-zahrady

žadatel: Jiří a Hana ZIGUŠKOVI, Sídliště 551, Cvikov - odstoupení od kupní smlouvy vč. ukončení nájmu p. Lenkou Paterovou, účel: zahrada. KRM i rada doporučuje prodej ke schválení za cenu 30 Kč/m2

b) p.p.č. 1152/3 o výměře 450 m2  k.ú. Cvikov  (zahrádky u školního hřiště), druh pozemku: zahrada; dle ÚP: ZÚ-zahrady, p.p.č. 1152/2 o výměře 148 m2  k.ú. Cvikov, druh pozemku: zahrada; dle ÚP: NÚ-zahrady

žadatel: Karel ZEMAN, Sídliště 575, Cvikov  (t.č. nájemce), účel: zahrada. KRM  i rada doporučuje prodej ke schválení za cenu 30 Kč/m2

c) p.p.č. 1144/8 o výměře 372 m2  k.ú. Cvikov  (zahrádky u školního hřiště), druh pozemku: zahrada; dle ÚP: ZÚ-zahrady

žadatel: Vladimír a Bohuslava NOVOTNÝCH, Sídliště 576, Cvikov, (t.č. nájemci)                   účel: zahrada. KRM i rada  doporučuje prodej ke schválení za cenu 30 Kč/m2

d) p.p.č. 1144/9 o výměře 495 m2  k.ú. Cvikov  (zahrádky u školního hřiště), druh pozemku: zahrada; dle ÚP: ZÚ-zahrady

žadatel: Martina FLECKOVÁ, Družstevní 175, Cvikov  (t.č. nájemce), účel: zahrada. KRM  i rada doporučuje prodej ke schválení za cenu 30 Kč/m2

e) p.p.č. 1142/7 o výměře 477 m2  k.ú. Cvikov  (zahrádky u školního hřiště), druh pozemku: zahrada; dle ÚP: ZÚ-zahrady

žadatel: Blanka DVOŘÁKOVÁ, B.Němcové 177, Cvikov  (t.č. nájemce), účel: zahrada. KRM  i rada doporučuje prodej ke schválení za cenu 30 Kč/m2

f) p.p.č. 1142/7 o výměře 476 m2  k.ú. Cvikov (zahrádky u školního hřiště), druh pozemku: zahrada; dle ÚP: ZÚ-zahrady

žadatel: Roman ZIGUŠKA a Petronela BOCA, Sídliště 551, Cvikov, účel: zahrada (t.č. pronájem: manželé Barešovi). KRM  i rada doporučuje prodej ke schválení za cenu 30 Kč/m2

g) p.p.č. 2979/16 o výměře 3114 m2 k.ú. Cvikov (Pod Zeleným vrchem), druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: část-ostatní plocha,část-ZÚ-smíš.obytné území

žadatel: STAVOKOMBINÁT INVEST s.r.o., Dr.M.Horákové 185/66, Liberec, účel: dopravní obslužnost – výstavba RD. KRM i rada doporučuje prodej ke schválení za cenu 100 Kč/m2  

h) p.p.č. 3517/1 -část (dle GP: 3911/2) o výměře 64 m2 k.ú. Cvikov (ul. Nábřežní), druh pozemku: ostatní plocha-ost.komunikace; dle ÚP: ostatní plocha

žadatel: Martin ŠIMERDA, Putimská 323/1, Liberec, účel: napojení na budovaný převaděč malé vodní elektrárny u p.p.č. 3805/1. KRM i rada doporučuje prodej ke schválení za cenu 100 Kč/m2  

i) p.p.č. 6 o výměře 301 m2  k.ú. Cvikov  (ul. Československé armády), druh pozemku: zahrada; dle ÚP: ZÚ-smíšené obytné území

žadatel: Ladislav STEHLÍK, ČSA 3, Cvikov, Roman a Monika VOKŘÍNKOVI, ČSA 3, Cvikov,                                                  účel: rozšíření zahrady. KRM i rada doporučuje prodej ke schválení za cenu 30 Kč/m2

j) p.p.č. 3420/8 –část dle GP (cca 3000 m2) z celkové výměry 28377 m2 k.ú. Cvikov  (ul.Lesní), druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: část-zeleň a část-louky, pastviny

žadatel: ing.Josef DOSTÁL, Tovární 271, Cvikov, účel: sekání trávy. KRM i rada doporučuje prodej ke schválení za cenu 30,- Kč/m2

k) p.p.č. 740/24 – část dle GP(cca 270 m2) z celkové výměry 843 m2 k.ú. Cvikov  (ul.Martinovo údolí), druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: NÚ-louky, pastviny

žadatel: Petr a Michaela ROUBÍČKOVI, Martinovo údolí 470, Cvikov, účel: zahrada (t.č. nájemci). KRM i rada doporučuje prodej ke schválení za cenu 30 Kč/m2

l) p.p.č. 510/1 o výměře 2422 m2  k.ú. Cvikov  (ul.Martinovo údolí), druh pozemku: ostatní plocha-zeleň; dle ÚP: NÚ-ostatní zeleň

žadatel: Josef STUDNIČNÝ, Martinovo údolí 247, Cvikov, účel: rozšíření zahrady u domu č.p. 247. KRM i rada doporučuje prodej ke schválení za cenu 30,- Kč/m2 + ocenění vzrostlých stromů

m) p.p.č. 259 o výměře 429 m2  k.ú. Lindava, druh pozemku: zahrada, dle ÚP: ZÚ–smíšené obytné území (zaplavované území) 

2 žádosti: Jiří ŠTĚPÁN, Lindava 158, účel: zahrada

Olga HAVLASOVÁ, Svojsíkova 757, Nový Bor  (t.č. nájemce) účel: zahrada-scelení pozemků

OV Lindava-Svitava: podmínka projednání prodeje se sousedními vlastníky. KRM i rada doporučuje ke schválení prodej p. HAVLASOVÉ za cenu 30 Kč/m2 s ohledem na zaplavované území.

o) p.č.st. 714/1 o výměře 269 m2 k.ú. Naděje, druh pozemku: ostatní plocha-neplodná půda; dle ÚP: zastavěné úz.-smíšené obytné území

žadatel: Jiří a Ivona MASAROVI, Sídliště 585, Cvikov, účel: rozšíření vlastního pozemku plánovaného k výstavbě. OV Trávník-Naděje: doporučuje prodej se stanovením ceny jako u obdobných pozemků umístěných ve smíšeném obytném úz. V této lokalitě  KRM  i rada doporučuje prodej ke schválení za cenu 100 Kč/m2  

p) p.p.č. 938/1 o výměře 1604 m2  k.ú. Naděje, druh pozemku: trvalý travní porost, dle ÚP: zastavěné území – smíšené obytné území, p.č.st. 21 o výměře 80 m2  k.ú. Naděje, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště; dle ÚP: zastavěné úz.–smíšené obytné území

žadatel: Vlastimil NOVÁK, Mirovická 1083/44, Praha 8  (t.č. nájemce), účel: výstavba RD. OV Trávník-Naděje: doporučuje prodej s upozorněním, že případná výstavba je podmíněna souhlasem CHKO. KRM i rada doporučuje prodej ke schválení za cenu 100 Kč/m2 + předkupní právo města

q)  prodej budoucí komunikace p.p.č. 2865/17 k.ú. Cvikov, lokalita Dělnická-Vojanova (výstavba RD)

KRM  i rada doporučuje ke schválení prodej pozemku s.r.o. EKO Haus Fertigbau za cenu                1 Kč/m2 za podmínky, že komunikaci vč. asfaltového povrchu na vlastní náklady vybudují a poté zdarma převedou městu (město na vlastní náklady vybuduje veřejné osvětlení)

bod a-q     ( 6 pro, 1 nepřítomen)

148/08/E

Doporučuje ZM souhlas s převodem části pozemku p.č. 3420/21 k.ú. Cvikov (dle návrhu GP se jedná o díl a) o výměře 198 m2) – sloučení do p.p.č. 3420/12 - žadatelé-vlastníci předmětných pozemků Ing. Josef Dostál a sl. Barbora Dostálová a souhlasí s převodem mezi vlastníky pozemků. ( 6 pro, 1 nepřítomen)

148/08/F      

Pozemky – snížení ceny

a)  žadatel: Martin KAMENÍK, Žitavská 442, Cvikov, prodej schválen ZM dne 20.12. 2007 pod usn.č. 2/A/j), p.č. 3622/1 – ostatní plcha-ost.komunikace o výměře 79 m2 k.ú. Cvikov;dle ÚP: ZÚ-smíšené obytné úz. – nedoporučuje ZM snížení - kanalizační přípojka se týká objektu ve vlastnictví žadatele. ( 6 pro, 1 nepřítomen)

b) žadatel  Václav Martínek,  Lindava 87, prodej pozemku schválen dne 20.3. 2008, p.č. 2390, 465 a 466 v k.ú. Lindava pro účely rozšíření zahrady, rada nedoporučuje snížení kupní ceny pozemku, pozemek určený k výstavbě ( 6 pro, 1 nepřítomen)

 

Dále rada projednala  a přijala toto opatření :

-         bere na vědomí informaci o konání  Sportovních dnů ve městě

-         bere na vědomí informaci o vyjádření CHKO k výstavbě objektů firmy Automotive, stejné jako u SCA, další jednání na CHKO

-         vzala na vědomí dopis  p. Hlavsové ve věci změny místa pro  konání prodejních trhů, nesouhlas s přemístěním

-         vzala na vědomí oznámení Motoklubu Pekelné doly – p. Vorlíčka Petra o konání akce dle platné vyhlášky města - motoristický sraz 10.5. 2008, vyrozumění PČR i MP na dohled k dodržení vyhlášky města

-         nesouhlasí s vyhlášením soutěže na vytvoření znělky městského rozhlasu

-         k usn. 104/08 bere na vědomí zrušení žádosti o snížení ceny pozemku p. Martina Kőhlera 

-         zamítá žádost p. Černého na  prodloužení nájmu sklepa u č.p. 214 v Ústavní ulici – sdělení, že je nový majitel objektu a pozemku

 

                                   JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                                     místostarosta města                         starosta města

 

 


↑ jdi na obsah stránky