• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

10. ZaM 15.prosince 2011

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Cvikova
ze dne 15.prosince 2011

účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 16 omluveno 5 – Ing. Vojtěch D., p.Vojtěch M., p.Schindler,
p. Stejskal, p. Říha

1)
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení.

2)
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti rady.

3)
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 7 a pověřuje radu města ke schválení rozpočtových opatření na zasedání dne 27.12.2011, tzn. přijaté dotace v závěru roku, rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu. Provedená rozpočtová opatření budou předložena na vědomí na lednovém zasedání zastupitelstva města.
hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 zdržel

4)
4/1)
Zastupitelstvo města schvaluje vyrovnaný rozpočet města na rok 2012.

Závaznými ukazateli jsou:

Celkové příjmy rozpočtu ve výši 56 201 100,00 Kč
z toho :
daňové příjmy 36 770 000,00 Kč
nedaňové příjmy 5 084 000,00 Kč
kapitálové příjmy 11 032 000,00 Kč
dotace 3 193 100,00 Kč
fondy 122 000,00 Kč

Celkové výdaje rozpočtu ve výši 56 201 100,00 Kč

Financování ve výši 0,00 Kč
z toho :
změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech + 788 000,00 Kč
splátka půjčky - 788 000,00 Kč

hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 zdržel

4/2)
Zastupitelstvo města schvaluje
dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, věcných
darů dle návrhu rozpočtu na rok 2012 v té výši a těm fyzickým a právnickým
osobám jaké jsou uvedeny v tabulkové části rozpisu rozpočtu.
hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen JUDr. Švehla

5)
Prodej bytových jednotek, nebytové jednotky, garáže

5/1)
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje

A) prodej BJ a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 303 a 569, Martinovo údolí, Cvikov II, Cvikov a pozemcích st.p.č. 1102 a 1103 v k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let a s převodem užívacího práva Služeb města Cvikova s.r.o.(nájemní smlouva ze dne 30.04.2010)
a) BJ č. 303/2
žadatel: PÝCHA Lukáš, Cvikov (spoluvlastnický podíl 256/6626)
za cenu: 76.086 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC
+ příslušenství 2.734 Kč

B) prodej BJ a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 536, Komenského, Cvikov II, Cvikov a pozemcích st.p.č. 1023 a p.p.č. 846/12 v k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let (vč. porostů), s věcným břemenem (přístup ke kůlně na st.p.č. 1129), se závazkem umožnění přístupu k zahrádkám jejich uživatelům
- dům je napojen na el. síť, vodovodní, plynovodní a kanalizační řad (původně byl objekt odkanalizován do septiku)
a) BJ č. 536/1
žadatel: ČERNÁ Marie, Cvikov (spoluvlastnický podíl 807/3917)
za cenu: 131.794 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC
+ příslušenství 3.374 Kč
b) BJ č. 536/2
žadatel: TÍMA Ladislav, Cvikov (spoluvlastnický podíl 778/3917)
za cenu: 126.276 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC
+ příslušenství 3.344 Kč
c) BJ č. 536/3
žadatel: MAXOVÁ Alena, Cvikov (spoluvlastnický podíl 717/3917)
za cenu: 117.940 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC
+ příslušenství 3.311 Kč
d) BJ č. 536/4
žadatel: ČECHOVI Vladimír a Jana (spoluvlastnický podíl 835/3917)
za cenu: 135.621 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC
+ příslušenství 3.374 Kč

C) prodej BJ a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 539, Mánesova, Cvikov II, Cvikov, objektu-jiné stavby na st.p.č. 1131 a pozemcích st.p.č. 1025, 1131 a p.p.č.997/2 v k.ú.Cvikov s předkup.právem města na 5 let -dům napojen na el.síť,vodovodní,plynovodní řad a septik
a) BJ č. 539/1
žadatel: TONAR Ivan, Cvikov (spoluvlastnický podíl 633/4322)
za cenu: 94.764 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC
+ příslušenství 3.305 Kč
b) BJ č. 539/3
žadatel: KOLÁŘOVI Jiří a Věra, Cvikov (spoluvlastnický podíl 635/4322)
za cenu: 95.021 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC
+ příslušenství 3.305 Kč

D) prodej BJ a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 542 a 543, Mánesova, Cvikov II, Cvikov, objektů-jiné stavby na st.p.č. 1133, 1134 a pozemcích st.p.č. 1027/1, 1027/2, 1133, 1134 v k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let
BJ č. 542/104
žadatel: JODASOVÁ Věra, Cvikov (spoluvlastnický podíl 605/8087)
za cenu: 102.165 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC
+ příslušenství 2.465 Kč

hlasování k bodu A) – D) : 13 pro, 0 proti, 0 zdržel,
3 nepřítomni Ing. Dostál, Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný

5/2)
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky

A) BJ č. 543/204 včetně spoluvlastnického o velikosti 495/8087 na společných částech budovy č.p. 542 a 543, Cvikov II – Mánesova, objektů-bez čp/če jiné st. na st.p.č. 1133, 1134 a pozemcích st.p.č. 1027/1, 1027/2, 1133 a 1134 k.ú. Cvikov
popis nemovitosti: bez závazku nájemce; o velikosti 1+2 v II. NP (kuchyň 8,8 m˛, pokoj 14,6 m˛, pokoj 14,5 m˛, chodba 4,9 m˛, koupelna s WC 3,7 m˛ a sklep 3 m˛)
cena dle ZP č. 3032-85/10-14 ze dne 01.12.2010: 462.540,- Kč, doporučená prodejní cena 350 tis.Kč + příslušenství (správní poplatek související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, alikvotní část nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku, prohlášení vlastníka a geometrického plánu) ve výši 2.465 Kč. Prodej obálkovou metodou.
hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný

B) BJ č. 326/4 včetně spoluvlastnického o velikosti 735/3265 na společných částech budovy č.p. 326, Lindava a pozemcích st.p.č. 378 a p.p.č. 62/7 k.ú. Lindava
popis nemovitosti: bez závazku nájemce; o velikosti 1+3 v III. NP (kuchyň 10,1 m˛, pokoj 8,8 m˛, pokoj 19,1 m˛, pokoj 15,2 m˛,chodba 3 m˛, koupelna s WC 5,5 m˛ a sklep 11,8 m˛)
cena dle ZP č. 3033-86/2010-4 ze dne 02.05.2011: 804.250,- Kč , doporučená prodejní cena 400 tis.Kč + příslušenství (správní poplatek související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, alikvotní část nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku, prohlášení vlastníka a geometrického plánu) ve výši 2.994 Kč + doplatek zařizovacích předmětů od SMC s.r.o. ke dni 31.10.2011: 8.944,- Kč . Prodej obálkovou metodou.
hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný

C) BJ č. 539/7 v č.p. 539 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 733/4322 na společných částech budovy č.p. 539, ul. Mánesova, Cvikov II, objektu-jiné stavby na st.p.č. 1131 a pozemcích st.p.č. 1025, 1131 a p.p.č. 997/2 k.ú.Cvikov, dům je napojen na el. síť, vodovodní a plynovodní řad a septik
byt o velikosti 1+1 ve III. NP
Cena nemovitostí dle znaleckého posudku 535.820 ,- Kč (byt, zděná kůlna, pozemky).
Prodej obálkovou metodou, se stanovením ceny 50 % z administrativní ceny stávajícího znaleckého posudku, tj. 267.910,- Kč . Dále kupující hradí příslušenství (správní poplatek související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, prohlášení vlastníka).
hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný

5/3)
Zastupitelstvo schvaluje prodej nebytového prostoru

číslo jednotky 548/9 v budově č.p. 548, 549 a 550, Sídliště, Cvikov II, Cvikov na st.p.č. 1095, 1096 a 1097 , podíl o velikosti 377/10000 na společných částech domu č.p. 548, 549 a 550 a pozemcích st.p.č. 1095, 1096 a 1097 .
popis nemovitosti: v prostoru nebytového prostoru jsou vedeny rozvody el., topného media, teplé vody, kanalizace - pro celý dům je nutné zřídit věcné břemeno vedení rozvodů s přístupem pro opravy rozvodů. Výměra 60,68 m˛; ZP č.3192-131/11 ze dne 25.10.2011-cena: 194.760,- Kč, po odečtení VB 10.000,- Kč 184.760 Kč. Přednostní prodej nájemci nebo Sdružení vlastníků bytových jednotek, dále pak veřejnou obálkovou metodou.
hlasování: 11 pro, 0 proti, 3 zdrželi – Ing. Hokr, p.Kořínek, p.Hanzlíček,
2 nepřítomni – Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný

5/4)
Zastupitelstvo města schvaluje prodej garáže

a uzavření kupní smlouvy prodeje garáže na st.p.č. 1220 k.ú. Cvikov (ul.Tovární) za symbolickou 1,- Kč do vlastnictví Mirony Pastorové, Cvikov .
hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný

6)
6/1)
Schvaluje doplnění- změny zásad pro prodej obytných domů a bytů v majetku města Cvikov schválených 14.5.2009 usn. č. 3 a) – nové znění upravených bodů :

5. a/ bod čtvrtý (nečíslovaný):
- přednostní právo koupě má nájemník ještě 1 rok od uplynutí 12-ti měsíců od doručení nabídky, kupní cena je stanovena ve výši ˝ (pozn. usnesením změněno na 1/3) odhadu. Nová nabídka (nabídka II) musí obsahovat všechny podmínky převodu a nájemce (nebo osoba blízká) je povinen do tří měsíců ode dne doručení této nabídky II uzavřít smlouvu o převodu bytu (kupní smlouvu) za uvedených podmínek, jinak jeho právo na přednostní nabytí bytu zaniká

5. e/
žadatel musí při podání žádosti o koupi a před uzavřením kupní smlouvy prokázat bezdlužnost vůči městu Cvikov a Službám města Cvikova.

6/2)
Pověřuje radu města zamítat žádosti žadatelů, kteří jsou dlužníkem vůči Městu Cvikov a Službám města Cvikova s.r.o.

hlasování k bodu 6/1) a 6/2) : 14 pro, 0 proti, 0 zdržel,
2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný

7)
Pozemky – prodej

7/1 ) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků a uzavření kupní smlouvy prodeje :

A) p.p.č. 155/2 o celkové výměře 709 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada, ÚP: smíšené obytné území, ul.Jiráskova - vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod
p.p.č. 155/3 část 19 m˛ (dle GP č. 1575-194/2011 díl-e) z celkové výměry 413 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada, ÚP: smíšené obytné území, ul. Jiráskova -vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod
p.p.č. 155/4 část 61 m˛ (dle GP č. 1575-194/2011 díl-j) z celkové výměry 140 m˛
v k.ú. Cvikov
KN: zahrada,
ÚP: smíšené obytné území, ul. Jiráskova-vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod žadatel: POKORNÝCH Jiří a Ivona, Mimoň
účel: zahrada k domu č.p. 85,
ÚD: 19.09.2011 –11.10.2011 [p.p.č.155/2,4-RM 12.07.2011 usn.č.311/11)],
30.11.2011 -15.12.2011 [p.p.č.155/3 RM 15.11.2011 usn.č.501/11)B)]
za cenu: 30,- Kč/m˛ + příslušenství, bez předkupního práva
hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 zdržel – p.Kořínek, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný

B) p.p.č. 155/3 část 35 m˛ (dle GP č. 1575-194/2011 díl-d, nové p.p.č. 155/4) z celk. výměry 413 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada, ÚP: smíšené obytné území, ul. Jiráskova-vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod
p.p.č. 155/4 část 41 m˛ (dle GP č. 1575-194/2011 díl-c, nové p.p.č. 155/4) z celk. výměry 140 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada, ÚP: smíšené obytné území, ul. Jiráskova-vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod
žadatel: ČERNÁ Jindřiška, Cvikov (spoluvlastnický podíl ˝)
POKORNÝCH Jiří a Ivona, Mimoň (spoluvlastnický podíl ˝)
účel: příjezdová cesta k p.p.č. 155/2 a ke stavbě bez čp/če garáž na st.p.č. 109/2
ÚD: 19.09.2011–11.10.2011 [p.p.č. 155/4 RM 12.07.2011 usn.č. 311/11)]
30.11.2011- 15.12.2011 [p.p.č. 155/3 RM 15.11.2011 usn.č. 501/11)B)]
za cenu: 30,- Kč/m˛ + příslušenství, bez předkupního práva
hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný

C) st.p.č. 109/2 o celkové výměře 22 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zast. plocha a nádvoří, ÚP: smíšené obytné území, ul. Jiráskova-vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod
žadatel: ČERNÁ Jindřiška, Cvikov (stávající nájemce, prodejem ukončení NS č. 0034)
účel: narovnání stavu (na parcele stojí stavba bez čp/če garáž ve vlastnictví žadatelky)
ÚD: 30.11.2011 – 15.12.2011 [RM 15.11.2011 usn.č. 500/11)B)-pozemky současně s č.p. 84, Cvikov I]
za cenu: 100,- Kč/m˛ + příslušenství , bez předkupního práva
hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný

D) p.p.č. 2743/11 část do cca 550 m˛ z celkové výměry 4193 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha, manipulační plocha; ÚP: SOÚ, ul. Dělnická- vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod
žadatel: JANČAROVÁ Jitka, Cvikov
účel: umístění mobilního domu
ÚD: 30.11.2011 – 15.12.2011 [RM 18.10.2011 usn.č. 448/11)B)]
za cenu: 200,- Kč/m˛ + příslušenství, předkupní právo města
hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 zdržel – Ing. Beránek, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný

E) p.p.č. 3519/7 o celkové výměře 87 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: OP-ost. komunikace; ÚP: SOÚ, biokoridor,hranice záplav. území Q100, ul.P- vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod
p.p.č. 298 o celkové výměře 180 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: SOÚ, biokoridor,hranice záplav. území Q100, ul.P-vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod
st.p.č. 298 o celkové výměře 125 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zast.plocha a nádvoří, zboř.; ÚP: SOÚ, biokoridor,hranice zápl. úz. Q100, ul.P- vodovod p. Nisan, středotlaký plynovod
žadatel: POKORNÝCH Vladimír Ing. a Jaroslava MUDr., Praha
účel: rozšíření zahrady
ÚD: 30.11.2011- 15.12.2011 [RM 15.11.2011 usn.č. 501/11)C)]
za cenu: 200,- Kč/m˛ + příslušenství , předkupní právo města
hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný

F) p.p.č. 606/3 o celkové výměře 953 m˛ v k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny, vodní prvek, část zaplavované území
žadatel: PROCHÁZKA Tomislav, Česká Lípa
účel: realizace malé vodní elektrárny
ÚD: 30.11.2011 – 15.12.2011 [RM 01.11.2011 usn.č. 471/11]
za cenu: 100,- Kč/m˛ + příslušenství, bez předkupního práva
hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný

G) p.p.č. 53 o celkové výměře 433 m˛ v k.ú. Lindava
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území, vodní prvek, akt.zóna při průtoku Q 100
p.p.č. 2412 o celkové výměře 131 m˛ v k.ú. Lindava
KN: ostatní plocha, jiná plocha; ÚP: SOÚ, vodní prvek, záplavové území, akt.zóna při průtoku Q 100
žadatel: KUBALA Patrik, Praha
účel: zahrada , ÚD: 30.11.2011 – 15.12.2011 [RM 15.11.2011 usn.č. 501/11)D)]
za cenu: 100,- Kč/m˛+ příslušenství , předkupní právo města
hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný

H) p.p.č. 47 o celkové výměře 120 m˛ v k.ú. Trávník u Cvikova
KN: trvalý travní porost; UP: smíšené obytné území, v ulici-vodovod okolní sídla
žadatel: KŘIVOHLAVÁ Dana, Česká Lípa
účel: rozšíření pozemků (pozemek přímo sousedí s p.p.č. 619 ve vlastnictví žadatelky)
ÚD: 30.11.2011 – 15.12.2011 [RM 18.10.2011 usn.č. 448/11)C)]
za cenu 100,- Kč/m˛ + ocenění porostu + příslušenství, bez předkupního práva
+ složení částečně vratné kauce 5.000,- Kč (v případě odstoupení od koupě bude odečteno znalečné a vrácena zbývající částka)
hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný

7/2)
Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku a uzavření kupní smlouvy prodeje
st.p. č. 174 (změna na p.p.č. 2414) a p.p.č. 390 v k.ú. Lindava dle žádosti p. Soni Piskáčkové, z důvodu zajištění přístupu na okolní pozemky.
hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný

7/3)
Schvaluje doplnění usnesení zastupitelstva města – změna kupujícího
A) usn.č. 1/B)b) ze dne 12.05.2011 -prodej bytové jednotky (BJ) č. 159/5 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 897/7196 na společných částech budovy č.p. 159, Boženy Němcové, Cvikov I, objektu-jiné stavby na st.p.č. 65 a na pozemcích st.p.č. 65, st.p.č. 66, p.p.č. 3929, p.p.č. 123 a p.p.č. 118/1 v k.ú. Cvikov (vč. venkovních úprav, septiku a porostů), s předkupním právem města na dobu 5 let
změna kupujícího z Bedřicha a Zdeňky Pochopových, Cvikov na dceru nájemkyně HAMMEROVOU Pavlínu, Česká lípa
hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný

B) usn.č. 3/3/A) ze dne 20.01.2011 -prodej p.p.č. 2128 o výměře 155 m˛ v k.ú. Lindava (prodej dle užívání –rozděleno GP č. 463-272/2010) kupují Josef a Alena Svobodových, Nový Bor a Michala a Zuzana Šimralovi, Lindava změna – kupující pouze ŠIMRALOVI Michal a Zuzana, Lindava z důvodu písemného odstoupení od prodeje m. Svobodových (nesouhlas platby za příslušenství)

hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný

7/4)
Schvaluje zrušení usnesení ZM /revokace prodeje/
A) usn.č. 2/2)A) ze dne 12.05.2011 – schválen prodej p.p.č. 597/1 o celkové výměře 4453 m˛ v k.ú. Lindava za účelem výstavby stavby pro bydlení - kupující Dvořáková Alžběta, Lindava, z důvodu písemného odstoupení od prodeje ze dne 09.11.2011
B) usn.č. 1/A) ze dne 12.05.2011 – schválen prodej bytové jednotky č. 303/8, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 271/6626 na společných částech budovy č.p. 303 a 569 Cvikov II – Martinovo údolí a pozemcích st.p.č. 1102 a 1103, s předkupním právem města na dobu 5 let a s převodem užívacího práva Služeb města Cvikova s.r.o.- kupující – Plačková Jaroslava, Cvikov, z důvodu písemného odstoupení od prodeje ze dne 14.11.2011
C) usn.č. 6/b) ze dne 10.02.2005 – schválen prodej p.p.č. 751/15 o celkové výměře 44 m˛ v k.ú. Cvikov za účelem rozšíření zahrady a zarovnání pozemku - kupující Vlčková Kateřina, Cvikov z důvodu nerealizace prodeje v termínu
D) usn.č. 5/a) ze dne 22.09.2005 – schválen prodej části p.p.č. 44/1 v k.ú. Cvikov za účelem výstavby RD – kupující Mrnková Radka, Cvikov z důvodu nerealizace prodeje v termínu
E) usn.č. 4/ ze dne 18.03.2004 – schválen prodej p.p.č. 192 o výměře 64 m˛ v k.ú. Cvikov s podmínkou legalizace stávajících staveb (kůlna, garáž) pro kupujícího – Bartel Eduard, Cvikov z důvodu nerealizace prodeje v termínu

hlasování k bodu A) – E) : 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný

8)
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/0557/D1 na Rekonstrukci multifunkčního centra.
hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný

9)
9/1)
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy s Euroregionem NISA Liberec na finanční a technické poradenství - Dotace Cíl 3 Projekt č. 100087008 – společně proti živlům
hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný

9/2)
Schvaluje záměr prodeje hasičského auta Tatra v r. 2012 za minimální cenu 1 mil. Kč.
hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný

10)
Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o dílo se STAMO spol. s r.o. Děčín

č. 021/2011 - hromosvod hasičská zbrojnice
hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel, 3 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný, JUDr. Švehla

č. 022/2011 – hromosvod mateřská škola sídliště
hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel, 3 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný, JUDr. Švehla

11)
Schvaluje uzavření a podpis Dodatek č. 2 smlouvy č. 10141935 s firmou Marius Pedersen, na zajištění komplexních služeb při nakládání s komunálním odpadem.
hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný

12)
Různé
12/1)
Schvaluje odpis a likvidaci majetku města dle návrhu.
hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel, 3 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný, p.Jirák

12/2)
Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o dílo č.EI-395/11 mezi městem Cvikov a CL-Ewans s.r.o. Česká Lípa na zhotovení stavebních prací „Hotel Sever ve Cvikově“.
hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný

12/3)
Schvaluje uzavření a podpis :

hlasování : 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný

12/4)
Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby mezi městem a Úřadem práce.
hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel, 3 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný, p.Herclík

12/5)
Souhlasí s vyjmutím objektu č.p. 30 ze seznamu objektů města určených k prodeji.
hlasování : 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný

12/6)
Souhlasí s přijetím daru 400 tis. Kč od občanského sdružení ADRA na odstraňění povodňových škod (protipovodňový val , hráz Cvikového rybníka).
hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, Mgr. Novotný

JUDr. Jaroslav Švehla  místostarosta města
Mgr. Šárka Jakobi    starostka města


↑ jdi na obsah stránky