• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

10. ZaM 18.prosince 2003

U s n e s e n í z 10. zasedání Zastupitelstva města Cvikov konaného   dne  18.12.2003

 

Zastupitelstvo města Cvikova

 

1/ Souhlasí se zrušením výpovědi firmě Rengl Liberec na pronájem výlepových ploch ve  městě a  ukládá  vypracovat dodatek smlouvy o možnosti mimořádného výlepu určeným pracovníkem města dle dispozic firmy Rengl.(19 pro, 1 zdržel, 1 nepřítomen)                      

2/ Schvaluje vyhlášku č. 6/2003 – kterou se mění vyhláška o zavedení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. ledna 2004.(19 pro, 2 nepřítomni)

3/ Schvaluje vyhlášku č. 5/2003 o místním poplatku ze psů, vstupného, veřejného prostranství a ubytovací kapacity s účinností 15 dnem po jejím zveřejnění.(hlasování k jednotlivým sazbám místního poplatku uvedeno v zápisu z jednání, celkový návrh po schválení sazeb 21 pro)

4/ Schvaluje vyhlášku č. 7/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj s účinností od 1. ledna 2004. (21 pro)

5/ Souhlasí se zadání zpracování projektové dokumentace rekonstrukce budovy MěÚ v rozsahu 2. maximální varianty a zadání zpracování kompletní projektové dokumentace p.ing. Dostálovi – Projekty Cvikov.(13 pro, 3 proti, 3 zdrželi, 2 nepřítomni)

6/ Souhlasí s uzavřením a podpisem smlouvy o dílo na zajištění účetní a daňové transformace SMC s p. Ing. Jiřím Hofrichtrem a  doplněním návrhů změn do smlouvy.(13 pro, 1 proti, 5 zdrželi, 2 nepřítomni)

7/ Souhlasí s uzavřením a podpisem smlouvy o dílo na organizační a finanční zabezpečení dotace na plynofikaci Drnovce s p.Ing. Andělem dle návrhu.(17 pro, 4 nepřítomni)

8/ Souhlasí s poskytnutím nenávratného příspěvku ve výši 50 tisíc Kč manželům Barcíkovým, bytem Lindava, vzhledem k požáru rodinného domu.(17 pro, 4 nepřítomni)

9/ Schvaluje rozpočtová opatření k rozpočtu 2003 dle návrhu. (18 pro, 3 nepřítomni)

10/ Souhlasí s odpisem majetku dle návrhu na základě provedené inventarizace majetku města k 31.12. 2003 dle jednotlivých návrhů ředitelů příspěvkových organizací a dílčích inventarizačních komisí. (17 pro, 4 nepřítomni)

11/ Pověřuje starostu města Mgr. Ivo Čeřovského zastupováním města na Valné hromadě SVS Teplice dne 19.12.2003 (18 pro, 3 nepřítomni)

12/ Stanovuje rozpočtové provizorium na rok 2004 – úhrada nezbytných provozních výdajů -  do doby schválení rozpočtu města.(18 pro, 3 nepřítomni)

13/ Schvaluje prodej majetku města

a) pozemku p.č. 443 o výměře 2341 m2 v k.ú. Lindava, cena dle vyhlášky, kupující Radek Říha, bytem Lindava, účel zahrada. (15 pro, 1 proti, 2 zdrželi, 3 nepřítomni)

b) pozemku st.č. 18 o výměře 151 m2, p.č. 604/3 o výměře 102 m2, p.č. 31/2 o výměře 155 m2, v k.ú. Drnovec, cena dle vyhlášky, kupující Jan Hanák, bytem Cvikov, účel zahrada.(18 pro, 3 nepřítomni)

c) pozemku p.č. 25/1 o výměře 317 m2, v k.ú. Drnovec, cena 100,-Kč za m2, kupující  MUDr. Dalecký, bytem Lysá nad Labem, včetně směny části pozemku za pozemek kupujícího p.č. 23/1 v k.ú. Drnovec dle návrhu a geometrického zaměření, účel zahrada.(18 pro,3 nepřítomni)

d) pozemku p. č. 751/9 o výměře 842 m2, v k.ú. Cvikov, lokalita Martinovo údolí, cena dle vyhlášky, smlouva o smlouvě budoucí kupní, účel výstavba domu, kupující František Mareš, bytem Cvikov.(17 pro, 4 nepřítomni)

e) pozemku p.č. 24, 25, 560/2 o výměře dle geometrického zaměření a vytyčení otočky autobusu, v k.ú. Svitava, smlouva o smlouvě budoucí kupní, účel zřízení parkoviště, cena smluvní 30,- Kč za m2, kupující Ondřej Tajovský.(18 pro, 2 zdrželi, 1 nepřítomen)

f) pozemku p.č. 674/1 o výměře 923 m2, v k.ú.  Naděje, smlouva po provedení změny užívání rekreačního domu č.p. 5 na rodinný dům, cena dle vyhlášky, účel zahrada, kupující ing. Zdeněk Peter, bytem Naděje. (19 pro, 2 nepřítomni)

14/ Neschvaluje prodej majetku města

a) nerozhodla hlasováním o návrhu  na postup prodeje domu č.p. 13-14 Kollárova ulice Cvikov – nové projednání v radě města.

b) části pozemku p. č. 751/13 v k.ú. Cvikov, lokalita Martinovo údolí, žadatel Josef Vesecký, bytem Cvikov. (17 pro, 4 nepřítomni)

15/ Neschvaluje nabytí do majetku města

a) výkup pozemků dle nabídky p.Vigové, bytem Cvikov, (17 pro, 1 zdržel, 3 nepřítomni)

16) Schvaluje nabytí do majetku města

a) výkup pozemků občanské vybavenosti  u bytových jednotek  v k.ú. Lindava a v k.ú. Cvikov  od Státního statku Bílý Kostel. Pověřuje starostu města podáním  žádosti na snížení ceny  na 110 tis. Kč, v případě nepřijetí nabídky souhlasí se smluvní cenou 210 tis.Kč.(18 pro, 3 nepřítomni)

b) výkup pozemku p.č. 223/4 o výměře 18 m2, v k.ú. Lindava od Českého Telecomu, a.s. Pardubice, doporučuje  cenu v místě obvyklou (20 pro, 1 nepřítomen)

17/ Bere na vědomí

-  vyhodnocení nákladů na likvidaci komunálního odpadu a příjmů z místního poplatku dle stavu k 31.10. 2003.

-   informaci o zajištění rekonstrukce ČOV

-  přeložení rozhodnutí o umístění dalšího retardéru v Komenského ulici na měsíc březen 2004

-  přeložení bodu jednání o digitálních mapách na další jednání ZM a pověřuje starostu jednáním s firmou Hrdlička Praha k upřesnění nabídky a smlouvy na zpracování digitálních map

-   informaci o návrhu na zrušení ZŠ a MŠ Cvikov v Lindavě

- návrh rozpočtu města na rok 2004 a doporučuje zapracovat připomínky z projednávání do návrhu, včetně zakoupení reprodukčního technického zařízení a PC pro jednání zastupitelstva

-  návrh na rozčlenění Sídliště na jednotlivé ulice s anketou občanů

- zasílání materiálů pro jednání ZM členům zastupitelstva e-mail poštou, zájemci oznámí svou e-mail adresu

 

 

                        JUDr. Švehla Jaroslav             Mgr. Ivo  Čeřovský

                          místostarosta města                 starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky