• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

10. ZaM 24.ledna 2008

Usnesení 10. schůze  Zastupitelstva města Cvikov ze dne 24. ledna 2008

 

1/

Bere na vědomí zprávu  o kontrole usnesení 

2/

A)  schvaluje  nabytí  do majetku města

   a)     p.p.č. 510/3 o výměře 6 m2 k.ú. Cvikov

od: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec; bezúplatný převod

hlasování : 19 pro, 2 nepřítomni (ing. Hokr, PharmDr. Skopová)

   b)     p.p.č. 56/1 o výměře 344 m2 k.ú. Cvikov

za účelem – veřejný zájem (zachování přístupu a příjezdu k sousedním nemovitostem)

od: ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,

Územní pracoviště Česká Lípa; bezúplatný převod (popř. dle podmínek ÚZVM)

hlasování : 19 pro, 2 nepřítomni (ing. Hokr, PharmDr. Skopová)

   c)      p.p.č. 2742/7 o výměře 211 m2 k.ú. Cvikov

od: Jiřího a Ivety Tichých, Dělnická 9, Cvikov; smlouva o smlouvě budoucí kupní cena 1,- Kč za m2

hlasování : 18 pro, 2 nepřítomni (ing. Hokr, PharmDr. Skopová), 1 nehlasoval  (p. Tichý)

B ) pozemky prodej

a)     schvaluje prodej p.p.č. 2865/19 o výměře 888 m2 k.ú. Cvikov

kupující Libor KOLÁŘ a Lenka HANOVÁ, Nový Bor, Wolkerova 829;

za účelem výstavby RD , za cenu: 200 Kč/m2 + příslušenství

předkupní právo města,  

b)    schvaluje prodej p.p.č. 2865/21 o výměře 1034 m2 k.ú. Cvikov

kupující ing.Tomáš a ing. Hana BOUDOVI, Cvikov, ČSA 118;

za účelem výstavby RD, za cenu: 100 Kč/m2 + příslušenství

předkupní právo města, hlasování: 

c)    schvaluje prodej p.p.č. 2865/22 o výměře 1300 m2 k.ú. Cvikov

kupující Luděk a Lenka VODENKOVI, Cvikov, Vojanova 600;

za účelem výstavby RD, za cenu: 100 Kč/m2 + příslušenství

předkupní právo města,  

d)    schvaluje prodej p.p.č. 2865/20 o výměře 888 m2 k.ú. Cvikov

cena: 100 Kč/m  

p.p.č. 2865/23 o výměře 841 m2 k.ú. Cvikov

cena: 200 Kč/m2   

p.p.č. 2865/24 o výměře 841 m2 k.ú. Cvikov

cena: 100 Kč/m2

p.p.č. 2865/25 o výměře 1102 m2 k.ú. Cvikov

cena: 100 Kč/m2

kupující EKO HAUS FERTIGBAU s.r.o., Sokolovská 867/284, Praha 9;

za účelem výstavby RD, předkupní právo města, cena + příslušenství

hlasování k bodu  a,b,c,d :   18 pro, 3 nepřítomni (ing. Dostál, ing. Hokr, PharmDr. Skopová)

   e)    schvaluje prodej  části p.p.č. 2272/1-část z celkové výměry 2078 m2

(dle GP;cca 1200 m2) k.ú. Cvikov

kupující  Marie ČAPKOVÁ, Šlikova 225/26, Liberec;

za účelem zahrady k č.p. 346,  za cenu 30 Kč/m2 + příslušenství,

hlasování: 18 pro, 3 nepřítomni (ing. Dostál, ing. Hokr, PharmDr. Skopová) 

f)     schvaluje prodej p.p.č. 275 o výměře 222 m2 k.ú. Lindava

kupující Roman a Jana HOŠICOVI, Žitavská 2533, Česká Lípa;

za účelem zahrady za cenu 30 Kč/m2 + příslušenství

hlasování: 19 pro, 2 nepřítomni (ing. Hokr, PharmDr. Skopová) 

g)    schvaluje prodej p.p.č. 757/3 o výměře 833 m2 k.ú. Naděje

kupující JUDr.Vladimír GALUŠKA, Praha 6, Na Ostrohu 57;

za účelem výstavby za cenu: 100 Kč/m2 – předkupní právo města+ příslušenství

hlasování: 16 pro, 2 nepřítomni (p.Kořínek, PharmDr. Skopová), 1 proti (PhDr. Sýkorová, 2 zdrželi (Mgr. Krafková, p. Hanzlíček) 

h)    schvaluje prodej  p.p.č. 858 o výměře 1778 m2  k.ú. Naděje  

pro účely výstavby v souladu s územním plánem města,

kupující obálkovou metodou,

minimální cena 100,- Kč/m2

hlasování: 20 pro , 1 nepřítomen (PharmDr. Skopová)

C)   bere na vědomí odstoupení žadatele od koupě pozemku v k.ú. Trávník  p. Soudila,

      a ruší usnesení č.  6 /A/j ze dne 3.5.2007.

      hlasování: 19 pro, 1 zdržel (p.Kořínek), 1 nepřítomen (PharmDr. Skopová)

D)  schvaluje snížení ceny prodeje části  pozemku p.č. 124 v k.ú. Lindava, kupující manž. Chudobovi, bytem Lindava, nová cena 30,- Kč za m2 + příslušenství

hlasování: 20 pro, 1 nepřítomen (PharmDr. Skopová)

3/

Schvaluje  rozpočet města na rok 2008

ve výši příjmů 54 912 210,- Kč    a   výdajů  52 920 000,- Kč.

hlasování: 18 pro, 2 zdrželi (p.Kořínek, p. Vojtěch M.), 1 nepřítomen (PharmDr. Skopová)

4/

Odkládá projednání žádosti o  poskytnutí příspěvku na činnost Centra psychologické pomoci v Novém Boru  a žádá o pozvání na březnové zasedání zastupitelstva dotčené osoby.

hlasování: 14 pro, 5 proti  (JUDr. Švehla, ing. Beránek, p. Tichý, p.Jirák, p. Kovalev), 1 zdržel Ing. Dostál, 1 nepřítomen (PharmDr. Skopová)

 

                                   JUDr. Jaroslav Švehla               Mgr. Ivo Čeřovský

                                     místostarosta města                      starosta města


↑ jdi na obsah stránky