• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

11. RaM 1.června 2004

Informace z jednání Rady města Cvikova 11. schůze dne 1. června 2004

 

129/04

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku r. 2003 ZŠ a MŠ Cvikov – celkový hospodářský výsledek ve výši 270 913,24 Kč rozdělit takto :

- 214 822,39 Kč – odvod do rozpočtu města. Částka bude použita na dofinancování investice:

a)     a)     Školní jídelna – 167 290,- Kč včetně DPH (mycí stroj včetně výstupního a vstupního stolu) – z toho 100 000,- Kč z rozpočtu na rok 2004 a 67 290,- Kč z hospodářského výsledku)

b)     b)     Školní hřiště – 147 532,39 Kč včetně DPH (podkladová plocha víceúčelového kurtu a výškařského sektoru)

- 56 090,85 Kč – odvod do rezervního fondu školy. Částka bude použita především pro potřeby ve školní jídelně na nákup chladícího boxu (vyšší cena oproti původnímu rozpočtu)

Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle návrhu. (7 pro)

 

130/04

Rada města pověřuje starostu města a tajemníka úřadu připravit podrobný souhrn činností ekologa města (životní prostředí) v obci s pověřenou působností a v obci s rozšířenou působností (jednání na Krajském úřadu) vzhledem k zajištění výkonu státní správy v přenesené působnosti – informace na příští radě. (7 pro)

 

131/04

Rada města pověřuje starostu města a místostarostu města připravit do příštího jednání rady města podmínky pro prodej vytypovaných domů ve starší zástavbě (pořadí pro prodej, cena, možnost slevy,…) jako věcný záměr prodeje pro schválení zastupitelstvem města. (7 pro)

 

132/04

Rada města nesouhlasí s žádostí Diakonie Broumov, aby město uspořádalo humanitární sbírku materiální pomoci potřebným ve městě Cvikov a souhlasí s tím, že tuto sbírku si může na území města Cvikova uspořádat a zajistit sama žádající organizace včetně nezbytných příslušných povolení. (7 pro)

 

133/04

Rada města vzala na vědomí zprávu auditora ing. Hofrichtra o hospodaření SMC v r. 2003 se závěrečným výrokem – bez výhrad – s doporučením na ošetření a vymáhání vzniklých pohledávek z obchodního styku a z nájmů. Rada města dále ukládá ing. Bobelákovi, ved. finančního odboru MěÚ, ve spolupráci s ředitelem SMC s.r.o. ing. Křovákem zabezpečit předávací protokol majetku mezi SMC a městem v souladu s usnesením 14. zasedání zastupitelstva města ze dne 29. dubna 2004 – bod 2. (7 pro)

 

134/04

Rada města na základě petice občanů panelových domů čp. 118-119 na náměstí s žádostí o zajištění nočního klidu v objektu Radnice po 22. hodině ukládá starostovi města zajistit písemné upozornění majiteli objektu Radnice k nedodržování zákazu hudební produkce po 22. hodině (kopie pro SP ČR ve Cvikově) a písemnou odpověď stěžovatelům. (6 pro)

 

135/04

Rada města souhlasí s výměnou bytu dle předložené žádostí p. Stehlíkové na základě doporučení SMC s.r.o. (7 pro)

 

 

 

 137/04

Rada města souhlasí s žádostí ZŠ a MŠ ve Cvikově o změnu textu ve zřizovací listině příspěvkové organizace dle návrhu a doporučuje ji ke schválení v zastupitelstvu města (nová zřizovací listina). (7 pro)

 

138/04

Rada města souhlasí s pořádáním hudební produkce v prostorách hřiště TJ Lindava dne 26. června 2004 v době od 19.00 do 3.00 hodin na základě přiložené žádosti pořadatelů. (7 pro)

 

Dále rada města projednala a :

Ř      vzala na vědomí informaci Severočeské vodárenské společnosti a.s. o svolání řádné valné hromady dne 18. června 2004 dle přiloženého programu a souhlasí v souladu s usnesením zastupitelstva města ze dne 18. prosince 2003 bod 11. o pověření starosty města Mgr. Ivo Čeřovského zastupováním města na valné hromadě SVS Teplice s.r.o. s jeho účastí na této akci. (7 pro)

Ř       vzala na vědomí předaný písemný zápis do kroniky za rok 2002 od Mgr. Janovského, kterého požádá o předání zápisu v elektronické podobě

Ř       vzala na vědomí žádost PhDr. Sýkorové o zabezpečení městské knihovny bezpečnostní agenturou. (7 pro)

Ř      vzala na vědomí žádost p. Košlera o prodej pozemků na rozšíření služeb benzínového čerpadla ve Cvikově. Další jednání o prodeji pozemků podmínila rada města dodáním předběžné studie pro jejich využití. (6 pro)

 

 

JUDr. Jaroslav  Š v e h l a                                                  Mgr. Ivo  Č e ř o v s k ý

        místostarosta města                                                              starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky