• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

11. RaM 1.června 2010

Informace z  11. schůze Rady města Cvikov dne 1. června 2010

Účast: ze 7 členů rady přítomno 6 členů (omluven Mgr.Čeřovský)

176/10
Bere na vědomí sdělení Severočeské vodárenské společnosti Teplice - vyjádření k spolufinancování stavby „kanalizace Drnovec“ - z důvodu nepřiměřených vysokých nákladů nebudou se spolupodílet na financování a převzetí stavby.
Vzhledem k uvedenému zastavuje přípravné práce na zpracování PD pro stavební povolení a doporučuje toto stanovisko projednat s občany. (6 pro)
Předkládá ZM návrh na poskytování finančního příspěvku za zřízení domovní čističky trvale bydlícím občanům ve výši 10 tis.Kč na objekt. (6 pro)
Současně vzala na vědomí informaci o zajištění akce Kanalizace a vodovod Lindava – vydáno stavební povolení, čeká se na získání dotace pro výstavbu.

177/10
Souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem vodního díla na pozemku města v k.ú. Cvikov – kanalizace v ulici Smetanova, Potoční – mezi městem Cvikov a SVS a.s. Teplice do doby prodeje z majetku města. Nájem 1,-Kč bez DPH/rok. (6 pro)

178/10
Souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem vodního díla na pozemku města v k.ú. Cvikov – vodovod a kanalizace v ulici K Zahrádkám –mezi městem Cvikov a SVS a.s. Teplice do doby prodeje z majetku města. Nájem 1,- Kč bez DPH/rok. (6 pro)

179/10
Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích města

  1. p.p.č. 630/2 v k.ú. Cvikov v rozsahu 2 bm– právo udržování a provádění opravy kanalizační přípojky na uvedeném pozemku ,pro rodinný dům č.p. 438 Cvikov - vlastníci objektu Milan a Zdeňka Koškovi. (6 pro)
  2. p.p.č. 2885/26 v k.ú. Cvikov v rozsahu 7 bm - právo udržování a k provádění opravy kanalizační přípojky na uvedeném pozemku, pro rodinný dům č.p. 508 Cvikov – vlastníci objektu Miroslav a Milena Rejchrtovi. (6 pro)

180/10
Schvaluje návštěvní řád dětského hřiště v Lindavě od 1.6.2010. (6 pro)

181/10
Schvaluje vyvěšení záměru o prodeji majetku – pozemků a objektů města na úřední desce:
garáž na st.p.č. 1569 -zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2 k.ú. Cvikov , podnět města
st.p.č. 425/1 – zastavěná pl. a nádvoří-zbořeniště o výměře 506 m2 k.ú. Cvikov
st.p.č. 425/2 – zastavěná pl. a nádvoří-zbořeniště o výměře 223 m2
p.p.č. 487 – ostatní pl.-zeleň –část z celk. výměry 370 m2
p.p.č. 489 – ostatní pl.-neplodná půda o výměře 268 m2
p.p.č. 490/1 – ostatní plocha-neplodná půda o výměře 301 m2
p.p.č. 3789/3 – ostatní plocha-komunikace –část z celk.výměry 495 m2
navrhovatel: ing. Miloslav Stávek, Cvikov; účel: zřízení výstavy skleníků
p.p.č. 2897/1 – vodní pl.-rybník o výměře 1886 m2 k.ú. Cvikov
p.p.č. 2897/2 – vodní pl.-koryto vod.toku o výměře120 m2
p.p.č. 2897/5 – zahrada o výměře 157 m2
p.p.č. 2904/6 – ostatní plocha-neplodná půda o výměře 2396 m2
navrhovatel: Vratislav Buršík, Cvikov; účel: rozšíření zahrady
(6 pro)

182/10
Schvaluje vyvěšení záměru směnit majetek - pozemky města na úřední desce:
p.p.č. 2883/24 – trvalý travní porost o výměře 829 m2 k.ú. Cvikov
p.p.č. 2883/25 – trvalý travní porost o výměře746 m2
ve vlastnictví Města Cvikov za
p.p.č. 3710/1 – ostatní plocha-komunikace o výměře 408 m2 k.ú. Cvikov
ve vlastnictví Martina Touše, Cvikov
účel: narovnání stavu-parcela 3710/1 je součást komunikace ul. Nábřežní (veřejný zájem)
(5 pro,1 zdržel)

183/10
Schvaluje vyvěšení záměru pronájmu majetku města – pozemky na úřední desce:
p.p.č. 2743/11 – ostatní-manipulační plocha –část 500 m2 z celk.výměry 4193 m2 k.ú. Cvikov
navrhovatel: Lukáš a Diana Herudkovi, Cvikov; účel: výsadba japonských topolů -nesouhlas s účelem výsadby . (6 pro)

184/10
Schvaluje Prohlášení vlastníka, kterým Město Cvikov vymezuje v budově čp. 541 ul. Mánesova, která stojí na stavební parcele č. 1026, včetně objektu-jiné stavby na st.p.č. 1132 a nově oddělené pozemkové parcely p.p.č. 1007/8, vše v k.ú. Cvikov, bytové prostory včetně podílu na společných částech uvedeného domu i jiné stavby a podílu na pozemcích st.p.č. 1026, 1132 a p.p.č. 1007/8. (6 pro)

186/10
Schvaluje provedení platby 33 300,-Kč (fa 8209570) z rozpočtu města jako investiční akce „Vrt tenisové kurty Cvikov“ vzhledem k poskytnutí dotace na závlahu kurtů. (6 pro)

187/10
Prodloužení plynovodního řádu v ulici Československé armády – návrh na spoluúčast majitelů objektů p. Fišery a p. Čápkové. Předběžný rozpočet 500 tis.Kč, připojení pro dva objekty. Rada návrh odkládá, v případě většího zájmu a dalších spolupodílníků, možnost znovu projednat. (6 pro)

188/10
Souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o dílo na projektové práce „komunikace a inž. sítě pro výstavbu RD ulice Čsl.armády – Cvikov“ hodnota díla 178 200,- Kč s DPH, zhotovitel díla Ing. Pavel Špulák, projektová,inženýrská a poradenská činnost v oboru dopravních staveb, Stráž nad Nisou. (6 pro)

189/10
Rekonstrukce Multifunkční centrum Sever :

  1. oprava rozpočtu (chybný součet) návrh Ústřední regionální rady o vypracování dodatku smlouvy na provedení stavby, neovlivňuje provedenou veřejnou soutěž
  2. schvaluje směnový list č. 1 ( více práce – sondy, podpěry, prostorové lešení, méně práce – neprovedení sanačních omítek v suterénu)
  3. informace o dodatku č. 17 smlouvy na zpracování projektové dokumentace s Ing. Dostálem, Cvikov (9600,-Kč projekt zábradlí galerie)

(6 pro)

190/10
Doporučuje ZM poskytnout příspěvek ve výši 150 tis.Kč na opravu krytiny střechy kostela ve Cvikově. (4 pro, 2 zdrželi)

191/10
Souhlasí s přidělením – pronájmem bytu 1+1 v č.p. 261 Vančurova ulice Cvikov II panu Petrovi Kvasňovskému, dle pořadníku. (6 pro)

192/10
Souhlasí s přidělením – pronájmem bytu č. 2 , 1+1, v č.p. 541 Mánesova ulice Cvikov II panu Jaroslavovi Urbanovi, dle pořadníku. (6 pro)

193/10
Projednala Závěrečný účet hospodaření města na rok 2009, včetně zprávy z provedeného auditu hospodaření a doporučuje ZM schválit závěrečný účet hospodaření s výhradou ,včetně přijatých opatření k odstranění nedostatků ( rozpočtový výhled) . (6 pro)

194/10
Projednala Rozpočtový výhled města do r. 2015 a doporučuje ZM výhled schválit. (6 pro)

195/10
Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1000,- Kč na činnost Fondu ohrožených dětí Praha . (6 pro)

JUDr. Jaroslav Švehla   místostarosta města
Mgr. Šárka Jakobi     členka rady


↑ jdi na obsah stránky