• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

11. RaM 12.června 2001

Usnesení Rady města Cvikov z 11. schůze dne  12. června 2001

 

Kontrola usnesení:

31/01 a – jednání s p.Rychteckým – výkon rozhodnutí odboru výstavby – trvá  /jednání o odkoupení pozemku na základě předkupního práva/

66/01 – zakoupení narkotizační pušky – v jednání – souhlas rady s podáním žádosti města o vydání zbrojního pasu pro město jako nutný podklad pro udělení souhlasu MV

57/01 – pronájem výlepových ploch – dosud nepotvrzena smlouva – trvá

92/01 – žádost AMK – kanalizace č.p. l30 – projedná starosta po předložení PD – PD zpracována, chybí rozpočet stavby – trvá

93/01 – stav komunikace III.tř. – žádosti na SÚS, OKÚ, PČR – dosud bez vyjádření

99/01 – hospodaření Cvikováčku – kontrola září 2001

102/01 – návrh zápisu do kroniky

 

Vyřazeno z kontroly :  31/01 (objekt Drbohlav – provádí se demolice objektu),105/01,106/01,

                                   109/01,110/01

Na ZM :  72/01,74/01,89/01,91/01,95/01+103/01,104/01,107/01,108/01

 

111/01

 – notářský zápis a zápis do obchodního rejstříku společenství vlastníku bytů – rada zplnomocňuje ředitele SMC p.Bohumila Maděru k jednání s vlastníky bytů, k notářskému zápisu, zápisu do OR a k provádění veškerých úkonů s tímto spojených v souladu s novelou zákona

 

112/01

– souhlasí s úhradou faktury za pohřeb občana Hlavničky dle žádosti p.Vlasty Marvanové s tím, že bude písemné uznání  a stanovení splátek dle návrhu, tzn. do konce r.2001

 

113/01

– doporučuje ZM schválit dodatek smlouvy s firmou Patria dle návrhu

 

114/01

– vzala na vědomí zprávu o vyúčtování ostatní dopravní obslužnosti  za 1./4 2001

 

115/01

– souhlasí s pronájmem části p.č. 977/01 v k.ú. Cvikov u č.p. 54O v Mánesově ul. P. Houžvičkové,bytem Cvikov

 

116/01

– doporučuje prodej garáže a  část  pozemků č. 2450/2 (dle návrhu komise výstavby k zarovnání hranice se sousedním pozemkem) v k.ú. Cvikov ul.Tovární , kupující Vlastislav Langr bytem Cvikov

 

117/01

– souhlasí s pronájmem části p. č. 3149 o výměře 525 m2 manželům Burdovým,bytem Cvikov (bude oddělena část pozemku v pronájmu p.Kuny)

 

118/01

– souhlasí s pronájmem pozemku dle žádosti p. E.Pejcharovi,bytem Nový Bor

 

119/01

– doporučuje prodej části pozemku v k.ú. Lindava dle  geometrického plánu zaměření přístupové cesty firmě AJETO Lindava

 

120/01

– souhlasí s pronájmem části pozemku dle žádosti v k.ú. Cvikov v ul. Pivovarská p.Draškovičovi,bytem Cvikov

 

121/01

– souhlasí s pronájmem nebytových prostor v č.p. 105 ul. Komenského Cvikov

p. Šicové – pro zřízení prodejny Obuv  /dříve prostor prodejny textilu/,

p.Zetkovi – pr zřízení prodejny Zelenina /dříve prostor prodejny nápojky/              

 

122/01

– souhlasí s výměnou bytů mezi p.Polakovičem René  - Cvikov náměstí 38 a p.Gedeonem Viliamem  - Cvikov Kollárova 13

 

121/01

– souhlasí s dočasným pronájmem garsonky v Mart. úd.  p. Kořánové po dobu nezbytnou k opravě bytu v Kollárově ul. 13

 

122/01

– souhlasí s kladným stanoviskem města k dodatečnému povolení a kolaudaci kanalizace u čerpací stanice firmy Skala  s podmínkou podpisu smlouvy o bezplatném  převodu kanalizační přípojky do majetku města

 

123/01

– doporučuje ZM schválit vydání knihy o Cvikovu v souvislosti  65O let od první zmínky o městu a pověření Mgr. Waltera spoluprací s vydavatelstvím

 

Dále projednala:

-         žádost p.Pipalové  - stanovisko města k řešení stavby – zajistí starosta

-         vzala na vědomí žádost TJ Dynamo Lindava – prominutí poplatku ze vstupného na taneční zábavy pořádané TJ

- žádost Mgr. Stehlíka o pronájem LTO na sklárnu,brusírnu

 

 

Petr Kořínek                                     Jaroslav Hanzlíček

Místostarosta města                              Starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky