• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

11. RaM 2.června 2009

Informace  z 11.  schůze  Rady města Cvikov dne 2. června  2009

 

Účast : 5 členů  ze 7 členů rady , omluveni  Ing. Beránek, p. Pech

 

194/09

K usn. rady  117/09 – rada doporučuje ZM schválit změnu obecně závazné vyhlášky města č. 1/2008 – čl. 1 – vynechání  písm. c) podnikatelských subjektů , d) garáží , ponechání bodu b) rekr. objektů. (5 pro)

195/09

Projednala žádost p. Piskáčka Martina o splátkový kalendář (5 splátek ) úhrady kupní ceny č.p. 246 Lindava  a nesouhlasí s úhradou ceny formou splátek. (5 pro)

196/09

Doporučuje ZM prodej objektu č.p. 242  Lindava MUDr. Hodečkovi (2. zájemce při obálové metodě) a snížení ceny na cenu vyvolávací 1500 tis.Kč. (5 pro)

197/09

Projednala zprávu z provedeného auditu hospodaření města za r. 2008 a doporučuje ZM schválit závěrečný účet hospodaření města za r. 2008 s výhradou . K  odstranění zjištěných nedostatků Rada města schválila dne 21.4.2009 zřízení nového odboru města a to odbor správy majetku města. Na tento odbor byl přijat nový pracovník. Odbor správy majetku města se v současné době vybavuje příslušným programovým vybavením. Zjištěný inventarizační rozdíl bude odstraněn do 31.12.2009. Inventurní rozdíly na podrozvahovém účtu  budou odstraněny do 31.12.2009. (5 pro)

198/09

Schvaluje rozbor hospodaření města za 1. – 12. 2008. (5 pro)

199/09

Projednala návrh na ukončení smluv mezi městem a podnikatelskými subjekty na odvoz a likvidaci odpadů k 31.12.2009 s tím, že podnikatelské subjekty budou uzavírat smlouvy přímo s dodavatelem firmou Marius Padersen (snížení příjmů města s ohledem na započitatelný příjem pro DPH) (5 pro)

200/09

Projednala návrh na převod bytových a nebytových domů zpět do správy majetku Služeb města Cvikova, včetně inkasa nájemného a úhrady za služby  (snížení příjmů města s ohledem na započitatelný příjem pro DPH) (5 pro)

201/09

Nesouhlasí se zrušením předkupního práva pro město , vyplývající z kupní smlouvy o prodeji bytu v č.p. 574, žadatelka Martina Šídová, vzhledem k neuhrazeným pohledávkám vůči městu. V případě uhrazení pohledávek lze žádost znovu projednat. (5 pro)

202/09

Nesouhlasí  s převodem  nájemní smlouvy rodiny Petrusových , bytem Cvikov II   Mánesova 543  z matky na dceru, vzhledem k neuhrazeným pohledávkám vůči městu, v případě uhrazení pohledávek lze žádost znovu projednat. (5 pro)

203/09

Nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku sdružení ADRA – informační centrum v České Lípě. (4 pro, 1 zdržel)

 

 

204/09

Souhlasí s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt  v č.p.540 Mánesova ulice Cvikov II  paní Lence Paterové, bytem Cvikov. (5 pro)

206/09

Uděluje výjimku v počtu dětí ve třídě v příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiráskova ulice Cvikov výjimka na školní rok 2009/2010 na počet dětí  26, 25, 27 , 23. (5 pro)

208/09

Souhlasí s podpisem smlouvy o dílo č. 2009/6 na provedení s firmou  J.I.H.  Ing. Huptych, Praha 10 na provedení akce stavba hřiště Drnovec v celkové  výši 534 774,10 Kč. (5 pro)

209/09

Souhlasí s podpisem smlouvy o právu k provedení stavby mezi městem a vlastníky dotčených  pozemků v k.ú. Drnovec  pro realizaci stavby Drnovec – kanalizace:

p.č. 52/1  vlastník René Jirout, bytem Drnovec

p.č. 52/1   vlastník Ester Jiroutová, bytem Drnovec

p.č. 211/2 vlastník  Růžena Jechová, bytem Drnovec

(5 pro)

210/09

Souhlasí s prodloužením  termínu realizace prodeje pozemků města pro všechny schválené stávající nájemce zahrádek: Marie BOESOVÁ, Mánesova 545, Cvikov, Eva JANKECHOVÁ, Vančurova 601, Cvikov, Josef a Věra KLEMENTOVI, Družstevní 174, Cvikov, Ria RUDOLFOVÁ, Švermova, Jablonné v Podještědí, Petr a Dagmar SOUČKOVI, Merboltice 131, Děčín, Věra TEJMLOVÁ, Sídliště 588,Cvikov, Josef ZELENKA,Musílkova 54,Praha 5, prodloužení do 31.12.2009. (5 pro)

211/09

Souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemků města firmě  ROVS s.r.o: - část pozemku p.č. 909/1 – část 31835m˛ z celk. výměry 32235m˛ v k.ú. Cvikov  druh pozemku: trvalý travní povrch; dle ÚP: louky, pastviny, a a p.č. 795 – o celkové výměře 3193m˛ v k.ú. Cvikov,druh pozemku: orná půda; dle ÚP: louky, pastviny;pro účely spásání, cena 0,10 Kč /m2/rok (5 pro)

a

nesouhlasí s pronájmem pozemků p.č. 909/2 a  p.č. 871/3 v k.ú.  Cvikov, vzhledem k nedoporučujícím stanoviskům referenta ŽP a stavebního úřadu. (5 pro)

212/09

Rada města ruší usnesení č. 143/09  ze dne 27.4.2009 o jmenování vedoucí odboru správy majetku města a  souhlasí s vypsáním  výběrového  řízení na obsazení místa vedoucí/ho odboru správy majetku města . (5 pro)

 

Dále rada projednala  a

- pověřuje p.Lázničkovou ověření vlastnictví  výběru  pozemku  pro případnou výstavbu  fotovoltaické elektrárny – možnost investování městem

- bere na vědomí dopis p. Fišerové  Jitky  ve věci zvýšení daně domovní. Změnu vyhlášky bude řešit zastupitelstvo v měsíci červnu 2009

 

- souhlasí se zpracováním cyklomapy Lužické hory pro město výdaj 8 tis.Kč, firma Kompakt (5 pro)

- bere na vědomí informaci o zúžení portolia u ČSOB v souladu s usnesením zastupitelstva  o 2 750 tis. k 14.5.2009 a 2 100 tis. k 10.6.2009

- bere na vědomí oznámení o uzavření  Mateřské školy Jiráskova Cvikov  v době od 20. července  do l4. srpna 2009 

- bere na vědomí informaci o zrušení přechodu pro chodce na silnici I/13 u zastávky  autobusů  a pověřuje starostu a místostarostu projednáním s ing. Slavíkem o možnosti obnovení přechodu , případně snížení rychlosti  a posunutí značky konec a začátek obce.

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla              Mgr. Ivo Čeřovský

                        místostarosta města                             starosta města


↑ jdi na obsah stránky