• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

11. RaM 2.května 2012

Usnesení z 11. schůze Rady města Cvikova 2. května 2012

účast: ze 7 členů přítomno: 5 členů, 2 omluveni: p.Herclík, p.Ing. Beránek

181/12
Bere na vědomí informaci o podpisu smlouvy o dílo č. CH/67/12 „Obnova rybníka Internát – rekonstrukce hráze“ mezi městem Cvikov a firmou Strabag a.s. dle výsledku výběrového řízení . Hodnota díla 1 437 941,16 Kč. (5 pro)

182/12
Souhlasí s nabídkou ceny a uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro STL plynovod a přípojky v rámci stavby „Komunikace a IS pro výstavbu RD v ul. ČSA Cvikov“ s Inpos-projekt s.r.o Liberec. Celková cena 80 040,- Kč s DPH.(Bere na vědomí informaci o možnosti odpočtu inž. činnosti 21000,- Kč s DPH). (5 pro)

183/12
Žádost s.r.o Dřevo a kov Praha-Chodov o povolení k umístění reklamního poutače na sloup veřejného osvětlení – rada nesouhlasí s umístěním takto rozměrného poutače, dále upozorňuje na nutnost stavebního povolení k umístění reklamního zařízení tohoto rozměru. (5 pro)

184/12
Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o dílo s p. Bc. Lucií Moravcovou na zajištění realizace a přípravy nového Územního plánu města Cvikov. Hodnota díla 95 000,- Kč včetně DPH. (5 pro)

185/12
Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy na provedení veřejnosprávní kontroly s firmou AKONTIS Česká Lípa ve výši 23 250,- Kč bez DPH na provedení auditu hospodaření a účetnictví za rok 2011 v příspěvkových organizacích města ( školská zařízení) a uzavření smlouvy s  p. Licinbergovou na provedení auditu hospodaření a účetnictví za rok 2011 v příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Cvikov v hodnotě 4250,- Kč bez DPH. (5 pro)

186/12
Vyjádření dopravci COMPAQ Cz. Mimoň - nemá námitek k zřízení a prodloužení linky přes Cvikov do Zákup. (5 pro)

187/12
Cvikovské hřmění 2012 ve dnech 11. – 13.5.2012 v areálu Kynologického klubu ve Cvikově. Souhlasí s prodloužením ukončení akce v souladu s obecně závaznou vyhláškou města č. 6/2005 dne 11.5.2012 do 24,00 hodin, dne 12.5.2012 do 02,00 hodin. (5 pro)

188/12
Centrum svaté Zdislavy o.s. Jablonné v Podještědí – rada souhlasí s prominutím nájmu v hotelu Sever na benefiční představení Divadelního spolku bří v hábitu dne 10.5.2012 pohádky O dvanácti měsíčkách. (5 pro)

189/12
Petice občanů ve věci stavu objektu č.p. 195 v ulici Slovanka Cvikov II - rada bere petici na vědomí s tím, že bude předána k provedení šetření ze strany stavebního úřadu. (5 pro)

190/12
Schvaluje přidělení bytu č. 22 v Domě s pečovatelskou službou ve Cvikově od 1.6.2012 manželům Marii Vepřekové a Karlu Jankovi, bytem Cvikov. (5 pro)

191/12
Schvaluje nákup osobního vozidla pro město – na základě zhodnocených nabídek – Škoda TDI v ceně 449 000,- Kč. (5 pro)

192/12
Bere na vědomí stanovení ředitelského volna v Základní škole a Mateřské škole Bohumila Hynka Cvikov ve dnech 30.4.2012 a 7.5.2012. (5 pro)

193/12
Doporučuje ZM schválit návrh Rozpočtového opatření č. 2 dle návrhu. (5 pro)

194/12
Nabídka firmy Antonína Beneše na zpracování odpadového dřeva a čištění náletových dřevin na pozemcích města - po projednání s lesním hospodářem nebude v současné době využita. ( k usn. rady173/12 z 17.4.2012) (5 pro)

195/12
Rada projednala prodej bytových jednotek (BJ) – nabídka prodeje třetí osobě (uplynutí lhůty přednostního prodeje stávajícímu nájemci), se závazkem nájemce:
A) BJ č. 326/2, Lindava, včetně pozemků a příslušenství, se závazkem nájemce
B) BJ č. 328/1, indava, včetně pozemků a příslušenství , se závazkem nájemce
C) BJ č. 303/8, Cvikov II, Martinovo údolí, včetně pozemků a příslušenství, se závazkem nájemce
D) BJ č. 469/1, Cvikov II, Martinovo údolí, včetně pozemků a příslušenství, se závazkem nájemce
E) BJ Cvikov II, Mánesova, č.p. 539 , včetně pozemků a příslušenství, se závazkem nájemce
a) BJ č. 539/2,
b) BJ č. 539/4,
c) BJ č. 539/5,
d) BJ č. 539/6,
F) BJ Cvikov II, Mánesova, č.p. 541, včetně pozemků a příslušenství, se závazkem nájemce
a) BJ č. 541/3,
b) BJ č. 541/5,
G) BJ Cvikov II, Mánesova, č.p. 542, č.p. 543 , včetně pozemků a příslušenství, se závazkem nájemce
a) BJ č. 542/102,
b) BJ č. 543/202,
c) BJ č. 543/203,
d) BJ č. 543/206
e) BJ č. 543/207,
H) BJ č. 547/6, Cvikov II, Mánesova, č.p. 546, č.p. 547 ,včetně pozemků a příslušenství, se závazkem nájemce

a doporučuje ZM snížení ceny o 50% (cenu zaokrouhlit) + prodej přes realitní kancelář (oslovit 3 a vybrat nejvýhodnější) – za podmínky bez exkluzivity. (5 pro)

196/12
Rada projednala prodej bytových jednotek (BJ) v nabídce prodeje třetím osobám, volné byty bez závazku nájemce
A) BJ č. 569/3 ul. Martinovo údolí, Cvikov II včetně pozemků a příslušenství
ZM dne 26.01.2012 pod usn.č. 7 schválilo zvýhodněnou cenu 448.000,- (původní 557.895,- Kč) + příslušenství
B) BJ č. 590/5 Sídliště, Cvikov II v četně pozemků a příslušenství
ZM dne 26.01.2012 pod usn.č. 7 schválilo zvýhodněnou cenu 490.000,- (původní 600.000,- Kč) + příslušenství 
C) BJ č. 326/4 Lindava včetně pozemků a příslušenství
ZM dne 15.12.2011 pod usn.č. 5/2)B) schválilo za cenu 400.000,- Kč + příslušenství
D) BJ č. 539/7 ul. Mánesova, Cvikov II včetně pozemků a příslušenství
ZM dne 15.12.2011 pod usn.č. 5/2)C) schválilo za cenu 267.910,- Kč+ příslušenství
E) BJ č. 543/204 ul. Mánesova, Cvikov II včetně pozemků a příslušenství
ZM dne 15.12.2011 pod usn.č. 5/2)A) schválilo za cenu 350.000,- Kč+ příslušenství
F) BJ č. 540/7 ulice Mánesova, Cvikov II, včetně pozemků a příslušenství
ZM dne 22.3.2012 pod usn. č. 6/B) schválilo za cenu 234.000,- Kč + příslušenství
a
doporučuje ZM vyloučit z prodeje byt 539/7 v bodu D) = schválit výjimku z pravidel a přidělit do pronájmu, ostatní byty nabídnout k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře za schválenou cenu v zastupitelstvu . (5 pro)

197/12
Rada doporučuje ZM schválit zrušení (revokaci ) usnesení ZM o prodeji BJ

A) BJ č. 540/6, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 635/4339 na společných částech budovy č.p. 540, Mánesova, Cvikov II, objektu-jiné stavby na st.p.č. 1130 a na pozemcích st.p.č. 1024, 1130 a p.p.č. 997/1, s předkupním právem města na dobu 5 let pro kupující ŘEHÁKOVÁ Mária, Cvikov, prodej schválilo ZM dne 08.09.2011 pod usn.č. 1/2)B)e), za cenu: 94.985 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení Služeb města Cvikova s.r.o. + příslušenství 3.805 Kč
zrušení usnesení z důvodu nerealizace prodeje v termínu (do 07.03.2012) (5 pro)

B) BJ č. 327/1, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 354/3316 na společných částech budovy č.p. 327, Lindava, Cvikov a na pozemcích st.p.č. 377 a p.p.č. 62/23, s předkupním právem města na dobu 5 let pro kupujícího POKORNÝ Josef, Lindava , prodej schválilo ZM dne 10.03.2011 pod usn.č. 1/2)B)a) – prodloužení termínu z důvodu zřízení VB na p.p.č. 62/9 za cenu: 77.515 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení Služeb města Cvikova s.r.o. + příslušenství 3.494 Kč
zrušení usnesení z důvodu nerealizace prodeje v termínu (do 19.03.2012) (5 pro)

198/12
Schvaluje prodloužení termínu prodeje bytové jednotky (BJ) č. 537/3 (prodej schválen ZM dne 27.10.2011 pod usn.č. 2/1)A)c), kupující CHRDLOVI Luděk a Jaroslav, termín pro prodej do 26.04.2012, písemná žádost kupujícího ze dne 25.04.2012 o prodloužení termínu o dalších 6 měsíců (tj. do 24.10.2012) z důvodu vyřizování finančních prostředků na koupi. (5 pro)

199/12
Projednala návrh prodej nevyužitých nebytových jednotek (NJ) a doporučuje ZM schválit prodej a podpis kupní smlouvy
a) jednotka č. 178/12 v budově č.p. 178, 179, ulice Boženy Němcové, Cvikov I včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 22/10000 na společných částech domu čp. 178 a 179 a stavební parcele č. 1461/4 o výměře 94 m2, ÚD: 24.05. – 13.06.2011 [ZM 12.05.2011 usn.č.2/2G)b)], cena: NJ za symbolickou cenu 1,- Kč, st.p.č. 42,- Kč + příslušenství
kupující: Společenství vlastníků bytových jednotek čp. 178-179/I B.Němcové Cvikov
(5 pro)
b) jednotka č. 179/12 v budově č.p. 178, 179, ulice Boženy Němcové, Cvikov I včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 43/10000 na společných částech domu čp. 178 a 179 a stavební parcele č. 1461/4 o výměře 94 m2 ÚD: 24.05. – 13.06.2011 [ZM 12.05.2011 usn.č.2/2G)b)], cena: za symbolickou cenu 1,- Kč, st.p.č. 81,- Kč + příslušenství
kupující: Společenství vlastníků bytových jednotek čp. 178-179/I B.Němcové Cvikov
(5 pro)

200/12
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy na zřízení věcného břemena
p.p.č. 44/1 o celkové výměře 4039 m˛ v k.ú. Cvikov, KN: zahrada; ÚP: smíšené neobytné území
na právo vstupu a vjezdu na pozemek za účelem přístupu na nemovitosti ve vlastnictví:
a) AULICKÝ Jiří, Ing. - p.p.č. 35/3
b) PUŠKOVÁ Jana–p.p.č. 38 (dle GP č. 1593-314/2011+na nové p.p.č. 44/7)
c) MAREŠ Jaroslav–p.p.č. 39 (dle GP č. 1593-314/2011+na nové p.p.č. 44/8)
d) PETERKOVÁ Vlasta – p.p.č. 44/3
(5 pro)

201/12
Pozemky – prodej
A)  Rada doporučuje ZM schválit prodej a podpis kupní smlouvy na prodej pozemků:
st.p.č. 1461/4 o výměře 94 m˛ v k.ú. Cvikov – spoluvlastnický podíl o velikosti 8415/10000
KN: zastavěná plocha a nádvoří se stavbou č.p. 178 a 179, Cvikov I; ÚP: čistě obytné území-kolektivní
účel: prodej spoluvlastnického podílu Města Cvikov zbývajícím vlastníkům bytových jednotek podle velikosti jejich spoluvlastnického podílu  
ÚD: 24.05. – 13.06.2011 [ZM 12.05.2011 usn.č.2/2G)a)]
cena celkového podílu je 15.820 Kč + příslušenství, které hradí kupující, prodej i kupujícím, kteří jsou dlužníci vůči městu
kupující-vlastníci bytových jednotek: č. 178/1 (DVOŘÁČKOVI Jiří a Genowefa, Cvikov) podíl 636/10000 1.196,- Kč, č. 178/2 (PASTOROVÁ KUNEŠOVÁ Iveta, Cvikov) podíl 93/2000 874,- Kč, č. 178/3 (LUPOMĚSKÁ Margit, Cvikov) podíl 489/10000 919,- Kč, č. 178/5 (OUZKÁ Kazimiera, Cvikov) podíl 517/10000 972,- Kč, č. 178/7 (VOKŘÍNKOVÁ Milada, Cvikov) podíl 295/10000 555,- Kč, č. 178/8 (ŠTEFAN Martin, Cvikov a ŠTEFANOVÁ Jiřina, Hvožďany) podíl 13/250 978,- Kč, č. 178/9 (ŠIMČÍKOVÁ Helena, Cvikov) podíl 475/10000 893,- Kč, č. 178/11 (DINH Dinh Quoc, Česká Lípa a VIKTOROVÁ Eva, Cvikov) podíl 522/10000 981,- Kč, č. 179/1 (FRIDRICHOVI , Česká Lípa) podíl 261/5000 981,- Kč, č. 179/3 (DRBOHLAV Lukáš, Brniště) podíl 261/10000 491,- Kč a (ŠALDOVÁ Lucie, Cvikov) podíl 261/10000 491,- Kč, č. 179/4 (HESSOVÁ Helena Ing., Liberec) podíl 291/10000 547,- Kč, č. 179/5 (KRAJČOVIČ Vít, Cvikov) podíl 93/2000 874,- Kč, č. 179/6 (ŠIMÁK Pavel, Běrunice) podíl 517/10000 972,- Kč, č. 179/7 (BÁRTOVÁ Věra, Cvikov) podíl 304/10000 571,- Kč, č. 179/9 (GARAB Vladimír, Česká Lípa) podíl 131/2500 985,- Kč, č. 179/10 (ADLTOVI Radek a Hana, Cvikov) podíl 291/10000 547,- Kč, č. 179/11 (LUPOMĚSKÝCH David a Martina, Cvikov) podíl 469/10000 882,- Kč
(5 pro)

B) Rada doporučuje ZM schválit prodej a podpis kupní smlouvy na prodej pozemků:
p.p.č. 44/1 o celkové výměře 4039 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: smíšené neobytné území (v ul.P.-vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod)
ÚD: 29.11.-16.12.2011 [RM 18.10.2011 usn.č. 448/11)A)]
SÚ: zastavitelné území, plocha smíšené neobytné území; rozvojová plocha č. 102
kupující části pozemku oddělené GP č. 1593-314/2011:
a) p.p.č. 44/7 o výměře 47 m2
PUŠKOVÁ Jana, Cvikov
účel: zahrada (legalizace stávajícího stavu-oplocená a užívaná část),
za cenu 30,- Kč/m˛ + bez předkupního práva + příslušenství
b) p.p.č. 44/8 o výměře 151 m2
MAREŠ Jaroslav, Cvikov
účel: zahrada (legalizace stávajícího stavu-oplocená a užívaná část)
za cenu 30,- Kč/m˛ + bez předkupního práva + příslušenství
c) p.p.č. 44/1 o výměře 3351 m2
REALITY CVIKOV s.r.o., Liberec
(v rozsahu GP č. 1593-314/2011)
cenu 100,- Kč bez DPH + předkupní právo do kolaudace stavby = smlouva o smlouvě
budoucí s platností 1 roku (v případě nezapočetí realizace záměru = revokace schváleného prodeje)
d) Rada nedoporučuje ZM schválit prodej pozemků a zamítnutí žádosti PETERKOVÁ Vlasta, Cvikov - požadovaná část (cca 170 m˛) by narušila celistvost plochy a záměr investora Reality Cvikov

bod a)-d) (5 pro)

C) Rada doporučuje ZM schválit prodej a podpis kupní smlouvy na prodej pozemků:
p.p.č. 1077/7 o výměře 98 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: ostatní plocha-komunikace
žadatel: BOHUSLAV Zdeněk, Cvikov
účel: zahrada (scelení pozemků)
ÚD: 30.03.-17.04.2012 [RM 20.03.2012 usn.č. 139/12)B)]
za cenu: 30,- Kč/m˛ + bez předkupního práva+ příslušenství
(5 pro)

D) Rada doporučuje ZM schválit prodej a podpis kupní smlouvy na prodej pozemků:
st.p.č. 733 o výměře 13 m˛ v k.ú. Cvikov KN: zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště; ÚP:
p.p.č. 3519/10 část cca 87 m˛ (vyjma cesty k mostu) z celkové výměry 103 m˛ v k.ú. Cvikov , KN: ostatní plocha-komunikace; ÚP: SMO
žadatel: DVOŘÁKOVI Jan a Marie, Cvikov
účel: ostatní plocha - parkovací
ÚD: 30.03.-17.04.2012 [RM 06.03.2012 usn.č. 120/12), RM 20.03.2012 usn.č. 139/12)A)]
bez předkupního práva za sníženou kupní cenu 30,- Kč (odchylka s přihlédnutím ke stavu pozemku a jeho umístění v zaplavovaném území) + příslušenství
(5 pro)

202/12
a) Rada doporučuje ZM schválit zrušení ZM dne 22.03.2012 pod usn.č. 8)1)A) na prodej pozemku p.p.č. 997/4 o výměře 240 m˛ v k.ú. Cvikov za cenu 200 m˛ - kupující TONAR Ivan, Cvikov, písemné odstoupení kupujícího ze dne 25.04.2012 (5 pro)

b)
schvaluje vyvěšení záměru změny pronájmu (po rozhodnutí ZM)
zachování pronájmu dle Smlouvy o dočasném užívání pozemku č. 0264 (nájem sjednán od 01.06.2004 na dobu neurčitou)
a změna nájemní smlouvy z důvodu změny výměry a parcelního čísla část - předmětem nájmu je 204 m2 z p.p.č. 997/2, která byla rozdělena GP č. 1464-362/2009 a užívané části přiděleno nové p.p.č. 997/4 o výměře 240 m˛ (5 pro)

203/12
Rada doporučuje ZM ke schválení bezúplatnou směnu (úhrada ˝ příslušenství) a podpis směnné smlouvy
A) p.p.č 233/2 o výměře 36 m˛ (odděleno GP č. 1592-312/2011 z ppč. 233) k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území (SOÚ) (v ulici vodovod-p.Nisan, středotlaký plynovod) vlastník: MĚSTO CVIKOV
hodnota pozemku dle plochy ÚPM 200,- Kč/m2 (36 m2 = 7.200 Kč)
za
p.p.č. 232/2 o výměře 36 m˛ (odděleno GP č. 1592-312/2011 z ppč. 232) k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: SOÚ; omezení vlastnického práva – Zástavní právo smluvní
vlastník: BOTÁN Milan, Cvikov
hodnota pozemku dle plochy ÚPM 200,- Kč/m2 (36 m2 = 7.200 Kč)
účel: majetkoprávní narovnání-legalizace části místní komunikace
ÚD: 10.10.-27.10.2011 [RM 04.10.2011 usn.č. 411/11)C)]
(5 pro)

204/12
Rada projednala a schvaluje pronájem a podpis nájemní smlouvy
A) p.p.č. 439/3 o celkové výměře 468 m˛ v k.ú. Cvikov KN: zahrada; ÚP: zahrady ,ulici vodovod-p. Nisan, středotlaký plynovod)
žadatel: VANÍKOVÁ Marie, Cvikov
účel: zahrada k č.p. 83, Cvikov II
ÚD: 30.03.-17.04.2012 [RM 20.03.2012 usn.č. 137/12)B)], za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok
(5 pro)
B) st.p.č. 76/1 část 38 m˛ z celkové výměry 266 m˛ v k.ú. Cvikov KN: ZP a nádvoří-zbořeniště; ÚP: občanská vybavenost
žadatel: CYRUSOVI Petr a Jutta, Cvikov
účel: vjezd do garáže (VN: st.p.č. 76/2 vč. stavby bez čp/če garáž)
ÚD: 30.03.-17.04.2012 [RM 20.03.2012 usn.č. 137/12)A)]
(bez plocení) za cenu: 1,- Kč/m˛/rok
(5 pro)

C) p.p.č. 2454/6 o výměře 1970 m˛ KN: trvalý travní porost (TTP); ÚP: ostatní zeleň vše k.ú. Cvikov
p.p.č. 2471/2 o výměře 1163 m˛ KN: TTP; ÚP: smíšené neobytné území
p.p.č. 2476/8 o výměře 330 m˛ KN: TTP; ÚP: smíšené neobytné území
p.p.č. 2476/9 o výměře 49 m˛ KN: TTP; ÚP: smíšené neobytné území
p.p.č. 2476/10 o výměře 53 m˛ KN: TTP; ÚP: smíšené neobytné území
p.p.č. 2598/5 o výměře 2311 m˛ KN: orná půda; ÚP: louky a pastviny vzniklá z původní parcely p.p.č. 2598/1-ZE 2601/2 část 2320 m˛ z výměry 62098 m˛
p.p.č. 3025/6 o výměře 216 m˛ KN: TTP; ÚP: louky a pastviny vzniklá z původní parcely p.p.č. 3025/1-ZE 3083 část 316 m˛ z celkové výměry 109403 m˛
p.p.č. 3025/8 o výměře 4998 m˛ KN: TTP; ÚP: louky a pastviny vzniklá z původní parcely p.p.č. 3025/1-ZE 3082 část 4620 m˛ z celkové výměry 109403 m˛
p.p.č. 3025/9 o výměře 8527 m˛ KN: TTP; ÚP: louky a pastvin vzniklá z původních parcel p.p.č. 3025/1-ZE 3074/1 část 5249 m˛ z celkové výměry 109403 m˛ p.p.č. 3025/1-ZE 3074/3 část 881 m˛ z celkové výměry 109403 m˛ p.p.č. 3025/1-ZE 3075 část 2464 m˛ z celkové výměry 109403 m˛
p.p.č. 3602/8 o výměře 115 m˛ KN: ost.plocha, ostatní komunikace; ÚP: ostatní zeleň
p.p.č. 1627/4 o výměře 2364 m˛ KN: orná půda; ÚP: ostatní zeleň
p.p.č. 1629 část 5280 m˛ KN: TTP; ÚP: louky a pastviny celkové výměry 5966 m˛
p.p.č. 2363/4 o výměře 13439 m˛ KN: TTP; ÚP: orná půda
p.p.č. 3084/8 o výměře 52 m˛ KN: TTP; ÚP: ostatní zeleň
p.p.č. 3111/19 o výměře 7771 m˛ KN: TTP; ÚP: občanská vybavenost
p.p.č. 3420/8 o výměře 25373 m˛ KN: TTP; ÚP: louky a pastviny
žadatel: firma BIOCHOV s.r.o., Jablonné v Podještědí
účel: sekání trávy – pozemky jsou součástí produkčních bloků fy Biochov, zařazení firmy do dotačního programu EU s dobou trvání do 31.12.2015
ÚD: 18.01.-29.02.2012 [RM 13.12.2011 usn.č. 567/11)B)]; 30.03.-17.04.2012 [RM 06.03.2012 usn.č. 103/12)]
pronájem na dobu určitou do 31.12.2015 s 3měs. výpovědní lhůtou
-účel: sekání trávy/sklizeň píce (ne pastvina) bez plocení/ohradníků
za cenu: 0,10 Kč/m˛/rok
(5 pro)

205/12
Schvaluje ukončení pronájmu p.p.č. 91/3 část 373 m˛ z celkové výměry 746 m˛ v k.ú. Cvikov, KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území , nájemce : SCHINDLEROVÁ Hana(NS č. 85), ukončení ke dni 30.04.2012 účel: zahrada . (5 pro)

206/12
Schvaluje vyvěšení záměru obce na úřední desce - koupě, prodeje a směny pozemků dle GP č. 236-38/2012:
A) (návaznost na usnesení RM č. 54/12ze dne 07.02.2012)
a) odkup dílů c + d o celkové výměře 55 m˛ oddělených z p.p.č. 200/1, a dílu e o výměře 45 m2 z st.p.č. 75/3
vlastník: KLÍMA Jan, Liberec (zástavní právo smluvní)
kupní cena 100,- Kč/m2 (tj. 10.000,- Kč) + příslušenství hradí kupující Město Cvikov
b) prodej p.p.č. 581/2 zahrada o 320 m2 (oddělena z p.p.č. 581 ostatní plocha-ostatní komunikace)
vlastník: Město Cvikov
kupující: KLÍMA Jan, Liberec
kupní cena 30,- Kč/m2 (tj. 9.600,- Kč) + příslušenství (s upozorněním na vedení vodovodního řadu parcelou)
smlouva o závazku uzavřít kupní smlouvu – realizace po změně plochy z hlediska územního plánu (vyjmutí parcely z pasportu místních komunikací)

B) bezúplatná směna p.p.č. 614 ostatní plocha-komunikace o výměře 58 m2 (oddělena z st.p.č. 75/2)
vlastník: JECH Miroslav, Drnovec
za
p.p.č. 200/4 zahrada o výměře 58 m˛ (oddělena z p.p.č. 200/2 zahrada)
vlastník: MĚSTO CVIKOV
bezúplatná směna + společná úhrada příslušenství (napolovic)

C) bezúplatná směna p.p.č. 211/3 ostatní plocha-komunikace o výměře 296 m˛ (oddělena z p.p.č. 211/2 a 212/3)
vlastník: JECHOVÁ Růžena, Drnovec
za
p.p.č. 581/4 zahrada o výměře 167 m˛ (oddělena z p.p.č. 581 ostatní plocha-ostatní komunikace)
p.p.č. 200/5 zahrada o výměře 129 m2 (oddělena z p.p.č. 200/2 zahrada)
vlastník: MĚSTO CVIKOV
bezúplatná směna + společná úhrada příslušenství (napolovic)
smlouva o závazku uzavřít směnou smlouvu – realizace po změně plochy z hlediska územního plánu (vyjmutí parcely p.p.č. 581/4 z pasportu místních komunikací)
bod A-C : (5 pro)

207/12
Vyvěšení záměru obce na úřední desce - prodat pozemky
A) odkládá vyvěšení záměru obce prodat pozemek
p.p.č. 3622/3 část z celkové výměry 655 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: OP-ostatní komunikace;
ÚP: komunikace (místní) na pozemku stoka jednotné kanalizace, dálkový kabel)
a) žadatel: VOSTATKOVI Michal a Kateřina, Cvikov
účel: zahrada – rozšíření (vlastník nemovitostí-VN: st. 754, st. 1627 a p.p.č. 828/8)
b) žadatel: TIMOVI Zdeněk a Šárka, Cvikov
účel: zahrada – rozšíření (VN: st. 755, p.p.č. 828/3)
do zrušení místní komunikace z hlediska územního plánu
a
doporučuje stavebnímu odboru zařadit k podnětům na změnu ÚP
(5 pro)

B) schvaluje vyvěšení záměru obce prodat pozemek
p.p.č. 2266/3 o výměře 1875 m˛
KN: OP-neplodná půda; ÚP: smíšené obytné území
(v ulici stoka jednotné kanalizace, středotlaký plynovod)
žadatel: POKORNÝ Miloslav, Radvanec
účel: zahrada – součástí příslušenství bude ocenění sklepů a porostu
(5 pro)

208/12
Vyvěšení záměru obce na úřední desce - pronajmout pozemky
A) schvaluje vyvěšení záměru pronajmout pozemek
p.p.č. 91/3 část 373 m˛ z celkové výměry 746 m˛ v k.ú. Cvikov KN:zahrada;
ÚP:smíšené obytné území
-stoka jednotné kanalizace)
žadatel: POULÍČKOVI Jaroslav Mgr. a Jana, Praha 2
účel: zahrada k č.p. 98, Cvikov I (vlastníci ˝ podílu)
(5 pro)

B) odládá vyvěšení záměru pronajmout pozemek
p.p.č. 2743/11 část 200 m˛ z celkové výměry 4193 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: OP(ostatní plocha)-manipulační plocha; ÚP: smíšené obytné území (v ulici středotlaký plynovod, vodovod-p.Nisan)
žadatel: JANČAROVÁ Jitka, Cvikov
účel: zahrada – k mobilnímu domu na novém p.p.č. 2743/16 [prodej části p.p.č 2743/11 ZM dne 15.12.2011 usn.č. 7/1)D)]
do realizace kupní smlouvy s žadatelkou (viz. usn. ZM 7/1)D) ze dne 15.12.2011)
(5 pro)

C) schvaluje vyvěšení záměru pronájmu pozemku z důvodu změny výměry (rozšíření) p.p.č. 756/1 o část 300 m˛ z celkové výměry 10035 m˛ v k.ú. Cvikov /ul. Martinovo údolí/
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
žadatel: MAZANCOVÁ Ivana, Cvikov
účel: zahrada – rozšíření pronájmu ze 760 m˛ (dle NS č. 297) na 1060 m˛ z celk. výměry 10035 m˛
(5 pro)

209/12
Rada bere na vědomí Vyjádření čj. PFCR 154675/2012/41/Kyks k možnosti převodu pozemků k.ú. Cvikov - p.č. 256/1, 2524, 2974/2, 3925: S odvoláním na zákon č.95/1999 §5 odst.1 zákona o prodeji půdy a doporučuje vyrozumět stávající uživatele pozemků

Dále rada projednala a

- nepřijímá nabídku Studia IMAGE 2000 Zlín na propagaci a prezentaci města ve stolním kalendáři

- bere na vědomí informaci o konání Valné hromady SVS Teplice, pověření k zastupování města bude na jednání zastupitelstva města 10.5.2012

- nepřijímá nabídku na zpracování pasportu stromů v obvodu města

- bere na vědomí informaci - zájmu o využívání hřiště s umělý povrchem v Drnovci dětmi z Mateřské školy v Kunraticích u Cvikova

- bere na vědomí informaci starostky města k podnětu p. Jaroslava Mareše ,bytem Cvikov ve věci užívání a ničení pozemků města v souvislosti s výstavbou supermarketu PENNY (+ články v Českolipských listech) , řešení za účasti stavebního technika, stavebního odboru, úprava používaných pozemků po skončení do původního stavu

- projednala zápis Osadního výboru Lindava – Svitava ze dne 11.4.2012, bude předložen na ZM 10.5.2012, požadavky zodpovězeny

- projednala a bere na vědomí zápis Komise rozvoje, údržby a pořádku ze dne 26.4.2012, podněty jsou zpracovávány, otázku propadlých poklopů kanalizace a výmolů u vodovodních šoupat projednají Služby města Cvikova se zástupci SČVaK

z kontroly usnesení:
- k  usn. rady č.116/12 b) - opěrná zeď ul. Vančurova - stanovisko statika, zatím bez realizace
- bez č. 17.4.2012 prohlídka a stanovisko statika k pódiu areálu letního kina – bez využití prostoru, úprava povrchu vrchní desky
- k usn. rady č. 160/12 Výběrového řízení - stavební a investiční technik – výběrové řízení zrušeno
-k usn. rady č. 30/12 – opak. prodej bytů 569/3,590/5 nebyla dána žádná žádost

JUDr. Jaroslav Švehla                 Mgr. Šárka Jakobi
místostarosta města                      starostka města


↑ jdi na obsah stránky