• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

11. RaM 20.května 2008

Infromace z jednání 11. schůze Rady města Cvikova ze dne 20. května 2008

 

149/08

Projednala zápis Osadního výboru Lindava-Svitava a ukládá

a) stavebnímu technikovi a SMC prověřit stav mostu, pasportizace, osazení značky. Podání informace členu rady a osadního výboru Ing. Beránkovi.

b) SMC

prověřit požadavky na opravu cest, sekání trávy,  opravu zastávky, osazení značky slepá ulice a podat Ing. Beránkovi zprávu o jejich zajišťování. (7pro)

150/08

Povolení umístění stolků + slunečníky na chodníku u č.p. 64, Žitavská ulice  - žádost p. Quoc Hung Hoang, pro účely posezení a  občerstvení – dle vyhlášky o místních poplatcích 4,- Kč za 1 m2 a den. Souhlas  s užíváním prostranství  části  chodníku  u infoboxu a po 2. výlohu. Podmínka zajištění klidu, čistoty, veřejného pořádku a dodržování hygienických předpisů. (7pro)

151/08

Souhlasí s uzavřením smluv na zřízení věcného břemene na pozemcích města z důvodu provedení inženýrských sítí k rodinným domům – ul. V Zátiší, Lesní, K Zahrádkám  dle žádosti stavebníků . (7pro)

152/08

Souhlasí s přidělením bytu 1+0 v Komenského ulici č.p. 354 v pořadí 1. sl. Časárová Martina,  2. obč. sdružení Pepermit – byt na půl cesty. (7pro)

153/08

Souhlasí s přidělením bytu 1+0  v Lindavě č.p. 326  p. Pilařovi Vladislavovi. (7pro)

154/08

Souhlasí s provedením oprav – výměna obkladů na sociálním zařízení ZUŠ Cvikov. (7pro)

156/08

Souhlasí s provedením terénních úprav, zavlažování a dalších stavebních prací na fotbalovém hřišti v ulici Československé armády, které budou prováděny  z prostředků získané dotace FK. (7pro)

157/08

Souhlasí s pověřením Moniky Šimkové, pracovnice odboru výstavby  MěÚ,  k  řízení služebního vozidla MěÚ. (7pro)

158/08

Informace o zpracovaném restauratorském záměru sochy Svatého Jana Nepomuckého – příslib dotace (místo sochy na Morovém sloupu) – zadání na odbor školství a kultury MěÚ Nový Bor – nabídkové řízení na provedení opravy. (7pro)

159/08

Pronájmy pozemků města  - rada souhlasí

a)  s pronájmem  p.p.č. 1006/2 o výměře 40 m2 z celkové výměry 406 m2 k.ú. Cvikov -přes pozemek je zajištěn příjezd ke garážím v majetku fyzických osob: žadatel: Jana HONEJSKOVÁ, Komenského 538, Cvikov (7pro)

b)  s prodloužením  smluv  na pronájem   částí  p.č.st. 76/1 k.ú. Cvikov-přes pozemek je zajištěn příjezd ke garážím v majetku fyzických osob: žádosti: Anna ČAPKOVÁ, Mařenice 143, Jiří NEJEDLÝ, Nám.Osvobození 40, Cvikov, Jiří a Věra ŠTYSOVI, Sídliště 578, Cvikov, Miloslava SVOBODOVÁ, Sídliště 573, Cvikov (7pro)

c)  s prodloužením smluv na pronájem částí  p.p.č. 3022/1 k.ú. Cvikov-části pozemku pronajaty pro účel zahrady - žádosti: Věra TEJMLOVÁ, Sídliště 588, Cvikov, Ria RUDOLFOVÁ, Švermova 292, Jablonné v Podj., Stanislav PETERKA, Kolárova 26, Cvikov, Miloslava SVOBODOVÁ, Sídliště 573, Cvikov (7pro)

d)  s prodloužením smlouvy na pronájem p.p.č. 155/2 - část o výměře 342 m2 z celkové výměry 709 m2 k.ú. Cvikov (účel: zahrada) -žadatel: Jiří POKORNÝ, Sídliště pod Ralskem 588, Mimoň (7pro)

e)  s prodloužením smlouvy na pronájem p.p.č. 262/2 o výměře 299 m2 (sekání trávy), p.p.č. 3532/4 o výměře 258 m2 (sekání trávy) a  p.p..č. 3807/1 o výměře 159 m2 (uskladnění dříví) k.ú. Cvikov - žadatel: Stanislav SVOBODA, Palackého 217, Cvikov (7pro)

f) s prodloužením smlouvy o pronájmu pozemku p.p.č. 1083/1 –část o výměře 490 m2 z celkové výměry 537 m2 k.ú. Cvikov (účel:sekání trávy) - žadatel: Josef PETRUS, Nábřežní 33, Cvikov (7pro)

g)  s prodloužením smlouvy o pronájmu pozemku  p.p.č. 3179 – část o výměře 732 m2 z celkové výměry 3505 m2 (účel: zahrada) k.ú. Cvikov - žadatel: Petr JEŽEK, Sídliště 597, Cvikov (7pro)

h)  s prodloužením smlouvy o pronájmu pozemku p.p.č. 846/11 –část o výměře 127 m2 z celkové výměry 1221 m2 (účel: zahrada) k.ú. Cvikov - žadatel: Zdeněk STEHLÍK, Komenského 537, Cvikov (7pro)

i)  s prodloužením smlouvy o pronájmu pozemku p.p.č. 1005/11 –část o výměře 100 m2 z celkové výměry 468 m2 (účel: zahrada) k.ú. Cvikov - žadatel: Marie BARTOŠOVÁ, Mánesova 541, Cvikov  (7pro)

j)  s prodloužením  smlouvy o pronájmu pozemku  p.č.st. 129 o výměře 131 m2 (účel: zahrada) k.ú. Trávník u Cvikova - žadatel: Antonín DĚDINA, Podolská 23, Praha 4 (7pro)

k)  s prodloužením smlouvy o pronájmu pozemku  p.p.č. 991 o výměře 547 m2 (účel: sekání trávy k.ú. Naděje - žadatel: Jindřich ŠVEJDA, Lipová 489, Česká Kamenice (7pro)

l)  s ukončením smlouvy o pronájmu pozemku k 30.4.2008, p.p.č. 155/2 –část o výměře 318 m2 k.ú. Cvikov - žadatel: Daniela HANUŠOVÁ, Jiráskova 85, Cvikov (7pro)

m)  s ukončením smlouvy o pronájmu pozemku p.č.st. 457 o výměře 191 m2 k.ú. Cvikov - žadatel: Jiří DVOŘÁČEK, B.Němcové 178, Cvikov (7pro)

n)   s ukončením smlouvy o pronájmu pozemku p.č.st. 3022/1 -část o výměře 496 m2 k.ú. Cvikov - žadatel: Helena CHLUPOVÁ, Sídliště 585, Cvikov (7pro) 

o)   s uzavřením smlouvy o pronájmu pozemku p.č.st. 155/2 část o výměře 367 m2 z celkové výměry 709 m2 k.ú. Cvikov, druh pozemku: zahrada; dle ÚP: ZÚ-smíšené obytné území - žadatel: Aleš KLUBA, Havlíčkova 2268, Česká Lípa, účel: zahrada   za cenu 1,50 Kč/m2/rok, (7pro)

p)  s uzavřením smlouvy o pronájmu pozemku p.č.st. 457 o výměře 191 m2 k.ú. Cvikov, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště, dle ÚP: ZÚ-smíšené obytné území, p.p.č. 559/1 – část o výměře 26 m2 z celkové výměry 251 m2 k.ú. Cvikov, druh pozemku: zahrada; dle ÚP: ZÚ-smíšené obytné území - žadatel: Josef DRAHOTA, Sídliště 587, Cvikov, účel: zahrada, za cenu 1,50 Kč/m2/rok (7pro)

q) s uzavřením smlouvy o pronájmu pozemku p.p.č. 3022/1 –část o výměře 496 m2 z celkové výměry 5512 m2 k.ú. Cvikov, druh pozemku: trvalý travní porost, dle ÚP: zast.úz.-smíšené obytné území - žadatel: Věra KLEMENTOVÁ, Družstevní 174, Cvikov, účel: zahrada, za cenu 1.50 Kč/m2/rok (7pro) 

r)  s uzavřením smlouvy o pronájmu pozemku p.p.č. 3802 – část o výměře 33 m2 k.ú. Cvikov, druh pozemku: vodní plocha-koryto vod.toku, dle ÚP: ostatní plocha - žadatel: Otakar FILEK, Potoční 116, Cvikov účel: součást zahrady, za cenu 1,50 Kč/m2/rok (7pro)

s)  s uzavřením smlouvy o pronájmu pozemku  p.č.st. 483/2 o výměře 161 m2 k.ú. Cvikov, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště, dle ÚP: ZÚ-smíšené obytné území - žadatel: Jaroslav a Mária KRAJČIOVI, Potoční 105, Cvikov, účel: zahrada, za cenu 1,50 Kč/m2/rok (7pro) 

t)  s pozastavením žádosti  o prodloužení smlouvy na pronájem pozemku p.č.st. 319/2 o výměře 274 m2 (sekání trávy) k.ú. Lindava, žadatel: Josef JENÍK, Lindava 175, z důvodu neuhrazených poplatků za komunální odpad. (7pro)

 

Dále rada projednala a

      - bere na vědomí informaci o uzavření ZŠ a MŠ Bohumila Hynka - mateřská škola v Lindavě  od 7.7. do 22.8. 2008 z důvodu čerpání dovolené a provádění opravy topení

-   informace o nabídce odkoupení objektu bývalého pivovaru – prohlídka

-   skateboard - hřiště - návrh využití části prostoru asfaltové plochy v bývalém PNP

-   odložení žádosti p. Kameníka na snížení ceny pozemku 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                         starosta města


↑ jdi na obsah stránky