• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

11. RaM 22.května 2007

Informace z jednání Rady města Cvikov 11. schůze dne 22. května 2007

 

142/07

Projednala žádost p. Plíhala bytem Cvikov Jiráskova 84 o příspěvek na stavební úpravy bytu (zřízení sprchového koutu) ve výši 30 tis. Kč, nesouhlasí s příspěvkem, doporučuje formu zápočtu vynaložených prostředků s nájmem. (5 pro, 2 nepřítomni)

143/07

Schvaluje odpisový plán dlouhodobého majetku příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Bohumila Hynka, Mateřské školy Sídliště, Mateřské školy Jiráskova, ZUŠ, DDM Cvikováček. ( 5 pro, 1 nepřítomen, 1 zdržel)

144/07

Rada souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s obcí Sloup v Čechách na dobu 1 roku.  (7 pro)

145/07

Bere na vědomí oznámení zastupitele p. Petra Kořínka a ruší pověření k vykonávání obřadů pro p. Kořínka Petra. ( 7 pro)

146/07

Doporučuje ZM nabytí pozemků v k.ú.- Lindava  p.č. 2202 – přístupová cesta k bývalému koupališti od Pozemkového fondu ČR. (7 pro)

Doporučuje ZM odkoupení rybníku – symbolická cena, podmínka zachování přístupové cesty 2202, kupující p. Říha Marek. (7 pro)

147/07

Souhlasí s rozdělením finančních prostředků na zadání prací sdružením na obnovu drobných sakrálních památek dle nabídky. Kontrola prací bude provedena v měsíci říjnu 2007. (7 pro)

148/07

Souhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost SKST – Cvikov ve výši 9 800,- Kč, Fišera Milan – nové družstvo, počítadla, startovné, trenéři, rozhodčí.  (7 pro)

149/07

Doporučuje ZM schválit prodej domu č. p. 31, Kollárova ulice Cvikov, kupující p. Petr Prokop, bytem  Cvikov,  čp. 31 – Kollárova.  (7 pro)

151/07

Doporučuje ZM prodej části  pozemku v k.ú. Cvikov p.č. 747/2 v ul. Martinovo údolí, zájemce  firma MS Praha spol. s. r.o. Česka Lípa, pro účely výstavby průmyslového objektu – technologie, výroba, sklad, prodej - 10 tis. m2 /100 Kč, předkupní právo města do doby kolaudace. (7 pro )

152/07

Schvaluje organizační změny  Městského úřadu a to změnu struktury :

- snížení počtu pracovníků správního odboru, navýšení finančního odboru - informace o nástupu nové mzdové účetní –  od 1. června 2007.

153/07

Doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu ve výši 50 tis. Kč na úpravu veřejného prostranství v Lindavě. (7 pro)

 

Dále rada  projednala a     

 

-         vzala na vědomí dopis p. Cyruse

-         informace  z jednání k likvidaci černé skládky - původně pouze výkopová zemina, další skládka, vyvezení ostatního odpadu, pokuta 50 tis. Kč, pozemek ve vlastnictví soukromých osob (rod. Týmova), termín  20.7.07

-         nesouhlasí se zadáním zpracování mapového průvodce ( Kompakt Poděbrady)

 

                                   JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                                     místostarosta města                        starosta města


↑ jdi na obsah stránky