• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

11. RaM 29.dubna 2003

Usnesení z jednání Rady města Cvikova 11. schůze ze dne 29. dubna 2003

 

95/03

K usn. 44/03 – prodej bývalé kotelny na Sídlišti – znalecký posudek zpracován, cena 851710,- Kč, bude provedeno zveřejnění nabídky k prodeji na úřední desce, internet, stávajícím zájemcům  – nejnižší cena dle posudku, v nabídce uvést cenu a podnikatelský záměr,  smlouva o smlouvě budoucí.  

96/03

K usn. 71/03 – rekonstrukce kabin oddílu kopané – obesláno 5 firem, nabídky podány od 3 firem (OMOS, Mareš-Jerie, Vodoinstala), provedeno posouzení nabídek a výběr. Rada schválila výběr nabídky firmy OMOS Cvikov. Rada doporučuje ZM uvolnit finanční prostředky z FRR na všechny 3 etapy k dokončení akce. Podmínka - uvedená cena je cena maximální. Zprovoznění ubytovny do 15.6. 2003.

97/03

K usn. 77/03 – likvidace septiku na Sídlišti včetně propojení na kanalizaci – nabídky podány od 3 firem (Pittner, SČVaK, VOGEL), provedeno posouzení nabídek a výběr. Rada schválila výběr nabídky firmy SČVaK a doporučuje ZM uvolnit finanční prostředky z položky havárie.

98/03

Změna usnesení 54/03 bod c) ze dne 25.2. 2003 – přidělení bytu 1+0 v č.p. 202 Palackého ul.Cvikov - byt služební, nájem na dobu neurčitou (po dobu pracovního poměru u MěÚ Cvikov).

99/03

Zamítá žádost p. Toráně, bytem Lindava o pronájem pozemků v k.ú. Lindava z důvodu nedoplnění žádosti o účel pronájmu pozemků.

100/03

Na základě oznámení předsedkyně komise k projednávání přestupků JUDr.Paulové o podjatosti u návrhu přestupku podané p. Formánkovou, rozhodla o vyloučení komise k projednávání přestupků z řízení .

101/03

Na základě žádosti občanů  souhlasí jako vlastník  s podnájmem  bytu

a)     byt č. 2 ul. Boženy Němcové, nájemce p.Janko Josef, podnájemce p. Kunešová Iveta

b)     byt č. 16  Sídliště, nájemce p. Kuchtová Olga, podnájemce p. Havrda

102/03

Souhlasí se stanovením nájmu nebytových prostor pro ZUŠ Cvikov dle návrhu.

103/03

Doporučuje ZM schválit smlouvu o spolupráci mezi městem a Ředitelstvím silnic a dálnic Praha, středisko Liberec.

104/03

a)     souhlasí se zvýšením osobního příplatku dle návrhu od 1.4. 2003 ředitelce ZUŠ Cvikov sl. Mgr. O. Svatošové.

b)     souhlasí se zvýšením osobního příplatku dle návrhu od 1.5. 2003 řediteli ZŠ a MŠ Cvikov  p. Mgr. P. Jonášovi

c)      souhlasí se stanovením osobního příplatku a zvýšením příplatku za vedení od 1.5. 2003 dle návrhu řediteli Služeb města Cvikov p.  M. Nechutnému.

105/03

Souhlasí s udělením výjimky z vyhlášky města č. 1/2001 a povoluje konání hudební produkce „Svatojánská noc“ dne 5.7. 2003 do 03.00 hodin.

Souhlasí s asistencí hasičů a městské policie.

106/03

Souhlasí s přechodem práva užívání bytu – půdní vestavba Mánesova ul. mezi paní Snášelovou-Čapkovou a Martinem Čapkem.

107/03

Pověřuje starostu a místostarostu města vypsáním veřejné obchodní soutěže na likvidaci odpadů.

108/03

Projednala otázku pokácení stromů v k.ú. Svitava a k zajištění bezpečnosti souhlasí se zadáním jejich pokácení. Výběr ze 3 nabídek – zadání firmě Lundák Ralsko, prodej vytěžené dřevní hmoty firmě Žáček Skalice – cca 10-15 tis. Kč. Souhlasí s uvolněním finančních prostředků z položky 6409 havárie.

 

Dále rada projednala

- svolání ZM na 12.5. 2003 od 16.00 hodin s programem: rekonstrukce objektu ubytovny oddílu kopané, havarijní stav septiku Sídliště, kácení stromů v k.ú. Svitava, včetně zajištění financování akcí

- vzala na vědomí informaci o svozu nebezpečného odpadu v místních částech města

- předání výsledku auditu SMC k vyjádření členům rady

- nesouhlasí s nabídkou p. Mottla na odkoupení rodinného domu v Kollárově ul.

- nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na ozdravný pobyt  DDM Cvikováček a ZŠ do Itálie

- vzala na vědomí informaci starosty o průběhu zajištění PD na rekonstrukci ČOV, zpoždění termínu zpracování projektové dokumentace

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                         Mgr. Ivo Čeřovský

                       místostarosta města                             starosta města

 

 


↑ jdi na obsah stránky