• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

11. RaM 31.května 2011

Informace z 11. schůze Rady města Cvikova 31. května 2011

účast:  5 členů, omluveni Mgr. Šárka Jakobi, p. Jan Herclík

225/11
Doporučuje ZM schválit  závěrečný účet hospodaření města za rok 2010, včetně zprávy z provedeného auditu hospodaření, a to bez výhrad. (5 pro)

226/11
Projednala žádost pana Michala Janaty k umístění 3 poutačů  firmy Sběrna barevných kovů a šrotu,zpracování dřeva CVIKOV  Nádražní ul. 326, nemá námitek k umístění směrové šipky (v provedení  v souladu s informačním systémem ve městě) na sloupu veřejného osvětlení. Umístění reklamního panelu na plotu Služeb města s.r.o Cvikov bude projednána se Službami města a umístění další pevné cedule v prostoru křižovatky musí být ve správním řízení se stavebním odborem  a souhlasným stanoviskem odboru dopravy Krajského úřadu. (5 pro)

227/11
Projednala zápis Osadního výboru Lindava – Svitava, připomínky k zajištění oprav na komunikaci III. třídy, včetně vysekání dřevin a trávy ,   budou předány Krajské správě dálnic a silnic Libereckého kraje.  Požadavky vůči městu byly posouzeny,  k řešení některých připomínek již bylo přijato stanovisko města (oprava cesty okolo Šťastných), další budou zodpovězeny starostkou nebo funkcionáři města na jednání osadního výboru . Posouzení statiky mostu  nebude prováděno, bude se řešit v rámci opravy mostku po povodních. (5 pro)

228/11
Souhlasí s finančním příspěvkem ve výši 1000,-Kč na činnost Fondu ohrožených dětí , občanské sdružení, Praha 1 dle jejich žádosti. (5 pro)

229/11
Souhlasí s využitím topných kanálů  v prostoru Sídliště a v ulici Boženy Němcové, které jsou na pozemcích města, pro uložení optického kabelu  firmy  RALSKO-NET, s.r.o Jablonné v Podještědí,  město nebude ručit za případné škody. Pověřuje  místostarostu JUDr. Švehlu jednáním a přípravou smlouvy.
(5 pro)

230/11
Souhlasí s přidělením – pronájmem bytu č. 5 v č.p. 544 Mánesova ulice Cvikov II Ondřejovi Tomkovi, bytem Kunratice u Cvikova, v souladu s pořadníkem žadatelů  o byt. (5 pro)

231/11
Bere na vědomí zahájení řízení – administrativní kontroly  ve věci porušení rozpočtové kázně  a použití částky 144.271,31 Kč na akci města – Multifunkční centrum Sever.   S výsledkem řízení Úřadu  Regionální rady soudružnosti Severovýchod Liberec bude rada seznámena. (5 pro)

232/11
Cvikovské hřmění 29.7. a 30.7.2011 – 4.ročník. Rada bere na vědomí konání akce SHŠ Garde o.s.  Cvikov  na území města, souhlasí se zajištěním dopravní bezpečnosti  městskou policií.
Souhlasí s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města  č. 6/2005 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku, a to dne 29.7.2011 do 24,00 hodin, dne 30.7.2011 do 02,00 hodin. Otázka posekání luk – za úplatu , projednat přímo se Službami města Cvikov s.r.o. . (5 pro)

233/11
Souhlasí s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města  č. 6/2005 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku, pro akci – hudební produkce   MARACANA dne 2.7.2011 na hřišti „Maracana“, pořadatel HC Cvikov, Marek Jakobi.(5 pro)

234/11
Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3000,- Kč z rozpočtu města  o.p.s. Ranná péče Liberec na jejich činnost. (5 pro)

235/11
Projednala požadavek  p. Blanky Patrákové na omezení průjezdu nákladních vozidel v ulici Nábřežní Cvikov, kde dochází k poškozování okapu na domu. Žádost zamítá z důvodu, že dopravní omezení je dáno nosností mostku a malou frekvencí vjezdu nákladních vozidel do této jednosměrné ulice, upozorněním na zúžení vozovky, což je dostatečné. (5 pro)

236/11
Souhlasí s označením bezplatného vyhrazeného parkování pro pana Václava Dlaba, bytem Cvikov Vančurova ulice, držitele ZTP,  na pozemku města ve Vančurově ulici. Označení provedou Služby města Cvikova s.r.o . (5 pro)

237/11
Projednala otázku  programů na MěÚ, nesouhlasí s úhradou zálohové faktury firmě Atlas consulting spol. s r.o. na 2 roky dopředu za údržbu programu CODEXIS ( sbírky zákonů), pouze roční platba. Souhlasí se zrušením smlouvy na program „Docházka“, vzhledem k vysoké částce za údržbu programu.
Odkládá projednání nabídky programu „Registru smluv“. (5 pro)

238/11
Souhlasí s podpisem smlouvy  s firmou ASEKOL Praha 4  na zpětný odběr elektrozařízení  (prostřednictvím firmy Marius Pedersen). Bude zjištěna možnost odvozu jinou firmou. (5 pro)

239/11
Souhlasí s podpisem smlouvy na bezplatnou výpůjčku 6 ks kontejnerů na separovaný odpad s firmou Eko-kom a.s. Liberec. (5 pro)

240/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy o dílo č. 6/2011 mezi městem Cvikov a Templation s.r.o Praha na přeložení střešní krytiny střechy Drnovec čp.91 – cena : 175 735,- Kč s DPH. (5 pro)

241/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy o dílo č. CI/19/11 mezi městem Cvikov a Strabag a.s. Liberec na realizaci Obnovy rybníka Internát. Cena 1 535 599,49 Kč s DPH. Vše dle výběrového řízení veřejné zakázky. (5 pro)

242/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-4009883/P001 mezi městem Cvikov a ČEZ Distribuce a.s. zastoupené společností Elstav JK, s.r.o Rumburk na zařízení distribuční soustavy tj. spojka na VN(1 ks) a zemní kabelové vedení NN (140 m) na p.p.č. 3538/2 a 3512/12 v kú Cvikov na právo zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby. Jednorázová úhrada 6 000,-Kč s DPH.  (5 pro)

243/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby „Market u autobusového nádraží ve Cvikově – prodloužení plynovodního řadu, plynovodní přípojka“ mezi městem Cvikov a RWE GasNet, s.r.o Ústí nad Labem na právo :
a)    zřídit a provozovat na cizích nemovitostech plynárenské zařízení
b)    vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek
Jednorázová úhrada 6 000,-Kč s DPH.  
(5 pro)

244/11
Oprava rozvaděče v bývalém letním kinu . Služby města Cvikova s.r.o provedenou opravu zdi tak, aby  byly zakryty kabely. Bere na vědomí informaci, že z rozvaděče připojen bez povolení odběr do provozovny Trafika . Měly by dořešit Služby města Cvikova s.r.o v rámci smlouvy o pronájmu nebytového prostoru. (5 pro)

245/11
Souhlasí s přijetím nabídka Sdružení Cvikov Sever – EG na provedení připravenosti el. rozvodů pro scénické osvětlení a ozvučení. Cena 51 057,- Kč bez DPH, tj. 61 268,- Kč s DPH. (5 pro)

246/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy o dílo s Agenturou ochrany přírody na poskytnutí dotace na  zalesnění  vytěžených  lesních pozemků města ve výši 65260,- Kč na nákup  a výsadbu stromků, celkové náklady na zalesnění  350 000,- Kč. (5 pro)

Dále rada projednala a

-    souhlasí s poskytnutím propagačních materiálů  města na akci Rodeo v Lindavě
-    bere na vědomí zpracování znaleckého posudku  na MKK, který bude projednán v jednotlivých komisích města
-    bere na vědomí informaci o stížnosti p. Stránského na protipovodňový val  v ul. Martinovo údolí  (u p.Leschingera)

        JUDr. Jaroslav Švehla         Mgr. Ivo Čeřovský
        místostarosta města             člen rady města


↑ jdi na obsah stránky