• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

11. ZaM 20.března 2008

Usnesení  z  11. zasedání Zastupitelstva města Cvikova

konaného dne 20. března 2008  v Městském klubu kultury Cvikov

 

účast:   18 přítomno, 3 nepřítomni – PhDr. Sýkorová, p. Jirák, p. Pech

1/ 

Bere na vědomí zprávu o kontrole  usnesení.

2/ 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zadání změny č. 2 Územního plánu města Cvikov. (hlasování 18 pro, 0 proti, 0 zdržel)

3/

Zastupitelstvo bere na vědomí petici občanů ze dne 19.3. 2008 a informaci starosty o výstavbě průmyslových podniků ve Cvikově.

4/

Zastupitelstvo schvaluje Návrh změny plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje (projektové řešení výstavby vodovodu a kanalizace Lindava, Svitava) (hlasování 18 pro, 0 proti, 0 zdržel)

5/

A.  Pozemky –  zastupitelstvo schvaluje NABYTÍ do majetku města

a) p.p.č. 256/1 o výměře 837 m2 k.ú. Cvikov, druh pozemku: TTP; dle ÚP: zastavěné území-smíšené obytné území za účelem – možnost výstavby; bezúplatný převod od: ČR - Pozemkový fond, ÚP Česká Lípa – Dubická 970 (hlasování 18 pro, 0 proti, 0 zdržel)

b) p.p.č. 2265 o výměře 460 m2 k.ú. Lindava, druh pozemku: ostatní plocha–MÚK, dle ÚP: komunikace za účelem –  účelová komunikace; bezúplatný převod od: ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Česká Lípa (hlasování 18 pro, 0 proti, 0 zdržel)

B.     Pozemky – SMĚNA

a) schvaluje směnu pozemku p.č. 3172/5 o výměře 375 m2 k.ú. Cvikov, vlastník: Město Cvikov za p.p.č. 360/2 o výměře 126 m2 v k.ú. Cvikov a  p.p.č. 349/5 o výměře 27 m2 v k.ú. Cvikov, vlastník: Josef PECHAR, Ústavní 227, Cvikov za účelem zajištění dostatečného prostoru pro rekonstrukci hráze. Náklady spojené se směnou hradí Město Cvikov. (hlasování 18 pro, 0 proti, 0 zdržel)

b) schvaluje směnu pozemku p.č. 3627/2 o výměře 309 m2 k.ú. Cvikov, vlastník: Město Cvikov za p.p.č. 1295/1 – části dle zákresu z celkové výměry 2545 m2 v k.ú. Cvikov, vlastník: Jan HERCLÍK, Československé armády  75, Cvikov za účelem – legalizace stávajícího stavu. Náklady spojené se směnou hradí ˝ město a ˝ druhý vlastník, s věcným břemenem práva chůze a jízdy pro vlastníka pozemku  č. 1294/2. (hlasování: 11 pro, 1 nepřítomen – Ing. Vojtěch D., 5 proti – JUDr. Švehla, ing. Hokr, p. Hanzlíček, p. Kořínek, p. Vojtěch M., 1 zdržel  - p. Tuma )

C. Pozemky - prodej

a) schvaluje prodej p.p.č. 2272/1 o výměře 2078 m2 k.ú. Cvikov (ul. Československé armády), druh pozemku: ostatní plocha - zeleň, dle ÚP: nezastavěné území – ostatní zeleň, kupující: Marie ČAPKOVÁ, Šlikova 225/26, Liberec; za účelem zahrady k č.p. 346 za podmínky zřízení věcného břemene pro vlastníky pozemků  st.p.č. 1012/9, p.č. 2272/3 (na kanalizaci a plynovou přípojku pro stávající objekty města v užívání FK Cvikov) a vlastníka p.č. 3899 (kanalizační přípojka pro stávající objekt INTEDOOR/ – věcné břemeno bez finanční náhrady. Ve smlouvě uvést, že nebudou žádné jiné nároky za cenu 30 Kč/m2 + příslušenství. (hlasování 16 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni – JUDr. Švehla, Ing. Dr. Vojtěch)

b) neschvaluje prodej p.p.č. 3887 o výměře 253 m2 k.ú. Cvikov, žadatel: Erich a Jana STOLARČUKOVI, Československé armády 7, Cvikov za účelem zahrady. (hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen Ing. Dr. Vojtěch)

c) schvaluje prodej p.p.č. 3420/22 o výměře 1105 m2 k.ú. Cvikov, kupující: Jaroslav MATOUŠEK, Žitavská 121, Cvikov; za účelem výstavby RD za cenu: 100 Kč/m2 + příslušenství + předkupní právo města (hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen Ing. Dr. Vojtěch)

d) schvaluje prodej p.p.č. 444 o výměře 433 m2 k.ú. Cvikov, kupující: Jitka POHORSKÁ, Smetanova 326, Cvikov za účelem zahrady za cenu 30 Kč/m2 + příslušenství (hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen Ing. Dr. Vojtěch)

e) schvaluje prodej p.p.č. 3022/1 – část (cca 80 m) dle GP z celk.výměry 5512 m2, k.ú. Cvikov, kupující: Zdenka KYSILKOVÁ, Cvikov, Československé armády 118 za účelem zahrady za cenu 100 Kč/m2 + příslušenství (hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen Ing. Dr. Vojtěch)

f) schvaluje prodej p.p.č. 3512/12 – částí z celkové výměry 1102 m2 k.ú. Cvikov, dle zaměření, kupující: Milan a Radka STUDECKÝCH, Cvikov,Tovární 328 za účelem příjezdu k RD, 1 Kč/m2 (hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen Ing. Dr. Vojtěch) a STAVOKOMBINÁT INVEST s.r.o., Liberec 7, Dr.M.Horákové 185/66 za účelem - součást výstavby obchodního střediska za cenu  100 Kč/m2 + příslušenství (smlouva o smlouvě budoucí do doby vydání územního rozhodnutí) (hlasování 17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen Ing. Dr. Vojtěch)

g) schvaluje prodej p.č.st. 132 o výměře 173 m2, p.p.č. 52 o výměře 823 m2, p.p.č. 203/1 o výměře 348 m2, p.p.č. 203/2 o výměře 598 m2, p.p.č. 204 o výměře 106 m2 v k.ú. Trávník u Cvikova, kupující: Jan BEŠÍK, El. Krásnohorské 123/10, Pha 1 za účelem výstavby RD za cenu 100 Kč/m2 + příslušenství s upozorněním na územní plán, tj.pozemky, kde je možná výstavba (hlasování 14 pro, 0 proti, 3 zdržel – Mgr. Jakobi, PharmDr. Skopová, Mgr.   Krafková, 1 nepřítomen Ing. Dr. Vojtěch)

h) bere na vědomí zápis o prodeji p.p.č. 858 o výměře 1778 m2  k.ú. Naděje  - prodej obálkovou metodou a písemné odstoupení p. Hanzalové Ireny od koupě pozemku a odkládá projednání prodeje dalším zájemcům o koupi. ( hlasování 18 pro) 

D. Pozemky – SNÍŽENÍ CENY

a) revokuje usnesení č. 2/A/m ze dne 20.12.2007 z důvodu změny předmětu a schvaluje prodej pozemků p.p.č. 2390 o výměře 110 m2, p.p.č. 465 o výměře 236 m2, p.p.č. 466 o výměře 165 m2 v k.ú. Lindava, kupující Václav MARTÍNEK, Lindava 87, cena 100,- Kč/m2 + příslušenství za účelem rozšíření zahrady a nesouhlasí se snížením ceny (hlasování 11 pro, 4 proti – p. Neckař, PharmDr. Skopová, Mgr. Čeřovský, ing. Dostál, 3 zdrželi – Mgr. Krafková, p.Kovalev, Mgr. Jakobi)

b) neschvaluje snížení kupní ceny pozemku, žadatel: Vladimír BENKOVSKÝ, Lesní 124, Stráž pod Ralskem, prodej schválen ZM dne 20.12. 2007 pod usn.č. 2/A/f), cena 100 Kč/m2  + příslušenství (hlasování 16 pro, 1 proti p.Neckař, 1 zdržel p. Kovalev)

E. Pozemky pro výstavbu RD – ul. Československé armády „za Internátem“

Zastupitelstvo souhlasí se zadáním zpracování projektu pro územní řízení – komunikace a inženýrské sítě vč. vyjádření dopravního inspektorátu (hlasování 17 pro, 1 nepřítomen PharmDr. Skopová)

F.  

Zastupitelstvo schvaluje a stanovuje cenu při prodeji pozemků dle již dříve schválených cen a dále ustanovení o úhradě nákladů spojených s převodem jako příslušenství ceny.

Smluvní cena při prodeji pozemků se bude skládat ze dvou částí:

- cena za m2 (daná usnesením nebo vysoutěžená v obálkové metodě) a

- příslušenství (náklady města na zaměření, vytyčení, kolek pro návrh na vklad, jiné poplatky, bez daně z převodu nemovitostí) (hlasování: 17 pro, 1 nepřítomen p. Kořínek)

6/

Zastupitelstvo schvaluje: Vnitřní směrnici k zpracování rozpočtu města. (vyjma bodu 4/a) (hlasování:16 pro, 2 nepřítomni – JUDr. Švehla, p. Kořínek)

7/

Zastupitelstvo schvaluje: Statut Sociálního fondu a Statut Fondu rozvoje a rezerv (hlasování: 16 pro, 2 nepřítomni – JUDr. Švehla, p. Kořínek)

8/

Zastupitelstvo schvaluje  finančního vypořádání ZBÚ roku 2007.

(hlasování:16 pro, 2 nepřítomni – p. Tichý, p. Kořínek)

9/

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření k rozpočtu města 2008 č. 2,4,7,8,9,10,11,13 a bere na vědomí rozpočtové změny schválené radou města  č. 3,5,6,12.

(hlasování:16 pro, 2 nepřítomni – p. Tichý, p. Kořínek)

10/

Zastupitelstvo schvaluje jednorázový poplatek pro oprávněné osoby za zřízení věcného břemene na pozemcích města - inženýrské sítě pro podnikatelské účely:

do 10 m na pozemku města 1 000,- Kč, do 25 m na pozemku města 3 000,- Kč, nad 25 m na pozemku města 5 000,- Kč. Úhrada přímou platbou před podepsáním smlouvy o zřízení věcného břemene oprávněnou osobou. (hlasování 17 pro, 1 nepřítomen – p. Kořínek)

Věcná břemena na pozemcích města pro fyzické osoby budou nadále zřizována bezúplatně, pokud nebudou pro podnikatelské účely.

 

Zastupitelstvo pověřuje radu města

schvalováním smluv o zřízení věcných břemen na pozemcích města mezi městem a oprávněnými osobami  pro rozvodné řady a sítě dle výše uvedených podmínek. (hlasování 17 pro, 1 nepřítomen – p.Kořínek)

11/

Zastupitelstvo projednalo návrhy smluv na věcná břemena a

a) schvaluje podpis smlouvy se SČP Net s.r.o Ústí nad Labem – smlouva o zřízení věcného břemena na pozemcích města – STL plynovod + 12 ks přípojek v lokalitě ulice K Zahrádkám a 9 ks STL plynovodních přípojek v ulici Ústavní. (hlasování 17 pro, 1 nepřítomen – p. Kořínek)

b) odkládá podpis smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro plynovodní přípojku pro č.p. 591 Sídliště, Cvikov (hlasování 17 pro, 1 nepřítomen – p.Kořínek)

12/

Zastupitelstvo schvaluje odstoupení města od kupní smlouvy na prodej domu č.p. 214 Ústavní ulice Cvikov II  - kupující  Lubomír Farkaš, bytem tamtéž, z důvodu neúhrady kupní ceny. (hlasování 17 pro, 1 nepřítomen – p. Kořínek)

Zastupitelstvo schvaluje prodej domu č.p. 214 Ústavní ulice Cvikov II včetně příslušenství a pozemků za cenu 484 600,- Kč – kupující Helena Bílá, bytem Bohatice.

(hlasování 17 pro, 1 nepřítomen – p. Kořínek)

13/

Zastupitelstvo neschvaluje návrh majetkoprávního vypořádání mezi městem a vlastníky pozemků pro výstavbu chodníku  Cvikov - Svor (hlasování 17 pro, 1 nepřítomen – p. Kořínek)

14/

Zastupitelstvo bere na vědomí a nemá připomínek ke změně v projektovém řešení  rekonstrukce hotelu Sever.

15/

Bere na vědomí informaci o provedených výběrových řízeních na akce

- rekonstrukce střechy č.p. 536 Komenského ulice, včetně podpisu smlouvy - projektová dokumentace  Cyklostezka Zdraví, včetně podpisu smlouvy - projekt bowling - projekt sauna.

Zastupitelstvo vyřazuje ze skupiny A akcí rozvoje města : Bowling  a sauna u FK Cvikov.

(hlasování 18 pro)

16/

Zastupitelstvo přijímá sponzorský dar městu pro Loutkovou scénu Klubíčko v hodnotě 600 tis. Kč a souhlasí s uzavřením smluv dle návrhu a využití. (hlasování 18 pro)

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                         starosta města


↑ jdi na obsah stránky