• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

11. ZaM 26.ledna 2012

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Cvikova
ze dne 26. ledna 2012

účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 17
omluveni 4 (p. Schindler, Mgr. Novotný, p.Kořínek, Ing. Vojtěch D.)

1)
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení.

2)
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti rady.

3)
Schvaluje návrh změny příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Cvikov
k datu 29.2.2012.

a) schvaluje Dodatek č. 2 zřizovací listiny Městského kulturního střediska Cvikov , kterou se mění název : na Městská knihovna Cvikov, příspěvková organizace, vymezení náplně činnosti , hospodaření s majetkem města, kdy se vylučuje zařízení Městský klub kultury a Loutková scéna.

b) doporučuje radě města
- změnu organizačního řádu Městského úřadu - zřízení odboru odbor kultury (od 1.3.2012) se stanovením počtu pracovníků a vymezením náplně odboru

hlasování k bodu a),b) : 16 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nehlasoval PhDr. Sýkorová

4)
Schvaluje Zrušení zadání návrhu Změny č. 3 Územního plánu města Cvikov.
hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel

5)
Volba nového člena rady města (na základě rezignace PharmDr. Skopové na funkci člena rady )
a) schvaluje způsob volby veřejná
hlasování 15 pro, 1 proti p. Hanzlíček, 1 zdržel Ing. Hokr

b) volba člena rady - Jiří Jirák za volební stranu ODS
hlasování 15 pro, 0 proti, 2 zdrželi Ing. Hokr, p. Hanzlíček

6)
Schvaluje nabytí historického majetku obce - pozemků dle návrhu Pozemkového fondu ČR
žádá o vrácení části pozemků dotčených HMO (oddělení bude provedeno geometrickým plánem na náklady města) :
k.ú. Naděje - p.p.č. KN: 876/1
k.ú. Svitava - p.p.č. KN: 233/1
k.ú. Lindava - p.p.č. KN: 901/1, 904/1, 948, 950/1, 950/2, 1717/1
k.ú. Trávník u Cvikova - p.p.č. KN: 100/5, 264/7, 414/1, 519/1, 537/1, 627/1, 644/1
k.ú. Cvikov /RM 18.10.2011 pod usn.č.458/11 schváleno)
p.p.č. KN 1410/1, 2472/3, 2471/3, 2471/1, 2463, 1832/1, 1438/1, 2476/6, 1378/1, 3291/1, 3259/1, 2476/1, 2485/6, 2485/1, 2476/7, 3676/1
hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel

7)
Prodej volných bytů města 590/5 a 569/3
schvaluje snížení prodejní ceny u bytu č. 590/5 na částku 490 000,- Kč
u bytu č. 569/3 na částku 448 000,- Kč
termín pro podání nabídek – 30.4.2012 do 17,00 hodin
hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel

8)
Schvaluje vyřazení majetku města v evidenci příspěvkové organizace Mateřská škola Sídliště Cvikov v hodnotě 27 075,- Kč skupiny 028 dle návrhu, v evidenci MěÚ ve výši 41 650,- Kč skupina 042 – projekty.
hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni JUDr. Švehla, p. Vojtěch M.

9)
Schvaluje Dodatek smlouvy MÚC – FO č. 5331/2011 o poskytnutí návratné finanční pomoci příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov – prodloužení termínu .
hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni JUDr. Švehla, p. Vojtěch M.

10)
Různé
10/ a)
Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 Radou města dne 27.11.2011
10/ b)
Bere na vědomí informaci o stavu finančních prostředků města k 31.12.2011

10/ c)
Schvaluje převod předkupního práva města u prodeje pozemků k výstavbě MVE
hlasování: 17 pro, 0 proti,0 zdržel

10/ d)
Schvaluje zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
hlasování: 16 pro, 0 proti,1 zdržel p. Říha

JUDr. Jaroslav Švehla     Mgr. Šárka Jakobi
místostarosta města        starostka města


↑ jdi na obsah stránky